Powódź 2010 info Państwowa Inspekcję Sanitarną stan na 18 maja br. godz. 8.30

Sytuacja sanitarno – epidemiologicznych na terenach powodziowych oraz działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną (stan na 18 maja br. godz. 8.30)

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Powiat brzeski: Starosta Powiatu Brzeskiego wprowadził Zarządzeniem Nr 4/CZK/10 z dnia 16.05.2010r. alarm przeciwpowodziowy dla wszystkich gmin powiatu brzeskiego.
powiat głubczycki: Nastąpiło podwyższenie stanu wód w rzekach na terenie powiatu głubczyckiego. W rzece granicznej Opawie w miejscowości Branice- Zamek poziom wody przekroczył stan alarmowy. Poziom ten nadal wzrasta. Obecnie zaobserwowano niewielkie podtopienia pól. Ujęcia wody oraz domostwa nie zostały zalane.
W miejscowości Klisino doszło do stagnacji wody na terenie strefy bezpośredniej jednej ze studni. Studnia ta została wyłączona z eksploatacji. Woda pobierana jest z pozostałych studni wierconych, które obecnie nie są zagrożone podtopieniem.
powiat kędzierzyńsko kozielski: Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego poziom rzeki Odry z godz. 8.00 wynosił 464 cm( stan ostrzegawczy), poziom rzeki Bierawki 258(stan alarmowy), rzeki Kłodnicy 254 (stan ostrzegawczy).
Na terenie Gminy Bierawa – podtopione jest 15 ha pól i łąk leżących wzdłuż rzeki Odry
i rzeki Bierawka. Z 1 gospodarstwa ewakuowano zwierzęta.
Na terenie Gminy Cisek – podtopione jest ok. 30 ha użytków zielonych położonych wzdłuż Odry (jest to teren najniżej położony).
powiat krapkowicki: Starosta Powiatu Krapkowickiego wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy Krapkowice i Strzeleczki.
powiat nyski:
● Gmina Korfantów:
– miejscowość Jagielnica – zagrożone 3 gospodarstwa, w 1 woda na podwórku, w akcji przeciwpowodziowej biorą udział 2 jednostki PSP,
– miejscowość Rynarcice – woda z rzeki Ścinawa Niemodlińska zalała drogę wiejską,
– miejscowość Kuropas- woda w piwnicy w 1 budynku mieszkalnym,
● Gmina Głuchołazy:
– woda w Białej Głuchołaskiej poniżej stanów ostrzegawczych
● Gmina Otmuchów:
– woda opadła na rzece Widnawka
– zrzut z jeziora Nyskiego 150 m 3/s
– w pozostałych gminach powiatu nyskiego do godz.1100 dnia 17.05.2010r. nie odnotowano innych skutków intensywnych opadów.
W związku napływającymi niekorzystnymi komunikatami meteorologicznymi nadal utrzymuje się pogotowie przeciwpowodziowe dla wszystkich gmin z terenu powiatu nyskiego do całkowitej zmiany warunków atmosferycznych.
powiat prudnicki:
● Gmina Głogówek:
Poziom wody na rzece Osobłoga o godz. 12.00 dnia 14. 05. 2010 r. wynosił 336 cm. ( stan alarmowy 340 cm). Woda przepływała w korycie rzeki, nie stwierdzono zagrożeń związanych z jej wylaniem. Trwa nadal alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta i gminy Głogówek wprowadzony przez Burmistrza Głogówka dnia 13 maja 2010r. od godz. 07.30
● Gmina Prudnik:
Poziom wody na rzece Prudnik w Prudniku o godz. 11.00 dnia 14. 05. 2010 r. wynosił 184 cm. (stan ostrzegawczy-180cm, stan alarmowy 230 cm).
Burmistrz Prudnika wprowadził alarm przeciwpowodziowy od dnia 17 maja 2010 r. od godz. 2.50 na terenie miasta i gminy Prudnik.
Sytuacja w zagrożonych gminach jest na bieżąco monitorowana.
● Gmina Lubrza:
Potok Trzebiniecki i Krzyżkowicki mają podniesione stany wód. Woda płynie w korytach.
Sytuacja w zagrożonych gminach jest na bieżąco monitorowana.

