Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
17.01.2011
W dniu 11 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz.53).

W związku z wystąpieniem powodzi na znacznej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

Kolejną pomocą o jaką mogą się ubiegać producenci rolni, którzy ponieśli w 2010 r. szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan jest dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, przyznawana przez Agencję Rynku Rolnego. Dopłata ta nie ma charakteru de minimis w rolnictwie.

Rozporządzenie określa termin, od 15 stycznia do 1 czerwca 2011 r., na składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. oraz sposób wypłaty tej dopłaty.

Wejście w życie proponowanych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu przyczyni się do złagodzenia skutków tych zdarzeń klimatycznych oraz pozwoli na uzyskanie w kolejnych latach plonów o wysokiej jakości.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozporzadzenie-ws.-doplat-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany/

Authors

Related posts

Top