Osuszanie budynków po powodzi

Osuszanie budynku po jego cakowitym lub czciowym zalaniu wcale nie jest proste. Moglimy si o tym przekona po powodzi 1997 roku, kiedy to wielu ludzi potrzebowao fachowej pomocy w ratowaniu swych zawilgoconych domw, a niewiele firm potrafio zastosowa waciwe metody osuszania. Nawet decyzja rzdu, ktry prbowa pomc powodzianom sprowadzajc 7 tys. osuszaczy kondensacyjnych, okazaa si pomyk. Wedug specjalistw ta technologia „nadaje si bardziej do suszenia bielizny lub utrzymania niskiej wilgotnoci w garau”, a nie do osuszania zalanych budynkw.

OCENA SYTUACJI
Zanim przystpimy do osuszania budynku naley dokona oceny sytuacji. Najlepiej zrobi to fachowcy, ktrych zadaniem bdzie:

* okrelenie stanu gruntu

* charakterystyka stanu cian i stropw budynku

* zaoenia plomb na pojawiajcych si szczelinach

* zidentyfikowanie pojawiajcych si grzybw i pleni

* przedstawienie stanu zawilgocenia budynku

* okrelenie wytrzymaoci mechanicznej tynkw

* ocena zachowania stolarki i pokry malarskich wewntrz budynku.

Sami take moemy dokona oceny strat i zagroe, jednak z powodu braku specjalistycznego przygotowania bdzie ona ubosza o ocen stanu gruntu, identyfikacj grzybw i okrelenie wytrzymaoci mechanicznej tynkw. Moemy mie take problemy z analiz stanu zawilgocenia budynku, bardzo potrzebn w dalszym procesie osuszania.
Moemy jednak doskonale przygotowa dokumentacj fotograficzn stanu budynku po powodzi, a, o ile to oczywicie moliwe, take w czasie jej trwania.
Po wstpnej ocenie stanu budynku i zakwalifikowaniu go do osuszania przy pomocy specjalistycznych metod naley dla swojego bezpieczestwa skorzysta z pomocy firm specjalizujcych si w tego typu dziaaniach i posiadajcych odpowiedni wiedz i dowiadczenie. Bowiem prby samodzielnego osuszania czsto kocz si jeszcze wikszymi stratami.

JAK ZASTOSOWA METOD?
Przegld metod osuszania naley zacz od najmniej zaawansowanej technologicznie. Lekko zawilgocone pomieszczenia mona osusza metod naturaln, poprzez otwarcie okien i drzwi. Naley jednak pamita, e skuteczno tej metody zaley od warunkw panujcych na zewntrz. Inna bdzie skuteczno osuszania w lecie, inna jesieni, a jeszcze inaczej zawilgocone ciany zachowywa si bd w sezonie grzewczym. Trzeba zaznaczy, ze metoda ta, cho najprostsza, nadaje si do suszenia jedynie cienkich cian o niewielkim stopniu zawilgocenia.

Osuszanie za pomoc nagrzewnic polega na ogrzaniu powietrza wewntrz pomieszcze do temperatury kilkudziesiciu stopni. Wwczas nastpuje wzmoone odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru. Niestety, woda zmagazynowana w gbszych partiach muru podczas ogrzewania jego wierzchniej warstwy jest transportowana w gb. W wyniku stosowania tej metody czsto uzyskuje si tylko pozorne osuszenie warstw murw pooonych przy powierzchni ciany. Po zakoczeniu procesu suszenia, czyli po wyczeniu nagrzewnic, cz wilgoci przetransportowana wczeniej w gb muru wraca na powierzchni.

Najlepszym sposobem osuszania bardzo zawilgoconych murw wydaje si by metoda mikrofalowa. Polega ona na wprowadzaniu do muru za pomoc falowodw powierzchniowych fal cigych o czstotliwoci pracy 2450 MHz. Po zaabsorbowaniu energii mikrofalowej wewntrz muru nastpuje transport wody w kierunku powierzchni. Druga faza osuszania polega na odparowaniu wody „wyrzucanej’ na powierzchni ciany. Wan cech metody mikrofalowej jest moliwo niszczenia wystpujcych na murach grzybw pleniowych i domowych. Czas osuszania pomieszcze t metod wynosi od kilku godzin do kilku dni. Jej wad jest szkodliwo mikrofal dla organizmw ywych.