Podjęte działania.
powiat brzeski, kędzierzyńsko kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski:
– Sprawdzono łączność z Powiatowym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego oraz
z kierownikami większych zakładów produkujących artykuły spożywcze, a także kierownikami stacji ujęć wody,
– Na bieżąco analizowana jest sytuacja hydrologiczno – meteorologiczną tut. Obszaru,
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu powołał zespół ds. monitorowania
stanu zagrożeń,
– Przypomniano pracownikom o obowiązujących procedurach i sposobach postępowania
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
Zadaniem Zespołu jest śledzenie bieżących informacji dotyczących ewentualnych podtopień oraz monitorowanie jakości wody do picia i ewentualnych zagrożeń epidemicznych.

powiat głubczycki:
– podjęto kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Głubczycach,
– przypomniano pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Głubczycach schemat postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego,
– ustalono całodobowy dyżur pod numerem alarmowym kadry kierowniczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach,
– zamówiono większą ilość pojemników na próbki wody (butelki zostaną dostarczone
w dniu dzisiejszym),
– nawiązano kontakt telefoniczny z administratorami wodociągów, zalecono im ciągłe monitorowanie sytuacji ujęć wodnych, profilaktyczną dezynfekcję wody z ujęć kopanych, sprawdzenie przygotowania przedsiębiorstw do zaistnienia sytuacji powodziowej oraz
informowanie o zmieniającej się sytuacji.

powiat prudnicki:
Trwa gotowość osób odpowiedzialnych za podejmowanie działań stosownie do zaistniałej sytuacji oraz informowania na bieżąco Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Na terenie działania stacji sanitarno – epidemiologicznych, gdzie wystąpiła powódź powoływane sda zespoły ds. monitorowania stanu zagrożeń, do zadań których należy m. in. analizowanie sytuacji hydrologiczno – meteorologiczną tut. obszaru, śledzenie bieżących informacji dotyczących ewentualnych podtopień oraz monitorowanie jakości wody do picia i ewentualnych zagrożeń epidemicznych. Ponadto przypomniano wszystkim pracownikom o obowiązujących procedurach i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

PODKARPACKIE
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie powiatu brzozowskiego wyłączono z eksploatacji ujęcie powierzchniowe na potoku bez nazwy dla miasta Brzozowa – Brzozów Jakla Wielka. Wodociąg pracuje w oparciu o studnie wiercone. Studnia stanowiąca ujęcie wody dla wodociągu Domaradz została oblana wodami powodziowymi. Ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji. Woda dowożona jest dla ludności beczkowozem z wodociągu Golcowa. Podtopieniu uległy placówki nauczania i wychowania w miejscowościach: Szkoła Podstawowa w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa w Haczowie i Zespół Szkół w Trześniowie, obiekty użyteczności publicznej w miejscowościach: Brzozów – KRUS, posterunek energetyczny oraz hurtownie zlokalizowane przy ul. Kościuszki i Legionistów .Podtopieniu uległo ogółem 161 studni przydomowych w miejscowościach: Humniska, Grabownica Starzeńska, Stara Wieś, Trześniów, Blizne.
Na terenie powiatu strzyżowskiego   ewakuowano 1 gospodarstwo( gmina Frysztak) i 1 fermę kurzą ( gmina Wiśniowa). Wg danych uzyskanych w starostwie,  podtopionych jest około 350 gospodarstw.
Na terenie powiatu jasielskiego pracownicy PPIS w Jaśle w dniu wczorajszym oraz dzisiejszym pobierają próbki wody do badań laboratoryjnych z wodociągów najbardziej zagrożonych zalaniem oraz z wodociągów opartych o wody powierzchniowe. Wraz z pracownikami urzędów gmin oraz strażą pożarną prowadzą rozeznania w terenie. Obiekty podtopione to :
1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – Krajowice.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach ul. Aleja Jana Pawła II 3.
3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach.
4. Zespół Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174 .
5. Zespół Szkół im. M. Kopernika w N. Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18 .
6. Fabryka Armatur ,, JAFAR” S.A. w Jaśle ul. Kadiego 12 – Zakład w Skołyszynie.
7. Zakład Produkcyjno -Handlowo-Usługowy ,,TERMO – TECH” J. Pilut, W.Pilut Przysieki
-Zakład w Skołyszynie.
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –Usługowe ,,Centrum” Sp. z o.o. Zakład Nr.2
Kunowa Skołyszyn.
9. Firma Handlowo – Usługowa BOGI Rzeszów Zakład Ściernic Nr.1 38-242 Skołyszyn
Harklowa.
10. Dom Ludowy w Soboniowie.
11. Dom Ludowy w Czeluśnicy.

