GIS informacje z 21.05.2010 (godz. 9.00)

INFORMACJE Z OBSZARÓW DOTKNIĘTYCH POWODZIĄ
Z DNIA 21 MAJA 2010 ROKU
(godz. 9.00)

Z punktu widzenia zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny za priorytetowy uznał następujące zagadnienia:
1.Zaopatrzenie ludności w wodę
2.Nadzór nad bezpieczeństwem żywności
3.Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej
4.Bieżąca analiza zagrożeń dla zdrowia publicznego w tym chorób zakaźnych.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenach objętych powodzią podejmują działania zgodnie z kompetencjami:
– utrzymywany jest stały kontakt Centrami Zarządzania Kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim
– obowiązują całodobowe dyżury pod numerami alarmowymi; jest to w większości przypadków kadra kierownicza stacji sanitarno – epidemiologiczncyh,
– prowadzony jest nadzór sanitarny nad placówkami przeznaczonymi na tymczasowy pobyt powodzian
– do zagrożonych gmin dostarczane są ulotki– informacje o żywności i zapobieganiu chorobom zakaźnym. Umieszczono je również na stronie internetowej stacji.
– powołano Zakładowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w poszczególnych stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
– monitorowany są stany magazynowe środków dezynfekcyjnych w PSSE: chloramina
21 kg,
– prowadzona jest analiza bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatów, szczególnie chorób przenoszonych drogą pokarmową.
– dystrybuowane są ulotki dotyczące postępowania w przypadku zalania żywności, studni
i pomieszczeń
– zamówiono większą ilość pojemników na próbki wody (butelki zostaną dostarczone w dniu dzisiejszym),
– utrzymywany jest kontakt nawiązano kontakt telefoniczny z administratorami wodociągów, zalecono im ciągłe monitorowanie sytuacji ujęć wodnych, profilaktyczną dezynfekcję wody z ujęć kopanych, sprawdzenie przygotowania przedsiębiorstw do zaistnienia sytuacji powodziowej oraz informowanie o zmieniającej się sytuacji.

