Alarm na Dolnym ?l?sku

Na godz. 8. zaplanowano ewakuacj? ok. 250 mieszka?cw wsi: Stary Grnik i Stary Otok k. O?awy (Dolno?l?skie) w zwi?zku z konieczno?ci? zalania polderu Lipki, aby poradzi? sobie z nadmiarem wody zbli?aj?cym si? do Wroc?awia.
Tymczasem wczoraj wojewoda dolno?l?ski Rafa? Jurkowlaniec o godz. 18. og?osi? w powiecie o?awskim alarm powodziowy. Pogotowia przeciwpowodziowe nadal obowi?zuj? w powiatach: wroc?awskim, trzebnickim, ?redzkim, wo?owskim, legnickim, lubi?skim, g?ogowskim i mie?cie Wroc?awiu.

Wojewoda zdecydowa? rwnie?, ?e w ?rod? o godz. 8. zostanie zalany polder Lipki-O?awa o pojemno?ci 38 mln m sze?ciennych. Dlatego te? mieszka?cy Starego Grnika i Starego Otoka b?d? musieli opu?ci? swoje domy. Ewakuacja nie b?dzie polega?a na wywo?eniu ludzi ci??kim sprz?tem, lecz na monitorowaniu opuszczania domostw przez mieszka?cw.

Natomiast Dagmara Turek-Saml, rzeczniczka prasowa wojewody dolno?l?skiego powiedzia?a, ?e w miar? potrzeb w czwartek zostanie uruchomiony kolejny polder Blizanowice-Trestno, w tym przypadku nie b?dzie konieczno?ci przeprowadzania ewakuacji.

W czwartek lub pi?tek przez Wroc?aw ma przej?? fala kulminacyjna; na razie nikt nie potrafi powiedzie?, jak b?dzie wysoka i jak d?ugo b?dzie si? przemieszcza? przez miasto.

Z powodu trudnych warunkw zamkni?ta zosta?a droga gminna nr 1933D (powiat wroc?awski) – rzeka O?awa zala?a tam jezdni? na odcinku 50 m pomi?dzy miejscowo?ciami Groblice i Kotowice. Policja wyznaczy?a objazd do Wroc?awia przez O?aw?. Zalana jest tak?e droga gminna nr 17670D Marcinkowice-Zakrzw; jezdnia jest zalana na odcinku ok. 10 m warstw? 15 cm wody.

Stany alarmowy zosta?y przekroczone w 12 punktach wodowskazowych; stan ostrzegawczy tak?e w 7 punktach.

Tarnobrzeg: przecieka wa? przeciwpowodziowy

W Tarnobrzegu w ?rod? nad ranem na odcinku ok. 150 metrw przecieka wa? przeciwpowodziowy na Wi?le; zarz?dzono ewakuacj? mieszka?cw le??cego obok osiedla Wielowie? – poinformowa?a Marta Tabasz z podkarpackiej policji.

Doda?a, ?e na osiedlu mieszka ok. 500 osb.

– Mimo, ?e podstawiono autokary i wszystko gotowe jest do ewakuacji, na razie nikt z mieszka?cw osiedla nie zdecydowa? si? na ucieczk? – zaznaczy?a.

Sytuacja w Tarnobrzegu jest wynikiem m. in. nadej?cia fali kulminacyjnej na Wi?le z Ma?opolski. Trudna sytuacja jest te? na innych rzekach w regionie, szczeglnie w zlewni Wis?oka i Wis?oki.

Alarmy powodziowe na Podkarpaciu obowi?zuj? w powiatach: ropczycko-s?dziszowskim; jasielskim; d?bickim w gminach: Brzostek i D?bica; strzy?owskim; rzeszowskim w gminach: Boguchwa?a, Lubenia, Dynw, Trzebownisko i Tyczyn; mieleckim; kro?nie?skim; ?a?cuckim dla gmin: Czarna, Bia?obrzegi, ?o?ynia; brzozowskim: w gminie Haczw; przeworskim w gminach Try?cza i Przeworsk; tarnobrzeskim w gminach: Baranw Sandomierski, Gorzyce, Gr?bw oraz w mie?cie Rzeszowie.

Pogotowie przeciwpowodziowe zosta?y og?oszone dla 15 powiatw, gmin i miejscowo?ci.

?l?skie: wielu mieszka?cw opu?ci?o domy

W niektrych miejscowo?ciach woj. ?l?skiego trwa walka z ?ywio?em, tysi?ce mieszka?cw z powodu powodzi musia?o opu?ci? swoje domy. W wielu miejscach regionu s?u?by kryzysowe notuj? d?ugo oczekiwane spadki poziomu wd w rzekach.

W dalszym ci?gu bardzo powa?na sytuacja panuje w Bieruniu. Wiceburmistrz miasta Stanis?aw Podle?ny powiedzia? rano, ?e po tym, jak w ostatnim czasie wielu mieszka?cw miasta musia?o opu?ci? swoje domostwa, niewykluczone, ?e liczba zmuszonych do ewakuacji jeszcze si? zwi?kszy. Przedstawiciele magistratu podkre?laj?, ?e sytuacja w ich mie?cie jest o wiele gorsza ni? podczas wielkiej powodzi w 1997 roku. Miasto zalewa przede wszystkim rzeka Gostynka, ktra przerwa?a wa?y przeciwpowodziowe.