Wodociąg dla miasta Ropczyce, zasilany w wodę z ujęcia głębinowego, mimo zalania znacznej części miasta, pracuje bezawaryjnie. PPIS w Ropczycach monitoruje jakość wody w sieci. W Ropczycach zalanych jest 5 szkół, przedszkole. Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego zalanych wodami powodziowymi ok. 800 studni przydomowych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.
Na terenie województwa podkarpackiego wszystkie większe wodociągi pracują w sposób ciągły, właściwi terenowo państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni nie zgłaszają problemów w zaopatrzeniu ludności w wodę. Państwowa Inspekcja Sanitarna wraz z właścicielami wodociągów, na bieżąco monitoruje jakość wody.
Na terenach zalanych wodami powodziowymi pracownicy PIS pełnią w stacjach dyżury, rozdają środki dezynfekcyjne, ulotki oraz udzielają wszelkich informacji dot. postępowania z zalaną żywnością, sprzętami wyposażenia mieszkań itp.
Właściwi terenowo PPIS na bieżąco współpracują z władzami terenowymi, sztabami kryzysowymi i wszystkimi podmiotami działającymi w terenie.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:
| 17.05.2010
Ok. 460 osób ewakuowano już z domów w woj. śląskim, późnym wieczorem ma rozpocząć się ewakuacja części Raciborza. Ze skutkami podstopień walczą strażacy, Żołnierze i setki ochotników. Zdezorganizowany jest ruch na drogach i kolei.
W całym regionie ewakuowano w poniedziałek ok. 460 osób – najwięcej, ok. 360
w powiecie bielskim, 46 w powiecie cieszyńskim, 48 w powiecie gliwickim oraz po kilka
w powiatach katowickim, bytomskim i pszczyńskim. Wielu mieszkańców czekało
w podtopionych domach na rozwój sytuacji.
Podczas akcji przeciwpowodziowej w Mysłowicach 57-letni strażak-ochotnik zmarł na zawał serca. Rano wezbrane wody rzeki Koszarawa w Przyborowie na żywiecczyźnie porwały mężczyznę, którego dziecko wpadło do wody. Ojciec zdołał wypchnąć je na brzeg, sam jednak nie zdołał wyjść z wody; uważany jest za zaginionego.
Według strażaków, najtrudniejsza sytuacja utrzymywała się w południowej i zachodniej części regionu – w dorzeczu Wisły oraz wokół stale podnoszącej się Odry.
W Skoczowie Wisła po południu płynęła na szerokości ok. 100 metrów, również wokół wałów.
Zalane zostały m.in. dojazdy do części mostów na rzece, w wielu miejscach nie sposób było prowadzić prac na wałach, bo woda przeszła ponad nimi. Wieczorem sytuacja |
w części miejsc zaczęła się stabilizować – np. w Czechowicach-Dziedzicach woda opadła o 10 cm, nieco łagodząc napór na maksymalnie nasiąknięte wały.
W dorzeczu Odry zaczęto przygotowania na nadejście w nocy z Czech fali powodziowej na Odrze. W Raciborzu wieczorem rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego mającego zorganizować prace prewencyjne w mieście i okolicach oraz ewakuację części ludności. O gromadzenie się od godz. 23 w wyznaczonych punktach zaapelowano do mieszkańców fragmentu centrum i północnych oraz wschodnich części miasta – dzielnic Płonia, Ostróg i Markowice. Ewakuowani powinni zabrać ze sobą: dokumenty, środki higieny, koc lub śpiwór i ew. potrzebne lekarstwa. Do ewakuacji przewidziano autobusy komunikacji miejskiej.
Według informacji czeskich służb hydrologicznych, fala kulminacyjna na Odrze dotrze na polską stronę prawdopodobnie późnym wieczorem i w nocy. Na wodowskazie w Raciborzu – Miedoni spodziewany jest poziom wody sięgający nawet 9 metrów. W poniedziałek rano było tam 6,7 metra, o godz. 20 – 8,1. W 1997 r. woda sięgnęła tam prawie 10,5 m. Wcześniej ewakuacje w większości zagrożonych miejsc dotyczyły pojedynczych domów lub gospodarstw. Jednak w okolicach Bielska-Białej 300 osób ewakuowano w Kaniówku Dankowskim w gminie Wilamowice, po tym jak rzeka Dankówka przelała się przez wał przeciwpowodziowy.