Metody kondensacyjne polegaj na osuszeniu powietrza wewntrz pomieszcze przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. Wwczas znacznie obnia si wilgotno wzgldna powietrza wewntrz pomieszcze i wilgo zawarta w murze odparowuje. Czas osuszania wynosi zwykle kilka miesicy. Zastosowanie jednej z metod kondensacyjnych umoliwia normalne uytkowanie budynkw, co jest ich niewtpliw zalet. Okazay si one jednak mao efektywne po powodzi w 1997 roku. Negatywna opinia o tym sposobie osuszania zostaa potwierdzona przez tegorocznych powodzian z okolic Gdaska.

Metoda absorpcyjna jest oparta na prostej i znanej zasadzie fizycznej: „suche powietrze osusza”. Proces osuszania przebiega dziki wymianie wilgoci zawartej w powietrzu przepywajcym przez powoli obracajcy si rotor, a wilgo pochaniana jest przez absorbent i odprowadzana na zewntrz przez gorce powietrze. Osuszane pomieszczenie musi by izolowane i uszczelnione, aby nie dopywao powietrze z zewntrz. Czas osuszania zalanych pomieszcze zaley od terminu rozpoczcia prac.

Jeszcze inn metod osuszania zalanych budynkw jest zastosowanie termoiniekcji. Osuszanie przeprowadzane jest za pomoc specjalnego zestawu urzdze termowentylacyjnych, poprzez wprowadzenie do nawierconych w murze otworw suchego powietrza o okrelonej temperaturze i prdkoci przepywu. Proces osuszania, w zalenoci od pocztkowej wilgotnoci i gruboci cian oraz warunkw prowadzenia prac, trwa od dwch do kilku db. Po osigniciu wilgotnoci muru poniej 5% dokonuje si zabezpieczenia osuszonej strefy specjalnymi rodkami nie pozwalajcymi na ponowne wnikanie wilgoci.

Naley take wspomnie o pojawiajcych si czasem ofertach osuszania za pomoc metody elektrofizycznej. Polega ona na zawieszeniu w zalanym pomieszczeniu skrzynki elektrycznej, ktra ma wytwarza pole elektromagnetyczne powodujce osuszanie murw. W wietle bada jest ona absolutnie nieskuteczna i nie moe by wykorzystywana do osuszania budynkw.

Najtaszym sposobem osuszania budynkw zalanych podczas powodzi jest zlecenie usugi osuszenia wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych wyspecjalizowanej firmie. Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej mona zaangaowa pracownikw niewykwalifikowanych (np. bezrobotnych) w ramach prac interwencyjnych. Prace te musz by nadzorowane przez wykwalifikowanych inspektorw. Z dowiadcze dolnolskich po powodzi w 1997 r. wynika, e jeden inspektor moe nadzorowa prace remontowo-osuszeniowe w 50 budynkach. Ten sposb daje gwarancj technicznej prawidowoci wykonania prac.

NAJCZʦCIEJ POWTARZAJCE SI BDY

* wykonywanie tynkw i powok malarskich na niedostatecznie osuszonych murach

* wykonywanie osuszania mimo braku izolacji przeciwwilgociowych oraz nieusunicia wszystkich przyczyn zawilgocenia

* niewaciwy dobr rodzaju i mocy urzdze osuszajcych

* brak wentylacji pomieszcze.

NIEBEZPIECZESTWA

* Nieusunicie wszystkich rde wilgoci, zarwno wewntrznych, jak i zewntrznych powoduje brak skutecznoci osuszania.

* Brak izolacji przeciwwilgociowych w osuszanym budynku moe spowodowa wzrost zawilgocenia cian wskutek „zassania” wilgoci z gruntu.

* Stosowanie urzdze o duej mocy nie zawsze prowadzi do przyspieszenia wysychania murw.

* Osuszaniu towarzysz zjawiska nasilonego powstawania wysole na powierzchni cian oraz przykry zapach stchlizny. Rwnoczenie naley wic prowadzi prace uzupeniajce, np. odsalanie lub odnawianie budynkw.

Jzef Adamowski
(Autor jest pracownikiem Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocawskiej)

Przedruk z „Poradnika Ekologicznego dla Samorzdw”, Nr 16 lato-jesie 2001

www.powodz.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=129&mode=thread&order=0

hastagi na stronie:

#osuszanie po powodzi #osuszanie murĂłw po powodzi

Top