Sytuacja w województwie mazowieckim
Lipsk: Na terenie powiatu lipskiego ewakuowano 150 osób (16 gospodarstw), ponadto podtopieniem zagrożone są kolejne miejscowości. Przewiduje się konieczność ewakuacji
w ciągu najbliższych godzin kolejnych mieszkańców gmin powiatu lipskiego.
Do likwidowania skutków powodzi przybyła kompania 120 ratowników, którzy zostali zakwaterowani w Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą. Kolejne przewidziane miejsce zakwaterowania dla kolejnych ratowników to Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lipsku.
Zwoleń: Wójt Gminy Maciejowice podjął decyzję o ewakuacji ok. 2500 mieszkańców, 20 miejscowości położonych nad rzeką Wisłą. Wskazał także obiekty mogące przyjąć osoby ewakuowane. Są to w większości placówki oświatowe tj. szkoły oraz przedszkole. Posiłki dla służb ratowniczych (ok. 150 osób) będą przygotowywane przez bloki żywieniowe placówek oświatowych. Odwołano zajęcia w szkołach znajdujących się na terenie zagrożonym oraz w placówkach przyjmujących osoby ewakuowane. Ewakuacja ma być prowadzona własnymi siłami mieszkańców.
Na dzień 20 maja 2010 r. godz. 9.00 do wyznaczonych przez Wójta Gminy Maciejowice punktów ewakuacyjnych nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
W dniu 19 maja 2010 r. Wójt Gminy Wilga wydał Zarządzenie w sprawie ewakuacji ludności w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem osoby ewakuowane z 10 miejscowości mają się udawać w miejsca bezpieczne przy wykorzystaniu własnych środków transportu. Na chwilę obecną brak informacji o podtopieniach siedlisk ludzkich.
Gostynin: w trakcie posiedzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
w Gostyninie, w którym uczestniczył również PPIS, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej przekazał informacje dotyczące otrzymywanych przez Straż zgłoszeń zalewania piwnic domów jednorodzinnych na jednym z osiedli Gostynina, informacje o zalewanych odcinkach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz terenach wokół nich.
W związku z uzyskanymi informacjami przez PPIS w Gostyninie o podtopionych terenach pracownicy Stacji w rozmowach telefonicznych przeprowadzonych z dyrektorami placówek znajdujących się w pobliżu terenów podtopionych uzyskali informacje
o nieznacznym zalaniu pomieszczeń piwnicznych (przywrócone już do właściwego stanu) –
Do dnia 19.05.2010 r. PSSE w Gostyninie odnotowała pojedyncze zgłoszenie dotyczące zalania pomieszczeń piwnicznych bloku mieszkalnego wybijającymi z sieci kanalizacyjnej ściekami. Sprawę niezwłocznie przekazano zarządcy budynku, zobowiązując do podjęcia pilnych, stosowanych działań. Z otrzymanych informacji wynika, że awaria została usunięta. Pod nadzorem PSSE w Gostyninie pozostaje 1 stały nosiciel duru brzusznego zamieszkały poza terenem aktualnie podtopionym.
            Wszystkie wodociągi publiczne na terenie powiatu gostynińskiego są zaopatrywane
w wodę z ujęć głębinowych. PSSE nie miała zgłoszeń o zalaniu studni przydomowych.
Pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przygotował ulotki dla mieszkańców terenów podtopionych w zakresie postępowania z zalaną i zniszczoną żywnością, wodą do picia oraz dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych. Ulotki zostały zamieszczone na stronie internetowej PSSE i przekazane do Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, z prośbą  o powielenie i rozdawanie w trakcie akcji prowadzonej m.in. przez Straż Pożarną. Ulotki także zostały przekazane do lokalnych mediów.
Stan związany z wystąpieniem w mieście i gminie Gostynin lokalnych podtopień ulega poprawie. Wszyscy pracownicy Straży Pożarnej biorący udział w usuwaniu skutków ulewnych opadów deszczu uodpornieni są przeciwko tężcowi. Zobowiązano natomiast Straż Miejską do niezwłocznego wykonania szczepień ochronnych oraz poinformowano wszystkie ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie powiatu gostynińskiego o konieczności objęcia szczepieniami ochronnymi członków Ochotniczych Straży Pożarnej.
Na terenie powiatu kozienickiego zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 200/2010 Starosty Kozienickiego z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Gniewoszów, Sieciechów, Kozienice i Magnuszew.
W miejscowości Regów Stary gmina Gniewoszów zostały zalane 4 gospodarstwa rolne. Rodziny razem z dobytkiem zostały ewakuowane w bezpieczne miejsce.
PSSE w Legionowie informuje że w dniu 19.05.2010 r. o godzinie 17 powołano Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który nie stwierdził zagrożenia. Prowadzona jest systematyczna kontrola wałów oraz poziomu wody.
Otwock: gminy podjęły przygotowania polegające na zabezpieczeniu wału przeciwpowodziowego za pomocą worków z piaskiem. Z uzyskanych informacji wynika, że na terenie powiatu wystąpiło 50 lokalnych podtopień związanych z nadmiernymi opadami deszczu (nie z wylewami rzek), w których pomocy udziela Straż Pożarna.
PSSE posiada materiały oświatowo-szkoleniowe dotyczące informacji dla powodzian. Zebrano oferty dotyczące środków dezynfekujących w sytuacji popowodziowej, które przekazano do Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu w celu zakupu w razie potrzeby.
Radom: PSSE w Radomiu do wszystkich Urzędów Miast i Gmin na terenie powiatu radomskiego przesłała pisma o konieczności informowania o sytuacji powodziowej na danym terenie. Przekazano informacje na temat podjęcia stosownych środków ostrożności
oraz postępowania z ujęciami wody do spożycia, zalanymi pomieszczeniami i żywnością.
Z informacji wynika, że powódź w mniejszym bądź większym zakresie występuje na całym terenie powiatu, najwięcej szkód notuje się w Radomiu. Podtopienia dotyczą zwłaszcza pól
i łąk oraz piwnic domów mieszkalnych. Nie stwierdzono zalania ujęć wody. Zalane są studnie przydomowe, ich oczyszczenie i dezynfekcja możliwe będzie po opadnięciu wody, Urzędy Gmin w terenie starają się w razie potrzeby dowozić wodę butelkowaną. Nadzór nad usuwaniem skutków powodzi ma sztab antykryzysowy i poszczególne sztaby gminne.
Na dzień dzisiejszy Straż Pożarna wypompowuje wodę z zalanych terenów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu jest w stałym kontakcie
z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Staroście Szydłowieckim – sytuacja na terenie powiatu jest stabilna. W miejscach gdzie wystąpiły obfite opady deszczu stwierdzono lokalne podtopienia prywatnych posesji. Służby Straży Pożarnej usuwają wodę
z piwnic domów mieszkalnych.
Wojewoda Mazowiecki w dniu 19.05.2010 r. ogłosił stan zagrożenia powodziowego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla Gminy Łomianki. Przewiduje się, że fala powodziowa dotrze do Łomianek za trzy dni. W chwili obecnej woda utrzymuje się w korycie rzeki. Starosta Powiatu Wyszkowskiego o godz. 800 w dniu 20.05.2010 r. wprowadził na terenie powiatu wyszkowskiego dla gmin: Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie i Somianka pogotowie przeciwpowodziowe. Aktualny stan wody na rzece Bug – 408cm.( wodowskaz w Wyszkowie).

