Pomoc finansowa po powodzi, odszkodowania, dofinansowanie

UWAGA: O wszelkie zasiłki należy pytać w gminie w miejscu zamieszkania, miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Wszytkie te informacje są wyłącznie dla lokalnych społeczności i różnią się terminami, mi

Wśród informacji Sztabu Kryzysowego znajdziecie Państwo:

* informacje o powołanym w Urzędzie Miasta Punkcie Informacyjnym
* wskazówki jak ubiegać się o pomoc
* wskazówki dla osób ubezpieczonych
* zapis ze spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli
* informacje o zbiórce darów i ofiar na tacę dla powodzian

Zasiłki po powodzi:

Wytyczne przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, według których powinny być przyznawane zasiłki celowe

Wydatki te przeznaczone będą na pomoc dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Środki wypłacane będą w formie zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub w mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby, pomocą może być objęta każda z nich. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie powinna przekroczyć 6.000 zł, a wysokości przedstawiają się następująco:

do 6.000 zł – znaczne straty w gospodarstwie domowym, włącznie z ewakuacją rodzin,

do 4.000 zł – znaczne straty w gospodarstwie domowym,

do 2.000 zł – nieznaczne straty w gospodarstwie domowym.

Przy określaniu wysokości zasiłku będzie brane pod uwagę:

• możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);

• prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakich trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe

• rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywności i dostęp do wody pitnej),

• czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę,

• czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nie objętych ubezpieczeniem.

Powyższa pomoc nie może być adresowana dla poszkodowanych, którzy ponieśli straty na przykład w gospodarstwie rolniczym, budynkach gospodarczych, garażach, zniszczeniu uległ samochód bądź sprzęt gospodarczy.

Pomoc, o której mowa przeznaczona jest na pierwsze potrzeby, a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz dokonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zaznaczyć należy, iż pomoc ta nie może być traktowana jako forma odszkodowania za straty poniesione w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Warunkiem niezbędnym przyznania środków finansowych na powyższy cel jest oprócz wywiadu środowiskowego, protokół z prac komisji szacującej straty na terenie gminy.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, mogą skorzystać z kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej oraz kredytu inwestycyjnego (remonty, odbudowa zniszczonych budynków i budowli związanych z produkcja rolną, odbudowanie stada podstawowego zwierząt itp.) pod warunkiem, iż w terminie do 2 czerwca 2010 r. złożą w Urzędzie Gminy wniosek o szacowanie szkód i wydanie opinii Wojewody o wysokości i zakresie doznanych szkód. Formularz wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy

Jeżeli dotyczy rolników :

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym

*

KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Aby dany obszar został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:
1. niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (co najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa. Za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym nie można uznać pojedynczych gospodarstw, z wyjątkiem:

o gospodarstw, które doznały szkód w wyniku pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym,
o gospodarstw, w których uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć,

2. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

*

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (pobierz), dostępnym również w urzędach gmin (miast). Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowa dzierżawy, uproszczony kosztorys odtworzeniowy (dotyczy uszkodzonych zabudowań gospodarczych), itp.

ZMIANA 2010 R. – rolnik we wniosku powinien podać WSZYTKIE prowadzone w br. uprawy niezależnie od poziomu szkód. Związane jest to ze zmiana kwalifikacji gospodarstw uprawnionych do uzyskania kredytu preferencyjnego, który od bieżącego roku będzie określany w oparciu o poziom utraconego przychodu.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

*

ZADANIA GMINY

Wójt zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub właściwego rejonowo Oddziału Zamiejscowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
o wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisje powołana przez Wojewode Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych sie na obszarach, gdzie powstały szkody w zwiazku z wystapieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. (pobierz)

*

ZADANIA WOJEWODY

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez wojewodę małopolskiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. wpłynięcia wniosku urzędu gminy na Dziennik Podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie.

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, np.: w terminie do 3 miesięcy (od dnia stwierdzenia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego) wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

*

KONTAKT

Wydział Rolnictwa

Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi
Andrzej Kawalec
tel. 12 39 21 898
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: [email protected]

dla powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego i Krakowa – miasta na prawach powiatu.

Jan Wałęga
tel. 14 69 63 351
33-100 Tarnów, ul. Solidarności 5-9,
e-mail: [email protected]

dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz Tarnowa – miasta na prawach powiatu.

Urszula Storch
tel. 18 54 02 309
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
e-mail: [email protected]

dla powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz Nowego Sącza – miasta na prawach powiatu.

*

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.)


http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo

hastagi na stronie:

#odszkodowania po powodzi #odszkodowania dla rolnikĂłw powĂłdĹş #powĂłdĹş wnioski #Wytyczne ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych budynków #rozporządzenie powĂłdĹş 2010 #pomoc dla rolnikĂłw po powodzi 2010 #odszkodowania dla rolnikĂłw po powodzi #odszkodowanie po powodzi #pomoc rolnikom po powodzi #odszkodowania powodziowe dla rolnikĂłw #szacowanie szkĂłd powodziowych #protokół szacowania szkĂłd powodziowych #prośba o odszkodowanie po powodzi #koszt remontu domu po powodzi #powĂłdĹş 2010 rozporządzenie #wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010r

Authors

Related posts

Top