We wtorek kilkana?cie zast?pw stra?akw skierowano do miejscowo?ci Bukw w powiecie wodzis?awskim. Sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy Polder Bukw na Odrze zacz?? traci? szczelno?? przy wa?ach, ktre starano si? umacnia? od wtorkowego rana, tak?e przy u?yciu ci??kiego sprz?tu. – Stra?acy opanowali sytuacj?, woda przecieka ju? tylko minimalnie. Na miejscu teraz tylko jeden zast?p stra?y, ktry monitoruje sytuacj? – powiedzia? rano dy?urny powiatowego stanowiska kierowania w Wodzis?awiu ?l?skim.

Jak doda?, poza osobami, ktre na w?asn? r?k? opu?ci?y domy, lokalne w?adze pomog?y w ewakuacji kilkunastu osb z miejscowo?ci Bukw i Nieboczowy. Z informacji s?u?b kryzysowych w Wodzis?awiu wynika, ?e powoli normalizuje si? sytuacja powodziowa w s?siednich Czechach. Poziom wody w tamtejszych zbiornikach retencyjnych nieco si? obni?y?.

Spadek poziomu rzek – od 10 do kilkunastu centymetrw – notuj? s?u?by kryzysowe w Cz?stochowie. G?wnym problemem s? obecnie przeciekaj?ce wa?y w rejonie ul. Bugajskiej – drogi prowadz?cej w kierunku Olsztyna – powiedzia? naczelnik Wydzia?u Zarz?dzania Kryzysowego w Cz?stochowie Stanis?aw S?y?.

Uspokajaj?ce informacje p?yn? te? z Raciborza. Odra w tym mie?cie osi?ga obecnie poziom 8,92 m. Pomi?dzy godz. 8 a 9 ma si?gn?? 9 m, a p?niej zacz?? opada?. – My?l?, ?e ten poziom wody nie zagra?a miastu. W Czechach sytuacja si? stabilizuje, opady zanikaj? – powiedzia? Stanis?aw Mruga?a z raciborskiego magistratu.

Poprawia si? te? sytuacja w Rybniku, gdzie najwi?ksze zagro?enia stanowi?a rzeka Ruda. Cho? w ostatnich dniach dochodzi?o w jej okolicy do lokalnych podtopie?, to poziom wody systematycznie opada – powiedziano rano w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarz?dzania Kryzysowego.

O stabilizacji sytuacji mwi? te? s?u?by kryzysowe w Gliwicach. Poziom K?odnicy w pobli?u urz?du miasta obni?y? si? z wtorkowego maksimum (3,87 m) do 3,59 m. Przywrcono ju? ruch na drodze krajowej nr 88, ale bez wjazdw na ulice Toszeck? i Tarnogrsk? – powiedzia? dy?urny Centrum Ratownictwa Gliwice.

W ?wi?tokrzyskiem fala powodziowa na Wi?le

Ro?nie fala powodziowa na Wi?le w woj. ?wi?tokrzyskim. W nocy z wtorku na ?rod? woda zacz??a si? przelewa? przez wa?y w Sandomierzu. Zarz?dzono tam ewakuacj? prawobrze?nej cz??ci miasta – poinformowa?o Wojewdzkie Centrum Zarz?dzania Kryzysowego w Kielcach.

Jak powiedzia? dy?urny Centrum Jerzy Szel?g, burmistrz miasta Jerzy Borowski zarz?dzi? ewakuacj? prawobrze?nej cz??ci Sandomierza; mieszka?cy s? przewo?eni z tej strefy do budynkw szkolnych, po?o?onych w miejscach, ktrym nie grozi zalanie. W rejonie zagro?onych fal? powodziow? domw podstawiane s? specjalne autobusy.

Poziom wody w Wi?le w Sandomierzu wynosi? nad ranem 840 cm – ponad dwa i p? metra powy?ej stanu alarmowego – i stale si? podnosi. – W zwi?zku z tym ratownicy musieli – dla w?asnego bezpiecze?stwa – zej?? z wa?w – poda? Szel?g.

Wzd?u? ulicy Krakowskiej, na odcinku od zamku w stron? mostu, zbudowano metrowej wysoko?ci wa? z workw z piasku. Droga krajowa nr 79 w kierunku Krakowa i w stron? Tarnobrzega jest nieprzejezdna – poinformowa?a policja.

W ?rod? do po?udnia spodziewana jest w Sandomierzu kulminacyjna fala na Wi?le.

Trwa ewakuacja cz??ci mieszka?cw 10 miejscowo?ci w gminie Pacanw – Komorowa, Grabowicy, K?ka ?abieckiego, ?abca, Ratai S?upieckich, Ratai Karskich, K?py Lubawskiej, Oblekonia, Trzebicy i Podwala. Obszar obj?ty ewakuacj? zamieszkuje oko?o 3,5 tys. osb.

Do pojedynczych ewakuacji – z powodu tzw. cofki na rzece Nidzie – dosz?o w nocy w Nowym Korczynie, gdzie do pomocy w uszczelnianiu wa?w przyby?o kilkudziesi?ciu ?o?nierzy z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

W Po?a?cu ci?gle umacniane s? wa?y; chodzi m.in. o ochron? przed zalaniem miejscowej elektrowni.

http://wiadomosci.onet.pl/2172123,11,walka_z_zywiolem_alarm_na_dolnym_slasku_nikt_nie_ucieka,item.html

hastagi na stronie:

#Oława powódź 2010 #oława powódź #powódź oława 2010 #powódź 2010 oława #polder oławka mapa #olawa powodz 2010 #powódź oława

Authors
Top