Sytuacja w województwie opolskim
powiat brzeski;
– nadzór nad nosicielami pałeczek duru brzusznego:
a) ilu nosicieli mieszka w powiecie
b) jakie warunki mieszkaniowe (czy teren skanalizowany czy nie)
– ocena lokalnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie w zakresie chorób zakaźnych związanych z powodzią: ocena lokalnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie w zakresie chorób zakaźnych związanych z powodzią (dot. m. in. duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, czerwonki, wirusowego zapalenia wątroby typu A, zatruć i zakażeń pokarmowych, biegunek u dzieci do lat 2, tężca): sytuacja w w/w zakresie jest monitorowana na bieżąco- na chwilę obecną brak wzrostu zgłoszeń zachorowań dot. w/w jednostek chorobowych,

– wskazania do rozpoczęcie akcji szczepień profilaktycznych w powiecie: na chwilę obecną brak wskazań do rozpoczęcia akcji szczepień,

– podjęte działania w zakresie: działań p/epidemicznych: dokonano wizytacji nosiciela pałeczek duru brzusznego celem oceny warunków sanitarnych oraz zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne; – na stronie internetowej PSSE w Brzegu umieszczono informacje dla powodzian dot. informacji o bezpieczeństwie żywności, użytkowaniu pomieszczeń które uległy zalaniu wskutek powodzi, informacje o wodzie do picia.

powiat oleski;
– nadzór nad nosicielami pałeczek duru brzusznego:
a) 2 nosicieli mieszka w powiecie, 2 razy do roku przeprowadzana jest wizytacja i dostarczane są środki dezynfekcyjne. Ostatnio wizytacja była w marcu br. W związku z sytuacją pogodową w dniu 24.05.2010r. będzie następna wizytacja i dostarczone zostaną dodatkowe ilości środków dezynfekcyjnych.
Nosiciele Ci mieszkają na obrzeżach wsi na terenach nie zagrożonych powodzią,
b) Teren wsi skanalizowany, ale oni nie podłączeni do kanalizacji, mają ubikacje suche w podwórzu, wodę w jednym przypadku z wodociągu a w drugi ze studni przydomowej, ogólnie posiadają złe warunki mieszkaniowe.
– ocena lokalnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie w zakresie chorób zakaźnych związanych z powodzią:
na terenie powiatu oleskiego nie wystąpiła powódź, jedynie podtopienia, nie zalało izb mieszkalnych jedynie piwnice i garaże. Straż na bieżąco wypompowuje wodę. Nie ma zagrożenia epidemicznego.
– wskazania do rozpoczęcie akcji szczepień profilaktycznych w powiecie:
Nie ma wskazań
– inne zagrożenia epidemiczne w powiecie: nie ma

powiat strzelecki;
– nadzór nad nosicielami pałeczek duru brzusznego:
a/ ilu nosicieli mieszka w powiecie – 1
b/ jakie warunki mieszkaniowe – teren skanalizowany, toaleta w mieszkaniu,
jedna toaleta na zewnątrz – nie używana. Bardzo czysto.
– ocena lokalnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie w zakresie chorób zakaźnych związanych z powodzią:
sytuacja epidemiologiczna w powiecie w związku z powodzią nie uległa zmianie,
nie odnotowano wzrostu zachorowań na choroby mogące występować w związku z powodzią (zakażenia jelitowe, zatrucia pokarmowe).

powiat kluczborski;
z eksploatacji wyłączono studnię R 54 ujęcie „bąkowskie” wodociągu sieciowego w Kluczborku z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych i podtopienia studni,
– żaden z 15 nadzorowanych wodociągów sieciowych, wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia nie został wyłączony z eksploatacji,
– przerwa w dostawie wody wystąpiła w dniu 19.05.2010 r. w Kluczborku,
ul. Bema Staszica w związku z awarią odcinka sieci wodociągowej nie związanej z powodzią. Aktualnie awaria jest usuwana,
– w żadnym z wodociągów nie wprowadzono chlorowania wody, gdyż ujęcia wykorzystywane na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do picia nie są zagrożone zalaniem czy podtopieniem,
– nie uruchomiono w żadnej z gmin awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę,

powiat oleski;
Nie stwierdzono zagrożenia ujęć wody wodociągowej i studni przydomowych, cmentarzy, obiektów użyteczności publicznej, obiektów oświatowych i żywnościowych ( powyższe dane uzyskano od dyżurnego Centrum Kryzysowego w Oleśnie 20.05.2010r.).

powiat opolski;
gmina Ozimek :
Ujęcie w Szczedrzyku nadal wyłączone, woda podawana jest z SUW ul. Polna.
Po cofnięci się wody w Szczedrzyku ujęcia i SUW będą dezynfekowane i zawiadomiona
zostanie PSSE celem skontrolowania jakości wody.