Do Ośrodka Wczasów Dziecięcych w Porąbce koło Żywca trafiło 60 niepełnosprawnych dzieci z innego ośrodka. Swoje domy opuściło teŜ ok. 50 mieszkańców wsi Przyszowice i sąsiadującej z nią dzielnicy Zabrza – Makoszowy, gdzie przez wały umacniane przez strażaków i pracowników okolicznych kopalń zaczęła przelewać się rzeka Kłodnica.
Przy wszelkich pracach związanych z zalaniami i podtopieniami w każdej chwili pracuje co najmniej 1,5 tys. strażaków i 550 samochodów – kolejne siły przesuwano
z północnej części regionu i reszty Polski. To m.in. 80 strażaków z kursu podoficerskiego w Bydgoszczy i osiem ciężkich zestawów pompowych. Wcześniej do akcji ruszyło 40 kadetów z Częstochowy.
Wojewoda poprosił też Ministerstwo Obrony Narodowej o udział wojska w akcji
przeciwpowodziowej. Po udzieleniu zgody do pracy przystąpili Żołnierze z jednostek w
Gliwicach (Przyszowice) i Bielsku-Białej (Kaniów i Skoczów). W wielu miejscach strażakom
pomagają też dziesiątki ochotników, a także m.in. pracownicy śląskich kopalń.
Z powodu podtopień nieprzejezdne są niektóre drogi, głównie w południowej części
województwa. Woda zalała m.in. drogę krajową nr 1 w Goczałkowicach i Czechowicach-
Dziedzicach. W poniedziałek po południu całkowicie zalana została dwupasmowa droga nr
81, tzw. wiślanka, między Skoczowem a Pawłowicami; przejazd nią stał się niemożliwy.
Inne nieprzejezdne z powodu podstopień drogi to: S-1 w Lędzinach koło Tychów oraz DK-69 z Bielska-Białej w kierunku Żywca. Wieczorem przygotowywano się też do zamknięcia DK- 94 w rejonie Pyskowic. Nieprzejezdnych było też wiele odcinków dróg wojewódzkich i lokalnych, m.in. zalana droga 933 na odcinku Pszczyna-Pawłowice.
Jak poinformował dyrektor katowickiego Zakładu Linii Kolejowych Karol Trzoński, od poniedziałkowego poranka po południu nieco poprawiła się sytuacja w ruchu kolejowym w regionie. Choć nadal zalane były tory między dwiema dzielnicami Katowic: Ligotą
i Bronowem, funkcjonował objazd tego miejsca towarowym szlakiem przez Radoszowy.
Kłopoty były nadal m.in. w rejonie Czechowic-Dziedzic, gdzie woda podeszła pod tory. Przy
wjeździe do tego węzła od strony Pszczyny ruch na podmytym nasypie odbywał się jednym
torem. Z Czechowic-Dziedzic nie jeździły po południu pociągi do Oświęcimia. Zamknięty był
też most kolejowy w Chałupkach – na linii wiodącej do Ostrawy.
W aglomeracji katowickiej nie działała częściowo komunikacja tramwajowa. Rozlewiska na torach zablokowały ruch m.in. między Sosnowcem a Będzinem. Opady deszczu i silny wiatr zrywający konary drzew były przyczyną wielu punktowych uszkodzeń sieci energetycznej. W najgorszym momencie, prądu nie miało w całym województwie ok. 8 tys. odbiorców. W co najmniej kilkudziesięciu różnych placówkach oświatowych w regionie, m.in. w powiatach bielskim i Żywieckim – tam gdzie bezpieczne dotarcie do nich nie jest możliwe, lub np. nie ma prądu – odwołano normalne lekcje. W miejscach, gdzie będzie to potrzebne, placówki te mają organizować pomoc dla poszkodowanych lub zajęcia dla dzieci.
Wiele samorządów i organizacji lokalnych rozpoczęło już organizację pomocy dla poszkodowanych. Przekazanie jedzenia zadeklarował już m.in. Śląski Bank żywności, z pomocą zgłaszają się też m.in. lokalni przedsiębiorcy. Służby wojewody śląskiego będą – w razie zapotrzebowania – koordynować przekazywanie tej żywności.

