Powdz na Dolnym ?l?sku: Potrzebne s? ?rodki higieny, ubrania i woda. Na pomoc czeka ponad 1000 rodzin

Ponad 1200 mieszka? i domw zalanych, prawie 6 mln z? potrzebnych na zasi?ki – to szacunki strat po powodzi na Dolnym ?l?sku, ktre przygotowa? Dolno?l?ski Urz?d Wojewdzki.

Na 30 milionw z?otych oszacowano wst?pnie straty w powiecie ?widnickim. Najbardziej ucierpia?y miejscowo?ci w gminach Marcinowice i ?widnica. W tej pierwszej 11 wsi zosta?o podtopionych, a kilka zalanych.

100px-POL_wojewdztwo_dolnolkie_COA.svg
W Kotlinie K?odzkiej pracownicy socjalni ruszyli ju? w teren. Sami docieraj? do poszkodowanych i szacuj? straty. Dzi?ki temu b?dzie mo?na szybciej wyp?aci? ludziom pieni?dze. A na nie czekaj? wszyscy.

– Pomoc trafi nawet do tych, ktrzy nie chcieli o ni? wyst?powa? – zapewnia Ma?gorzata Pajor-Pijanowska, kierownik O?rodka Pomocy Spo?ecznej Gminy Wiejskiej K?odzko. T?umaczy, ?e niektrzy mieszka?cy najzwyczajniej wstydz? si? poprosi? o pomoc albo po prostu nie wiedz?, jakie trzeba spe?ni? formalno?ci. Tam jest a? p? tysi?ca poszkodowanych rodzin – najwi?cej ze wszystkich zalanych przez wod? w?rd dolno?l?skich gmin.

Do Zofii Rabiej, powodzianki z ?elazna, pracownicy OPS na razie jeszcze nie dotarli. Kobieta nie zosta?a jednak bez pomocy. Stra? graniczna da?a jej ??ko polowe, materac i koc. Kobieta przyznaje, ?e pomoc przysz?a szybko.
– Ju? w poniedzia?ek 6 pogranicznikw przez ca?y dzie? pomaga?o mi sprz?ta? zalany dom – mwi pani Zofia. – Jestem im bardzo wdzi?czna, bo naprawd? du?o mi pomogli – podkre?la.
Ma?gorzata Pajor-Pijanowska: Pomoc trafi nawet do tych, ktrzy nie chcieli o ni? wyst?powa?
Pomoc nie dotar?a jeszcze do wszystkich, bo tych potrzebuj?cych jest naprawd? bardzo wielu. Oprcz pieni?dzy, potrzebne s? ?ywno?? i woda. K?odzkie starostwo zorganizowa?o ju? zbirk? niezb?dnych ?rodkw higieny osobistej dla rodzin, ktre ucierpia?y w powodzi. Mo?na je przynosi? do siedziby starostwa w K?odzku przy ul. Okrzei 1 nr tel. 074-867-20-35.

Bardzo potrzebne s? teraz tak?e osuszacze powietrza. O przekazywanie takich urz?dze? apeluje Kazimierz Szkudlarek, burmistrz L?dka-Zdroju, gdzie woda zala?a prawie 150 domw. Instytucje i osoby fizyczne, ktre mog?yby wypo?yczy? osuszacze, proszone s? o kontakt telefoniczny, nr tel.
074-811-78-50

– Powodzianom wci?? pomagaj? stra?acy. Wypompowuj? wod? i porz?dkuj? domy i podwrza – dodaje Edyta Kropielnicka, rzeczniczka prasowa k?odzkiego starosty. – Ca?y czas rozwo?ona jest woda pitna. Najbardziej potrzebuj?cym rozdali?my ??ka polowe i ko?dry.

Na szcz??cie woda w rzekach ca?y czas opada. W poniedzia?ek tylko w dwch miejscach nieznacznie by?y jeszcze przekroczone stany alarmowe. Jednak sytuacja w powiecie si? stabilizowa?a. Niebezpiecznie by?o jedynie w gminach ?arw i Jaworzyna ?l?ska pod ?widnic?, gdzie rzeka Strzegomka wyla?a na pola i do lasw. Pod wod? sta?y rwnie? wiejskie boiska.

Mieszka?cy terenw dotkni?tych powodzi? przyznaj? jednak, ?e to nic w porwnaniu z tym, co si? dzia?o jeszcze kilka dni temu. Wwczas, m.in. w Strzelcach, w niektrych domach by?o p?tora metra wody. W gminie ?widnica zniszczone zosta?y mosty, drogi, przepusty. Na napraw? potrzebnych b?dzie co najmniej 14 milionw z?otych. Przez ca?y dzie? zamkni?tych by?o kilka drg, na ktre wyla?y lokalne rzeki, m.in. w Skar?ycach, Modl?cinie i na trasie Krzy?owa – Wieruszw. Trwa?o wielkie sprz?tanie. Do pracy ruszy?y komisje, ktre b?d? szacowa? straty w uprawach.

Mo?na ju? wp?aca? pieni?dze

Dla ofiar powodzi w naszym regionie ka?da pomoc jest wa?na.
O tym, czego ludzie potrzebuj?, mo?na si? dowiedzie?, dzwoni?c do o?rodkw pomocy spo?ecznej, starostw i urz?dw.

Powiat k?odzki otworzy? ju? specjalne konto bankowe, na ktre mo?na wp?aca? pieni?dze na pomoc dla powodzian. Konto “Powd? w powiecie k?odzkim”: 55 1090 2327 0000 0001 1216 0020 w Banku Zachodnim WBK. Pieni?dze, jakie na nie wp?yn?, zostan? przekazane gminom na pomoc osobom samotnym i w trudnej sytuacji materialnej, ktre szczeglnie ucierpia?y podczas powodzi.

Romuald Piela – POLSKA Gazeta Wroc?awska
http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/1018426.html

hastagi na stronie:

#tereny zalane przez powódź 2010 #powódź 2010 tereny zalane #tereny zalane powodzią #tereny zalane przez powódź #tereny zalane powódź 2010 #powódź 2010 obszary zalane #tereny zalane 2010 mapa #powódź 2010 mapa zalanych terenów #powódź dolnośląskie mapa

Authors
Top