powiat strzelecki;
Zalanie ujęcia zasilające wodociąg publiczny Ujazd dostarczający wodę dla miejscowości Ujazd i Niezdrowice (liczba mieszkańców: 2200). Ujęcia zostały wyłączone z eksploatacji. Od dnia 19.05.2010r. dla mieszkańców Ujazdu i Niezdrowic jest dostarczana woda butelkowana przeznaczona do picia, natomiast do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet) jest rozstawionych 6 oznakowanych zbiorników z wodą W dniu 20.05.2010r. związku z opadaniem wody w rzece Kłodnica w dniu dzisiejszym będzie możliwe wyciągnięcie zestawów pompowych i wyczyszczenie zalanych studni wodociągu publicznego Ujazd. Studnie po wyczyszczeniu zostaną zachlorowane, zdezynfekowany zostanie również zbiornik wody na SUW Ujazd. W dniu 21.05.2010r. w ramach kontroli wewnętrznej zostaną pobrane próbki wody do badań przez ZGKiM Ujazd ul. Skargi 1. Woda zostanie puszczona do sieci a mieszkańcy Ujazdu i Niezdrowic zostaną poinformowani, że woda nie nadaje się do spożycia.
2. W wodociągach Strzelce Opolskie, Jemielnica, Kalinowice, Sucha, Rozmierka, Kadłub, Błotnica Strzelecka studnie zostały profilaktycznie zachlorowane i prowadzone w nich jest stałe chlorowanie.

powiat kluczborski;
– nie są zagrożone zalaniem ani nie zostały zalane domy pomocy społecznej, szpital powiatowy w Kluczborku, zakład opiekuńczo-leczniczy w Wołczynie, cmentarze
– na terenie powiatu nie ewakuowano ludności,

powiat krapkowicki;
może zostać zalany cmentarz w m. Obrowiec ( gm. Gogolin), inne obiekty użyteczności publicznej nie są zagrożone zalaniem

powiat namysłowski;
Zalane zostały 2 Tartaki w Domaradzu, zakład produkcji drzewnej w Zawiści, zagrożonych jest 49 gospodarstw domowych, Zalane zostały boiska sportowe w miejscowości – Fałkowice, Zawiść, Domaradz. Woda zalała piwnice Poczty w miejscowości Pokój, Ośrodkach Zdrowia w Pokoju i Dąbrówce Dolnej, budynku Urzędu Gminy w Ładzy, Kościół w Dąbrówce Dolnej, OSP w Domaradzkiej Kuźni.
.
powiat brzeski;
trwa ewakuacja ludności w mieście Brzeg ul. Oławska, ul. Grobli, ul. Cegielniana, ul. Strzelecka (160 osób) do Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu, ul. Kamienna.

powiat opolski;
Gmina Dobrzeń Wielki: Przygotowano punkt ewakuacyjny w Zespole Szkół w Czarnowąsach ul. Kani 1. Obecnie przebywa tam 10 powodzian.
Gmina Popielów: Dla osób ewakuowanych przygotowano : Dom Kultury w Karłowicach, Szkołę Podstawową w Popielowie, Hotel w Parafii Ewangielickiej w Lubieniu.

Z pierwszych odczytów na dzień dzisiejszy wynika, że w wodociągu publicznym Sucha stwierdzono duże skażenie (obecność bakteriami z grupy Coli) , dokładne wyniki będą znane w dniu jutrzejszym. Zarządca wodociągu – SWiK Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza został poinformowany o skażeniu. Zostały podjęte działania naprawcze, chlorowanie i płukanie sieci. W dniu 21.05.2010r. będą również przeprowadzone pobory próbek wody w wszystkich wodociągach zarządzanych przez SWiK w ramach kontroli wewnętrznej.
Wydano decyzje zakazującą korzystania z wody nieprzegotowanej z wodociągu publicznego Sucha do celów spożywczych i higienicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody oraz zobowiązano Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie do:
1.poinformowania w sposób skuteczny mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu publicznego Sucha o wprowadzonym zakazie korzystania z wody nieprzegotowanej do celów spożywczych i higienicznych
2.doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej wymogami określonymi w załącznikach nr 1A i 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późń. zmian.).
3.prowadzenia stałej dezynfekcji wody do momentu otrzymania pozytywnego wyniku badania wody
W pozostałych próbkach wody pobranych w dniu 19.05.2010r. nie stwierdzono skażenia.

Sytuacja w województwie lubuskim

Wojewoda Lubuski w dniu 20 maja 2010r. Zarządzeniem Nr 129 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego, gorzowskiego ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów, w których granicach administracyjnych przepływa rzeka Odra.