L.p.
PSSE
Informacje dot. podtopień na nadzorowanym terenie
1.
w Bielsku-Białej
Ujęcie wody – SUW:
– Meszna – ujęcie wody powierzchniowej oparte na potoku Mesznianka wyłączone (godz. 9:00), podawanie wody ze studni głębinowej i zbiorników wyrównawczych, zwiększenie dawki chloru w wodzie podawanej do sieci, woda podawana do sieci bez ograniczeń;
– Godziszka – zaopatrzenie w wodę bez zmian (godz. 9:05);
– Rudzica – zaopatrzenie w wodę bez zmian (godz. 8:40);
– Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów – dnia 16.05.2010 wyłączono SUW Czaniec, woda do sieci podawana w sposób ciągły ze zbiorników w Mikołowie (godz. 7:10);
– AQUA S.A. Bielsko-Biała – zmniejszono produkcję wody na SUW Wapienia – Bielsko-Biała, większość wody podawana z SUW Kobiernice, zaopatrzenie w wodę bez zmian (godz. 8:00);
– Kaniów – zaopatrzenie w wodę bez zmian (godz. 8:30);
– Wilkowice – ujęcie wody powierzchniowej oparte na potokach wyłączone (godz. 8:20), podawanie wody ze studni głębinowej i zbiorników wyrównawczych, zwiększenie dawki chloru w wodzie podawanej do sieci;
– Bystra – ujęcie wody powierzchniowej oparte na potoku Białka wyłączone (godz. 8:56), podawanie wody dla odbiorców ze zbiornika wyrównawczego;
– Dankowice – z czterech studni głębinowych trzy zalane, woda podawana z jednej studni (godz. 9:30), zwiększenie dawki chloru;
– AQUA S.A. Bielsko-Biała – SUW Szczyrk pobiera wodę z ujęcia infiltracyjnego, zaopatrzenie w wodę bez zmian, SUW Straconka Bielsko-Biała – ograniczone pobieranie wody z ujęcia na Potoku Straconka, woda dostarczana ze zbiorników magazynowych, zapas na ok. 2 dni, ujęcie Soła II i III – odcięto dopływ na stawy infiltracyjne, pracuje ujęcie Soła I (koagulacja, filtracja), brak zagrożenia zalaniem ujęcia Soła II i III (godz. 11:30).
2.
w Bytomiu
Brak zagrożeń
3.
w Chorzowie
Brak zagrożeń
4.
w Cieszynie
– wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego – podtopienia i zalania, najtrudniejsza sytuacja w gminie Skoczów i Zebrzydowice, wiele nieprzejezdnych dróg i mostów;
– brak zagrożenia dotyczącego skażenia wody wodociągowej;
– SUW Kubalonka – zaprzestała produkcji wody, zaopatrzenie w wodę oparte na zbiorniku terenowym (zapas na ok. 2 doby);
– KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna – zaprzestała produkcji wody, woda do sieci podawana z innych ujęć na terenie gminy i Republiki Czeskiej,
– pozostałe stacje uzdatniania wody – pracują normalnie, stosując jedynie podwyższoną dawkę środka dezynfekcyjnego i monitorując sytuację na ujęciach;
– brak informacji o zalanych studniach indywidualnych.
5.
w Częstochowie
– Dzielnice: Stradom, Aniołów, Zawodzie – podtopienia dróg przejazdowych, sporadyczne podtopienia piwnic;
– miejscowość Słowik (Gmina Poczesna) – wylanie rzeki Warty (zalanie ok. 7 gospodarstw domowych), nie doszło do ewakuacji mieszkańców, dowożona żywność i woda butelkowana.
6.
w Dąbrowie Górniczej
Brak zagrożeń
7.
w Gliwicach
– Przyszowice koło Gliwic – podtopienia;
– ul. Makoszowska od strony Zabrza i obszar od ul. Makoszowskiej do ul. K. Miarki w Przyszowicach – zamknięte;
– ewakuowano ludność z podtopionych terenów;
– zebrany sztab antykryzysowy.
8.
w Jaworznie
– 20 zgłoszeń o zalanych piwnicach w blokach i budynkach mieszkalnych prywatnych, 7 zgłoszeń o zalanych posesjach, 1 zgłoszenie o zalanym garażu, 7 zgłoszeń o zalanych ulicach w mieście;
– teren ujęcia Dobra podtopiony, stan wody studni nr 1 podwyższony, studnia nr 2 niezagrożona (wysoki stan potoku Łużnik), Straż Pożarna zabezpieczyła teren ujęcia workami z piaskiem.
9.
w Katowicach
