Konferencja prasowa 15.09.2010

Konferencja prasowa
15.09.2010
Konferencja prasowa Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, w której uczestniczyli również: podsekretarz stanu Artur Ławniczak oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej.

Spotkanie z dziennikarzami poświęcone było przede wszystkim nowemu działaniu uruchamianemu w ramach PROW 2007 – 2013 – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

„Dzięki wakacyjnemu posiedzeniu Sejmu RP, który przyjął odpowiednie ustawy, dziś możemy ogłosić, że nowe działanie w ramach PRO 2007 – 2013, które przeznaczone jest dla rolników poszkodowanych wyniku klęsk żywiołowych, stało się faktem” – powiedział minister Marek Sawicki.

Szef resortu rolnictwa przedstawił główne założenia nowego, 23 już działania w ramach PROW 2007 – 2013. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, których straty w gospodarstwach sięgnęły co najmniej 30% i nie mniej niż 10 tys. zł. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 300 tys. zł, a pomoc nie może przekraczać 130% strat wycenionych przez komisje powołane przez wojewodów. Podkreślił także, że uruchamiane działanie nie jest formą odszkodowania, ale ma na celu przywrócenie potencjału produkcji rolnej.

Zgodnie z decyzją Prezesa ARiMR wnioski będą przyjmowane od 30 września br. do 12 listopada 2010 r.

Minister Marek Sawicki poinformował również, że w wyniku tegorocznych powodzi zalanych lub podtopionych zostało ponad 123 tys. gospodarstw o łącznej powierzchni blisko 780 tys. ha.

Szef resortu rolnictwa przedstawił też aktualny stan naboru wniosków na inne działania w ramach PROW 2007 – 2013.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Informacje-branzowe/Powodz-pomoc-dla-rolnikow/Konferencja-prasowa

Materiały z konferencji:

MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82
Warszawa, 15.09.2010

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
z udziałem

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Tomasza Kołodzieja

Temat:

PROW 2007 – 2013 – Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

MRiRW 15 września 2010

godzina 12.00. sala 155

Materiały na konferencję
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82

Komunikat dotyczący obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

W dniu 14 września br. minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał obwieszczenie w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmiana ta podyktowana była pilną potrzebą wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną klęską powodzi i obejmuje następujące kwestie:

– wprowadzenie do Programu nowego działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”,

– korektę budżetu polegająca na przesunięciu kwoty 100 mln euro z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” na nowe działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”,

– podwyższenie poziomu pomocy z 50% do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” realizowanych w gospodarstwach rolnych, które ucierpiały z powodu katastrof naturalnych.

Powyższe modyfikacje zostały przyjęte formalnie przez Komisję Europejską w dniu 9 września br. Następnie powinny być ogłoszone, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82

Pomoc powodzianom w ramach PROW 2007-2013

I. „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

Pomoc przeznaczona na inwestycje związane z przywracaniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ( p ow ód ź, ob su w isk a ziemi ).

1) Beneficjent pomocy

Do otrzymania pomocy uprawnieni są producenci rolni (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej), będący posiadaczami gospodarstw, w których powstały szkody w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powódź, obsuwiska ziemi). Wysokość szkód musi być oszacowana przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Pomoc przyznaje się, jeżeli:
1) wysokość szkód spowodowanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, wynosi:
a) w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym
oraz

b) w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 000 zł.;
2) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następującym po roku, w którym wystąpiła ta szkoda.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82
2) Środki mogą być wydatkowane między innymi na:

budowę, przebudowę, remont budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia produkcji rolnej, w tym budynków inwentarskich oraz służących do przechowywania sprzętu, produktów i środków do produkcji, pasz, zbiorów, przetwórstwa produktów rolnych w gospodarstwie, itp., wraz z wyposażeniem;
zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

infrastrukturę gospodarstw związaną z produkcja rolną szczególnie drogi wewnętrzne, ujęcia wody, instalacje elektryczne itp.;
odtwarzanie sadów i plantacji wieloletnich;

zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej.

Tej samej inwestycji nie można sfinansować z kredytu preferencyjnego i pomocy udzielanej w ramach tego działania.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyż ej

10 000 z ł .