Sytuacja w województwie podkarpackim

Poziom wody w rzekach na terenie powiatów położonych w południowej i północno- wschodniej części województwa nie stanowi zagrożenia.
Wg informacji przesłanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, dramatyczna sytuacja nadal utrzymuje się w mieście Tarnobrzegu i okolicznych miejscowościach, gdzie oprócz powodzi spowodowanej wodami wiślanymi, miało miejsce przerwanie wałów na niewielkiej rzeczce Trześniówka.
Pracownicy PSSE w Tarnobrzegu pobrali próbki wody do badań mikrobiologicznych:
– z wodociągu Tarnobrzeg: SUW – Jeziorko; OSP Remiza Sobów (w kuchni); Szkoła Podstawowa Nr 9 Os. Dzików,
z wodociągu Gorzyce – Zakład Gospodarki Komunalnej Gorzyce; budynek prywatny w Furmanach.
PGK Spółka z o.o. w Tarnobrzegu poinformowało, że oczyszczalnia ścieków w Osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu jest całkowicie wyłączona z powodu kompletnego zatopienia. Ścieki z kanalizacji z terenu miasta kierowane są do urządzeń podczyszczających (oczyszczanie mechaniczne) przy zbiorniku retencyjnym Osiedle „Nadole”, skąd przepompowywane są do rzeki Wisły.
Oczyszczalnia ścieków w Baranowie Sandomierskim pracuje bez zakłóceń.
Trwa w dalszym ciągu ewakuacja ludności z gminy Gorzyce, z miejscowości Trześń, Sokolniki, Orliska Sokolnickie, Zalesie Grzyckie, Furmany, Wrzawy i przygotowanie ludności do ewakuacji z Gorzyc oraz z gminy Baranów Sandomierski.
Pracownicy PSSE w Tarnobrzegu przeprowadzili oględziny obiektów, w których znajduje się już ludność ewakuowana, a także obiekty wyznaczone do jej przyjęcia.
Z gminy Baranów Sandomierski są to: Dom Dziecka Skopanie, Dom Ludowy Skopanie, Szkoła i Dom Ludowy w Dąbrowicy – stwierdzono prawidłowe przygotowanie do przyjęcia ludności.
Dla powodzian z gminy Gorzyce wyznaczono: Gmina Grębów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół w Stalach, Zespół Szkół w Grębowie, Szkoły w Jamnicy
i Zapoledniku – z wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie, w pozostałych obiektach trwa wyposażanie ich w niezbędny sprzęt.
W Tarnobrzegu w dalszym ciągu ludność ewakuowana umieszczana jest w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 („Budowlanka”), a także w Hotelu ,,Nadwiślańskim” OSiR w Tarnobrzegu – stwierdzono prawidłowe warunki przygotowania tych obiektów. Żywienie osób ewakuowanych koordynowane jest przez pracowników pomocy społecznej w poszczególnych gminach.
Dokonano oględzin punktu zbiórki żywności zorganizowanego przez MOPR Tarnobrzeg w budynku biblioteki przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu. Udzielono instruktażu dotyczącego warunków przechowywania i segregacji żywności.
Dostarczono do Urzędu gminy w Baranowie Sandomierski ulotki dla powodzian.
Z uwagi na zaistniałą sytuację we wszystkich placówkach oświatowo – wychowawczych odwołane są zajęcia lekcyjne z wyjątkiem Gminy Grębów, Miasta i Gminy Nowa Dęba
i Miasta Tarnobrzega.
W miejscowości Trześń gmina Gorzyce piekarnia została całkowicie zalana.
W dniu 21.05.2010r. do godz. 730 Stacje Uzdatniania Wody pracują prawidłowo, jedynie
w Gorzycach zgłoszono, że w 7 studniach jest około 20 cm wody ( w wyniku podsiąkania wody ), 1 studnia jest w dalszym ciągu wyłączona.
W PSSE w Tarnobrzegu pracownicy pełnią nadal całodobowe dyżury.

powiat mielecki:
W dniu 20 maja 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu udała się do gminy Borowa na ujęcia wody pitnej i stacje uzdatniania wody wodociągu sieciowego Borowa, w związku z informacjami o potencjalnym zagrożeniu zalania stacji uzdatniania wody Borowa. Stacja Uzdatniania wody funkcjonuje prawidłowo, w pobliżu występują jedynie lokalne podtopienia pochodzące z wysokiego poziomu wód gruntowych oraz napływającej wody z kanału Łukawiec. Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej w związku z powyższym pobrali wodę do badań laboratoryjnych ze stacji uzdatniania wody i ujęcia. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej podjął decyzję o włączeniu stałego chlorowania wody na stacji uzdatniania wody. Na podstawie wstępnych wyników badań wody pitnej w/w wodociągu, woda jest przydatna do spożycia.
Nadal rozdawano ulotki: „Informacja o wodzie do picia dla powodzian”, „Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym dla powodzian”, „Informacja o żywności dla powodzian”, „Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi”.
Na podstawie wstępnych wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego Mielec, pobranej w dniu 19-05-2010 r. woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pogłoski „o skażeniu wody” z w/w wodociągu okazały się nieprawdziwe.
Ponadto na podstawie informacji z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu z dnia 2010-05-20 godz. 20.00, że wodociągi na terenie powiatu funkcjonują poprawnie.

