Kiedy w 1997 roku przysz?a tutaj wielka powd? zaczyna?o si? podobnie – przyznaj? stra?acy z K?odzka

– Kiedy w 1997 roku przysz?a tutaj wielka powd? zaczyna?o si? podobnie – przyznaj? stra?acy z K?odzka. W nocy przez miasto przesz?a pot??na fala powodziowa. Woda przela?a wa?y przeciwpowodziowe, a miasto na kilka godzin zamkni?to dla ruchu samochodowego. Z domw ewakuowano oko?o 30 osb. Prognozy na dzi? s? fatalne.

W tej chwili woda w Kotlinie K?odzkiej ju? opada. Ale zniszczenia s? du?e. Jak relacjonuj? mieszka?cy, woda pojawi?a si? na ich podwrkach b?yskawicznie, wielu nie zd??y?o zareagowa?. – W jednej chwili drogi w wielu miejscach przesta?y istnie? – pisz? internauci na platform? Kontakt TVN24. – To by? horror. Mamy ju? dosy?. To kara boska – ?al? si? mieszka?cy K?odzka.

Nie chc? zostawia? domu

Stra?acy podkre?laj?, ?e “zaskoczenie” mieszka?cw to bardzo cz?sto ich wina. – Ci??ko si? im przyzwyczai? do takich rzeczy. – Ludzie boj? si? o swj dobytek i dlatego dochodzi do takich sytuacji, ?e mamy powa?ny problem, by namwi? kogo? do ewakuacji. Odmawiaj?, a p?niej dochodzi do tragedii – mwi Janusz Marnik ze stra?y po?arnej w K?odzku.

Fala powodziowa ju? przesz?a przez miasto. W wielu miejscach nie ma pr?du. Woda w kilku miejscach przela?a wa?y przeciwpowodziowe – na szcz??cie ich nie przerwa?. Alarm powodziowy nadal obowi?zuje w ca?ym powiecie. Woda przekroczy?a stany alarmowe o ponad 2 metry. Aspirant przyznaje, ?e w Kotlinie K?odzkiej sytuacja nie jest najlepsza. – Powd? z 1997 roku zaczyna?a si? podobnie. Mamy nadziej?, ?e tym razem nie dojdzie do takiej eskalacji – zaznacza.

Prognozy meteorologw na dzi? s? jednak fatalne. Na po?udniu kraju mo?e spa?? miejscami nawet 35 litrw wody na metr kwadratowy. W wielu miejscach zagrzmi, mo?liwe s? te? opady gradu.

Woda wezbra?a nagle

Clipboard01Ulice K?odzka zamieni?y si? w rw?ce potoki po tym, jak w pi?tek wieczorem przez miasto przesz?a ulewa. Sztab kryzysowy podj?? decyzj? o wstrzymaniu ruchu samochodowego w mie?cie. W samym K?odzku najtrudniejsza sytuacja panowa?a w pobli?u ulic: Korczaka, Wyspia?skiego, Lutyckiej i ?l?skiej.

W mniejszych miejscowo?ciach Kotliny K?odzkiej rzeki i potoki rwnie? wyla?y. Tam sytuacja jest rwnie z?a, co w samym K?odzku. Jak informowa? Krzysztof Dere? z centrum zarz?dzania kryzysowego Dolno?l?skiego Urz?du Wojewdzkiego, rzeki wzbiera?y nagle. – Tak by?o na rzece Bia?a L?decka. – Na niej nie by?y przekroczone stany ostrzegawcze. A w ci?gu kilku godzin zosta?y przekroczone stany alarmowe – podkre?la?. Doda?, ?e w Kotlinie K?odzkiej pracuj? stra?acy z ca?ego wojewdztwa.

Trwa przygotowanie do ewakuacji 40 starszych osb z domu pomocy spo?ecznej w miejscowo?ci Bardo. Dom znajduje si? bardzo blisko Nysy K?odzkiej. W sobot? nad ranem alarm powodziowy og?oszono w ca?ym powiecie z?bkowickim.

Alarmy tak?e we Wroc?awiu i Jeleniej Grze

Na Dolnym ?l?sku alarmy powodziowe wci?? obowi?zuj? we Wroc?awiu i Jeleniej Grze oraz gminach: Marcinowice, Stare Bogaczowice, ?widnica, K?odzko, Zagrodno, Nowa Ruda i powiecie k?odzkim. Pogotowie przeciwpowodziowe obowi?zuje w 16 miejscowo?ciach.

Alarm powodziowy wprowadzono we Wroc?awiu z powodu kontrolowanego zalania jednej z wroc?awskich ulic i gospodarstwa rolnego znajduj?cego si? na peryferiach miasta. Od czwartku trwa bowiem spuszczanie wody ze zbiornika retencyjnego w Mietkowie k. Wroc?awia.

Tragiczne konsekwencje pogody

Wezbrane rzeki od pocz?tku tygodnia zalewaj? miasta i wsie, a wody nadal przybywa. ?ciany spadaj?cego deszczu, pioruny w tysi?cach miejsc Polski, grad wielko?ci pi?ek ping-pongowych a nawet tr?by powietrzne nawiedzaj? kraj.

Oprcz ogromnych strat finansowych, wiemy ju? o bardziej tragicznych konsekwencjach pogody. Jak dot?d poinformowano o jednej ofierze ?miertelnej.

http://www.tvn24.pl/-1,1607073,0,1,nie-chcieli-sie-ewakuowac-klodzko-to-kara-boza,wiadomosc.html
?Os,tka//kwj

hastagi na stronie:

#mapa powodzi 1997 #mapa powodzi 1997 wrocław #mapa powodzi 1997 wrocław #powĂłdĹş 1997 wrocław mapa #wrocław powĂłdĹş 1997 mapa

Authors

Related posts

Top