Nowohucka przerwany wa? przeciwpowodziowy (stan na godz. 5:20)

Przerwany wa? przeciwpowodziowy (stan na godz. 5:20)

Dzi? o 2:00 w nocy zosta? przerwany wa? przeciwpowodziowy basenu portu przy ul. Na zakolu Wis?y na d?ugo?ci 10 m i wysoko?ci 1,5m. Zalanych zosta?o kilka firm, ogrdki dzia?kowe a tak?e Wojewdzka Baza Przeciwpowodziowa. Woda dosta?a si? te? na ul. Nowohuck?, ktra obecnie jest zamkni?ta do odwo?ania. Stan Wis?y na Bielanach (o godz. 7:30) wynosi 934 cm i nieznacznie opada.

Obecnie jest budowany nowy wa? przeciwpowodziowy – w akcji kierowanej przez brygadiera Ryszarda Graczo?a komendanta Miejskiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej bierze udzia? oko?o 200 ?o?nierzy i stra?akw. Przy odbudowie wa?u pracuje tak?e amfibia, ktra zabezpiecza go od strony wewn?trznej. Na miejsce dostarczono dodatkowe 6 tysi?cy workw z piaskiem.

Ewakuowano 16 osb z ogrdkw dzia?kowych. Zamkni?to ulic? Ofiar D?bia.

O zdarzeniach maj?cych istotne znaczenie dla bezpiecze?stwa ludzi i podj?tych dzia?aniach prosz? na bie??co informowa? Powiatowe Centrum Zarz?dzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66. (MF)

http://krakow.pl/komunikaty/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id=11410

Powiatowe Centrum Zarz?dzania Kryzysowego pracuje w systemie ca?odobowych dy?urw pe?nionych przez pracownikw Wydzia?u Bezpiecze?stwa i Zarz?dzania Kryzysowego Urz?du Miasta Krakowa pod numerami telefonw:

(12) 616-59-99
(12) 418 67 70
(12) 413 89 66 – fax

Zadania stoj?ce przed Powiatowym Centrum Zarz?dzania Kryzysowego (PCZK):

*
prowadzenie ca?odobowego monitoringu zagro?e? kryzysowych oraz informowanie szefa Powiatowego
Zespo?u Reagowania Kryzysowego o zaistnia?ej sytuacji
*
przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpiecze?stwa
miasta, wsp?praca z instytucjami realizuj?cymi sta?y monitoring ?rodowiska
*
opracowywanie wst?pnej analizy zagro?e? dla potrzeb PZRK oraz udzia? w przygotowaniu kompleksowej
analizy zagro?e?
*
udzia? w ostrzeganiu i alarmowaniu ludno?ci Krakowa o zaistnia?ym (potencjalnym) zagro?eniu – wsp?praca
w tym zakresie z lokalnymi mediami
*
nadzr nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludno?ci
*
przekazywanie dy?urnemu Stra?y Miejskiej polecenia dotycz?cego wykonania monitoringu stanu wd
w okre?lonych punktach na rzekach i ciekach wodnych
*
tworzenie i aktualizowanie miejskiego planu reagowania kryzysowego
*
przygotowanie projektw decyzji koordynuj?cych dzia?ania s?u?b i instytucji odpowiedzialnych
za bezpiecze?stwo publiczne
*
przyjmowanie informacji o zagro?eniu, dokonywanie analizy i prognozy rozwoju sytuacji zagro?enia
*
przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej raz w roku ?wicze? Powiatowego Zespo?u Zarz?dzania
Kryzysowego w pe?nym sk?adzie

Powiatowe Centrum Zarz?dzania Kryzysowego przygotowuje codzienne raporty o stanie bezpiecze?stwa dla Prezydenta Miasta Krakowa. Raporty powstaj? na podstawie informacji i meldunkw sk?adanych przez podmioty i instytucje odpowiedzialne za bezpiecze?stwo publiczne, m.in. ilo?ci i rodzajw przest?pstw, zagro?e? po?arowych, sanitarnych, powodziowych i innych.
Zgodnie z odpowiednimi zapisami rozporz?dzenia pracownikami PCZK s? pracownicy Wydzia?u Bezpiecze?stwa i Zarz?dzania Kryzysowego UMK.
Funkcjonowanie PCZK finansowane jest z bud?etu miasta w ramach w?asnych zada? gminy

hastagi na stronie:

#sytuacja na nowohuckiej #PowĂłdz KrakĂłw Nowohucka #powĂłdĹş na nowohuckiej #powodz krakow nowohucka #powĂłdz nowohucka #nowohucka powĂłdĹź #powĂłdĹş ul nowohucka

Authors

Related posts

Top