powiat jasielski:
Sytuacja powodziowa w terenie się stabilizuje. Trwają prace przy wypompowywaniu wody z piwnic i pomieszczeń. Studnie zaczną być pompowane i dezynfekowane po opadnięciu wód gruntowych. Powodzianom nadal woda dostarczana jest beczkowozami.
Wszystkie wodociągi pracują normalnie.
Środki dezynfekcyjne i ulotki dla powodzian zostały już rozdzielone na poszczególne gminy.
Oddział epidemiologii wystosował wystąpienia do wszystkich placówek służby zdrowia w związku z koniecznością podejmowania natychmiastowych działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem szczepień poekspozycyjnych przeciw tężcowi u osób bezpośrednio dotkniętych powodzią i zaangażowanych w akcjach ratowniczych. Ponadto przypomniano o bieżącym zgłaszaniu podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne związane z Powodzią.

powiat stalowowolski:
1. Gmina Radomyśl nad Sanem – wzrasta poziom wody w rzece Wisła i San, sytuacja jest stabilna, nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej;
2. Gmina Zaleszany – trwa umacnianie wałów, sytuacja stabilna, nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej;
3. Gmina Bojanów – nie ma nowych zgłoszeń o podtopieniach, sytuacja stabilna;
4. Gmina Pysznica – występują rozlewiska na polach, sytuacja powodziowa stabilna, nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rozwadowie, Szkole Podstawowej nr 11 i 12 w Stalowej Woli i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli , przygotowano miejsca dla powodzian ewakuowanych z terenów zalanych w powiecie tarnobrzeskim.
PPIS w Stalowej Woli obejmie nadzorem ww. obiekty.

powiat strzyżowski:
Na skutek długotrwałych deszczy wystąpiły osuwiska, które spowodowały:
– uszkodzenie 36 budynków
– ewakuowano 9 rodzin
Sukcesywnie w miarę dokonywanych zgłoszeń wykonywane jest wypompowywanie wody z piwnic.
 
powiat przeworski:
W godz. popołudniowych w dniu 20-05-2010r. zalane zostały ujęcia wody
dla Stacji Uzdatniania Wody Sieniawa i Leżachów.
Ujęcia i stacje zostały wyłączone z eksploatacji . Gmina Sieniawa zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia ze stacji Dobra.

powiat brzozowski:
Stan wód miejscowych rzek i potoków uległ obniżeniu. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Nie notowano nowych podstopień. Na terenie powiatu trwają prace przy usuwaniu skutków powodzi.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi rozdawnictwo środków dezynfekcyjnych wraz z instrukcjami stosowania.
Nie notowano wystąpienia chorób zakaźnych spowodowanych wodami powodziowymi.

Sytuacja w województwie świętokrzyskim
powiat buski, kazimierski, pińczowski
Sieć wodociągowa zalanego w dniu 19.05.2010 r. ujęcia powierzchniowego
w Nowym Korczynie na rzece Nidzie (powiat buski) została podłączona do ujęcia w Starym Korczynie. Z uwagi na wyłączenie przepompowni w Winiarach występuje słabe ciśnienie wody w sieci w miejscowościach: Stary Korczyn, Winiary, Sułkowice i Czarkowy. Wieś Czarkowy posiada możliwość zaopatrzenia w wodę z wodociągu lokalnego opartego na studni wiejskiej. Ze względu na wątpliwą jakość bakteriologiczną wody zalecono jej używanie po przegotowaniu. Do posesji w miejscowości: Stary Korczyn, Winiary, Sułkowice położonych wyżej dowożona jest woda oznakowanymi cysternami.

powiat sandomierski
Utrzymuje się wysoki poziom wody na terenie zalanych osiedli Vitrium, Zarzykowice
i Nadbrzezie. Całą noc trwała akcja ratowania huty szkła Pilkington.
Według raportów nie stwierdzono większych zagrożeń sanitarnych dotyczących. Na zalanych terenach dostawy bieżącej wody są bez ograniczeń. Pobrana woda do badań nie wykazuje nieprawidłowych zmian fizycznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych.
Zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne mogą stanowić zalane lub podtopione:
Cmentarz Parafialny – Os. Nadbrzeże w Sandomierzu
Cmentarz Parafialny w Trześni (woj. Podkarpackie) będący w bliskiej odległości
od Os. Nadbrzeże
Składowisko odpadów komunalnych w Sandomierzu
Dwie stacje paliw
Hurtownia farb i lakierów
Poza tym zalane są:
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy
Szkoła Podstawowa nr 3 i 4, Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu oraz Szkoła dla Niepełnosprawnych ,,Radość Życia”
Dla osób ewakuowanych z zalanych obszarów (ok. 3000 osób) udostępniono miejsca zakwaterowania na terenie obiektów szkolnych będących pod nadzorem służb sanitarnych.