Miasto Siemianowice Śląskie:
– ul. Konopnickiej – rozlewisko wodne, utrudnienia w ruchu samochodowym;
– rzeka Brynica – utrzymuje się w korycie (stan wody monitorowany na bieżąco przez Straż Miejską);
– na całym terenie miasta pojedyncze zalania piwnic.
Miasto Katowice:
– koryto rzeki Mleczna – woda występuje z koryta rzeki, miejscowe podtopienia;
– ul. Szadoka – rozlewiska wodne, podtopienie torów kolejowych, wstrzymany ruch pociągów;
– ul. Matki Teresy z Kalkuty 7, ul. Orzechowa, ul. Żurawinowa 5, ul. Bocheńskiego 69 – podtopienia i zalania posesji, rejonie ul. Orzechowej problemy z kanalizacją deszczową, podtopienia jezdni;
– ul. Kanałowa – lokalne rozlewiska na jezdni;
– ul. Saska 13 – zatkany kolektor ściekowy;
– ul. Drozdów 7 – zalana posesja;
– ul. Wilczewskiego/Tetmajera – podtopienia od rzeki Mlecznej;
– ul. Wczasowa 8 – wylewanie stawów;
– ul. Głogowa 43 – zalana posesja;
– ul. Wincentego Pola – lokalne podtopienia;
– ul. Przodowników – zalane torowisko;
– ul. Krasińskiego 26/trafo – zalana stacja trafo;
– ul. Uniczowska 42 – zalane piwnice w piekarni;
– ul. Krakowska przy PSP – duże rozlewisko wodne;
– ul. Żeliwna – rozlewisko na długości 30 m;
– ul. Morawa – rzeka Rawa 1 m od krawędzi wału przeciwpowodziowego.
Miasto Mysłowice:
– ul. Plebiscytowa 8-139, Promenada, ul. Spacerowa, ul. Omańczyka,
ul. Strumińskiego, ul. Kacza, ul. Kołłątaja, ul. Długa 27, ul. Dziewanny 2, ul. Leśna 3, ul. Laryska 76 i 88a, ul. Roździeńskiego, ul. Mikołowska – zalania ulic i podtopienia;
– rzeka Przemsza – wystąpiła z koryta, spowodowała zalania w rejonie
ul. Kołłątaja, ul. Głowackiego i Promenada.
10.
w Kłobucku
Brak zagrożeń
11.
w Lublińcu
Brak zagrożeń
12.
w Myszkowie
– nieliczne lokalne podtopienia posesji i gruntów;
– brak zagrożeń ujęć wody.
13.
w Raciborzu
Brak zagrożeń
14.
w Rudzie Śląskiej
Brak zagrożeń
15.
w Rybniku
Brak zagrożeń
16.
w Sosnowcu
Brak zagrożeń
17.
w Tychach
– lokalne podtopienia gospodarstw domowych i dróg;
– brak zagrożeń ujęć wody, obiektów o podstawowym znaczeniu strategicznym i obiektów żywieniowo-żywnościowych.
18.
w Wodzisławiu Śląskim
– cały powiat wodzisławski i Jastrzębie Zdrój – lokalne podtopienia gospodarstw i lokalnych dróg, przekroczone stany alarmowe rzek (nie przekroczone wały przeciwpowodziowe);
– przejście graniczne w Godowie – nieczynne;
– ujęcia wód nie zalane (w niektórych wprowadzono profilaktyczne chlorowanie);
– woda z wodociągu sieciowego zasilanego z GPW – bez zagrożeń.
19.
w Zawierciu
Brak zagrożeń
20.
w Żywcu
– Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczenickim (Gmina Łękawica) – podtopienie pomieszczeń podpiwniczonej części budynku;
– zgłoszono zalanie 20 szt. studni przydomowych, studni przy Szkole Podstawowej w Przyłękowie filia w Świnnej, studni przy Przedszkolu w Soli (wstrzymano żywienie), budynku Zespołu Szkół w Łękawicy, budynku Szkoły Podstawowej w Okrajniku, kotłowni oraz szatni w Zespole Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej;
– wszystkie wodociągi sieciowe dostarczają odbiorcom wodę bez ograniczeń, 10 wodociągów ujmujących wodę z ujęć powierzchniowych odłączyło ujęcia i korzysta z wody zmagazynowanej w zbiornikach wyrównawczych (zapas na ok. 2-7 dni);
– gminom przesłano informacje dot. sposobu odkażania i czyszczenia studni kopanej z prośbą ich udostępnienia mieszkańcom.
Stan na dzień 17.05.2010r.

źródło: http://www.gis.gov.pl/?news=218

hastagi na stronie:

#głuchołazy powódź 2010 #głubczyce powódź #sopotnia wielka powódź #powódź leśna #skołyszyn powódź #powodz w lesnej

Authors

Related posts

Top