3) Rodzaj i kwota pomocy

Pomoc ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Wysokość pomocy uzależniona jest od wysokości szkód w majątku trwałym spowodowanych w gospodarstwie przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne i oszacowanych przez komisję. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości ww. szkód i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jedno gospodarstwo maksymalnie 300 tys. zł. Na wysokość przyznanej pomocy będzie również miała wpływ wysokość odszkodowania, jakie uzyska beneficjent za zniszczone środki trwałe od firm ubezpieczeniowych.

4) Budżet działania

Dostępna kwota środków wynosi 100 mln euro, przy założeniu kursu euro w wysokości 4 zł szacowana średnia wysokość wsparcia na poziomie 100 tys. zł mogłaby być udzielona ok. 4 tys. gospodarstw.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82
5) Tryb naboru wniosków

Nabór wniosków w terminie zamkniętym. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy

zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

I. Wysokość wnioskowanej pomocy

Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł) Punkty do 50 000 10
powyżej 50 000 do 100 000 8 powyżej 100 000 do 150 000 6 powyżej 150 000 do 200 000 4 powyżej 200 000 do 250 000 2
powyżej 250 000 0

II. Wysokość szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach, spowodowanych w gospodarstwie w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji

Wysokość szkody w procentach Punkty powyżej 30% do 40% 1 powyżej 40% do 50% 3 powyżej 50% do 60% 5 powyżej 60% do 70% 7 powyżej 70% do 80% 9
powyżej 80% 10

O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów.

W działaniu tym nie ma podziału środków na tzw. koperty wojewódzkie.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82

6) Przygotowanie do naboru wniosków o przyznanie pomocy

W dniu 9 września 2010 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obejmującą m.in. wprowadzenie do Programu nowego działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych …” z budżetem 100 mln euro środków publicznych.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, które wkrótce zostanie opublikowane. Tekst rozporządzenia dostępny będzie również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), w zakładce PROW
2007-2013/legislacja.

Wniosek przyznanie pomocy będzie można składać w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można również składać osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Trwają prace zmierzające do uruchomienia naboru wniosków w najbliższym czasie.

II. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Niezależnie od wprowadzenia nowego działania, dokonano również zmiany w działaniu

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, polegającej na podwyższeniu poziomu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 80% , jeżeli o pomoc ubiega się osoba związana z gospodarstwem, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsuwisko ziemi.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82
Beneficjentem przedmiotowego działania może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Podwyższony poziom pomocy można otrzymać, jeżeli:

1) wysokość szkód spowodowanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, wynosi: a) w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej
30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym
oraz

b) w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 000 zł.;
2) w związku z wystąpieniem tej samej szkody rolnikowi, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej …” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013;

3) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda

lub w roku następującym po roku, w którym wystąpiła ta szkoda.

Zasady przyznawania pomocy w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” pozostały niezmienione i przedstawiają się następująco.
Pomoc skierowana jest do rolnika lub jego domownika, lub małżonka rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

– gminy wiejskiej, albo

– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82
d) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
e) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
f) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej.

Ponadto warunkiem ubiegania się o pomoc jest przyznanie płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Na co można otrzymać pomoc?

Wspierane są działalności określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. nr 200, poz. 1442 z późn. zm.), jak również działalność agroturystyczna, a także wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Jest to bardzo szeroki katalog działalności obejmujący ok. 400 pozycji, określonych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

– budowy lub modernizacji obiektów budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków

mieszkalnych);

– zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

– zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (wysokość tego kosztu kwalifikowalnego uzależniona jest od wysokości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych);
– koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).
Kosztem kwalifikowalnym w tym działaniu nie może być podatek VAT ani koszt zakupu rzeczy używanych.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82
Pomoc udzielana w ramach tego działania ma status pomocy de minimis. W związku z tym, z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową tym zakresie na działalność sklasyfikowaną pod kodem PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.

Forma i wysokość wsparcia

Pomoc ma charakter refundacji do 50 % kosztów (tzw. kosztów kwalifikowalnych) poniesionych w związku z realizacją inwestycji, z możliwością podwyższenia do 80% jeżeli o pomoc ubiega się osoba związana z gospodarstwem, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsuwisko ziemi. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wnioskodawca ubiegając się o pomoc może wystąpić o zaliczkę, która w 2010 roku wynosi do
50% kwoty pomocy i jeżeli nie zostanie zmienione Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), w kolejnych latach zaliczka nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy.

Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W umowie są określone zobowiązania beneficjenta, w tym m.in. zobowiązanie do utrzymania inwestycji i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem przez 5 lat.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

W dniu 24 sierpnia br. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach omawianego działania i obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie tą formą pomocy. Wnioski w poszczególnych województwach można składać do dnia, następującego po dniu w którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza, że zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przekroczyło 120% środków dostępnych na dany rok, nie później jednak niż do 31 grudnia br. Obecnie nabory wniosków zakończyły się w następujących województwach: opolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko – pomorskie, podlaskie, warmińsko – mazurskie. W pozostałych województwach (dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) rolnicy mają
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82 jeszcze możliwość składania wniosków i mogą oni (o ile spełniają określone warunki) składać

wnioski uwzględniające podwyższony do 80% poziom refundacji. Natomiast ci wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski przed 9 września 2010 r. (wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 (Dz. U. Nr 166, poz. 1125)), a chcą skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania, mogą dokonywać odpowiednich zmian w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w terminie 60 dni od wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj do 8.11.2010 r.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82

Aktualny stan naboru wniosków
(Informacja ARiMR)

I. Systemy Wsparcia Bezpośredniego – kampania 2010

Nabór wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla 2010 roku przeprowadzono od
15 marca do 11 czerwca 2010 r. Wg stanu na 10 września 2010 r. liczba wniosków złożonych
i faktycznie obsługiwanych w kampanii 2010 wynosi 1 373 174.

II. PROW 2007-2013 – Nabory uruchomione w 2010 r.

 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

nabór wniosków przeprowadzono w okresie 15 marca – 11 czerwca 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 736 737 wniosków.

 Program rolnośrodowiskowy

nabór wniosków przeprowadzono w okresie 15 marca – 11 czerwca 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 110 458 wniosków (w tym: 28 100 wniosków nowych, 36 438 wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz 45 920 wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2004-2006).

 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

nabór wniosków nowych rozpoczęto 1 czerwca i prowadzony był do 31 sierpnia 2010 r. nabór wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2007-2013 przeprowadzono w okresie 15 marca – 11 czerwca 2010 r.
nabór wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2004-2006 rozpoczęto 1 czerwca i prowadzony był do 31 sierpnia 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 15 389 wniosków (w tym: 2 905 wniosków nowych, 3 851 wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz 8 633 wnioski kontynuacyjne w ramach PROW 2004-2006).

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

nabór wniosków przeprowadzono w okresie 28 czerwca – 9 lipca 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 10 540 wniosków na kwotę 2,07 mld zł.

 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

nabór wniosków przeprowadzono w okresie 12 sierpnia – 10 września 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 987 wniosków na kwotę 3,36 mld zł.

 Korzystanie z usług doradczych

nabór wniosków rozpoczęto 16 sierpnia 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęły 1 523 wnioski na kwotę 7,80 mln zł.
MINISTERSTWO ROLNICTWA Biuro Prasowe
I ROZWOJU WSI tel. 623-10-26 adres internetowy: tel. 623-22-62 http://www.minrol.gov.pl./bprasowe/index.html tel./fax 623-17-82

 Ułatwianie startu młodym rolnikom

nabór wniosków rozpoczęto 17 sierpnia 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 11 868 wniosków na kwotę 890,10 mln zł.

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

nabór wniosków rozpoczęto 24 sierpnia 2010 r.
wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 5 957 wniosków na kwotę 552,04 mln zł.

 Renty strukturalne

 nabór wniosków przeprowadzono w okresie 1 – 10 września 2010 r.
 wg stanu na 10 września 2010 r. wpłynęło 11 299 wniosków na kwotę 14,81 mln1 zł.

W ramach PROW 2007-2013 według stanu na dzień 10 września 2010 r. ARiMR zrealizowała płatności w łącznej kwocie 16,5 mld zł, w tym w 2010 r. – 5,2 mld zł.

1 Prognozowana wysokość pojedynczych miesięcznych płatności

Authors

Related posts

Top