powiat staszowski
W dniu 19.05.2010 r. zostały zalane 2 studnie głębinowe (gmina Łubnice), obecnie są one wyłączone z eksploatacji, pracują 2 inne studnie, nie wystąpiły problemy z zaopatrzeniem ludności w wodę.
Na pozostałym terenie nie odnotowano zagrożeń epidemiologicznych związanych
z powodzią.

Sytuacja w województwie łódzkim

Powiat bełchatowski
Miasto Bełchatów- 20.05.2010r.przeprowadzono wizje lokalną terenów miasta wskazanych przez Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bełchatowa jako miejsca, na których mogło dojść do zalania szamb lub cofnięcia się ścieków w kanalizacji i są to potencjalne miejsca stanowiące zagrożenie sanitarne – ustalono, że woda z posesji ustąpiła bądź została wypompowana. Właścicielom 7 posesji, którzy zgłosili fakt wybicia kanalizacji pozostawiono środek dezynfekcyjny (medicarine) pochodzący z zapasów PSSE, poinformowani zostali również o sposobie przygotowania roztworu tego środka .
Ujęcie wody wodociągu Bełchatów – nie wystąpiły sytuacje mogące spowodować pogorszenie jakości wody.
Ujęcie wody wodociągu Nadleśnictwa – wg informacji przekazanej w dniu 20.05.2010r. w obudowie studni ujęciowej występuje minimalne przesiąkanie wody – studzienka jest na bieżąco osuszana.

Wodociąg Ogródków Działkowych „Poziomka” – w próbkach wody pobranych zgodnie z harmonogramem dnia 17.05.2010r. stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne i fizykochemiczne (obecność bakterii gr. coli, ponadnormatywna zawartość azotynów i manganu) – w dniu 20.05.2010r. PPIS w Bełchatowie wydał decyzje administracyjną
stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody z tego wodociągu. Jednocześnie zobowiązano eksploatatora do podjęcia działań w celu doprowadzenia wody do składu odpowiadającego wymaganiom sanitarnym.
Na stronie internetowej PSSE znajduje sie komunikat PPIS w Bełchatowie skierowany do odbiorców wody z w/w wodociągu.

Miasto i gmina Zelów – na terenie miasta i gminy nie stwierdzono zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.
Ujęcie wodociągu Grabostów – wg meldunku otrzymanego w dniu 21.05.2010r. studnia ujęciowa wyłączona z eksploatacji (awaria) , użytkownikom dostarczana jest woda pitna butelkowana.
Ujęcie wodociągu Zelów – teren ujęcia nie zalany ,nie zagrożony zalaniem, ze względu na możliwość przedostania się do otworu studziennego w studni ujęciowej nr 13A wody opadowej w dniu 19.05.2010r. wyłączono z eksploatacji w/w studnię. Przed ponownym włączeniem studni do eksploatacji Przedsiębiorstwo Komunalne wykonana dezynfekcję
i badanie jakości wody w ramach wzmożonej kontroli wewnętrznej.
Na dzień 24.05.2010r. planowane jest zgodnie z harmonogramem pobranie próbek wody z wodociągu Zelów.
Ujęcie wodociągu Kociszew – wg meldunku otrzymanego w dniu 21.05.2010r. teren przy ujęciu osuszony, studnia sucha, w budynku hydroforni sucho. W ramach wzmożonej kontroli wewnętrznej zostanie wykonane badanie wody.
Gmina Bełchatów – nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące zagrożenia stanu sanitarno-
epidemiologicznego.
Ujęcia wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy (Ławy, Huta , Kurnos) – nie wystąpiły okoliczności mogące spowodować pogorszenie jakości wody.
Gmina Rusiec – na terenie gminy nie zanotowano żadnych zdarzeń mogących wpłynąć
na stan sanitarno – epidemiologiczny.
Ujęcia wodociągowe zlokalizowane na terenie gminy ( Rusiec, Wola Wiązowa) nie uległy zalaniu, nie występują zagrożenia mające wpływ na pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. .
Gmina Szczerców – na terenie gminy nie zanotowano żadnych zdarzeń mogących wpłynąć
na stan sanitarno – epidemiologiczny.
Ujęcie wodociągu zlokalizowanego na terenie gminy (Chabielice -Stanisławów)- nie uległo zalaniu, nie występują zagrożenia mające wpływ na pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Gmina Drużbice – na terenie gminy nie zanotowano żadnych zdarzeń mogących wpłynąć na stan sanitarno – epidemiologiczny.
Ujęcia wody zlokalizowane na terenie gminy (Drużbice, Wadlew) nie wystąpiły okoliczności mogące spowodować pogorszenie jakości wody.
Gmina Kluki – na terenie gminy nie stwierdzono zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.
Ujęcia wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy (Kluki, Nowy Janów)- nie uległy zalaniu, nie występują zagrożenia mające wpływ na pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Gmina Kleszczów – na terenie gminy nie zanotowano żadnych zdarzeń mogących wpłynąć na stan sanitarno – epidemiologiczny.
Ujęcia wodociągu Kleszczów (Łękińsko i Kolonia Łuszczanowice) – nie wystąpiła sytuacja, która mogłaby spowodować pogorszenie jakości wody.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę do spożycia tj. PGE Elektrownia Bełchatów, Szpital Wojewódzki w Bełchatowie, POLGRUNT, PAMAPOL, RAMB, Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie – nie zgłaszają sytuacji, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie jakości wody.

W dniu 20.05.2010r. PPIS w Bełchatowie wszczął „Procedurę przekazywania materiałów zgromadzonych w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach” –
wystąpił do PWIS w Łodzi z wnioskiem o wydanie środka dezynfekcyjnego (chloramina).
Środek ten zostanie rozdysponowany właścicielom posesji, na których doszło do zalania
indywidualnych szamb lub cofnięcia się ścieków w kanalizacji.
W związku z powodziowym zalaniem ulic na terenie miasta Zelowa, dokonano w dniu 19.05.2010r przeglądu warunków higieniczno-sanitarnych w zakładach obrotu żywnością, małej gastronomii i żywienia zbiorowego zamkniętego zlokalizowanych na tych ulicach.
Nie stwierdzono zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa , znajdującej się tam żywności ponieważ obiekty te nie były podtopione.
Prowadzony jest nadzór nad nosicielami duru brzusznego i durów rzekomych , którzy zamieszkują zagrożone podtopieniami tereny.
Właścicielom zalanych indywidualnych ujęć wody, zgłaszającym się do PSSE
( telefonicznie i osobiście) są udzielane informacje na temat sposobu dezynfekcji studni.

Powiat kutnowski:
Stan wody w rzekach i kanałach na dzień 20.05.2010r. utrzymuje się w stanach wysokich – rzeka Ochnia – 253 cm. Wody w rzekach i kanałach występują z koryt. W mieście Kutno podtopiona jest ul. Narutowicza i ul. Wygoda (7 budynków mieszkalnych). Wstrzymano ruch na ul. Sienkiewicza i na ul. Narutowicza. Strażacy, służby komunalne miasta jak i mieszkańcy zabezpieczają wały przeciwpowodziowe ustawiając worki z piaskiem.
Według informacji uzyskanej o godz. 14.00 poziom wody na rzece Ochni stopniowo spada.
W Gminie Dąbrowice zamknięto stołówkę w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach z powodu podtopień przez wody gruntowe.

Powiat łaski:
gmina Łask: przekroczony stan alarmowy na rzece Grabi w m. Łask o 52 cm, lokalne podtopienia, Burmistrz ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego, decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ewakuacji dwóch posesji w m. Łask, prace przy uszkodzonym wale przeciwpowodziowym na rzece Grabi w m. Łask w parku miejskim
gmina Buczek: lokalne podtopienia, usuwanie szkód.
gmina Sędziejowice: Wójt Gminy ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego, podtopienia w m. Grabno, Zamość, Żagliny, Pruszków, Brody, Brzeski, Kustrzyce, Kozuby, Korczyska i Marzenin. Stan alarmowy rzeki Grabi w m. Grabno przekroczony o 118 cm.
gmina Widawa: Wójt Gminy ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego, lokalne podtopienia, stan alarmowy rzeki Widawki przekroczony o 68 cm;
gmina Wodzierady: lokalne podtopienia, usuwanie szkód.
Ponadto, na terenie powiatu nie występują podtopienia urządzeń wodociągowych. Studnie głębinowe są kilkakrotnie w ciągu doby kontrolowane w tym zakresie prze upoważnionych pracowników.

Ponadto na terenie powiatu nie występują podtopienia urządzeń wodociągowych. Studnie głębinowe są kilkakrotnie w ciągu doby kontrolowane w tym zakresie przy upoważnionych pracowników.

Powiat łęczycki:
W wodociągu lokalnym Zakładu Karnego w Garbalinie sytuacja po podtopieniu i przedostaniu się wody opadowej do studni głębinowej poprawia się i nie dochodzi już do przesączania wód gruntowych do betonowej obudowy studni.
Ponadto stan studni kontrolowany jest kilka razy dziennie tak aby zapobiec jej ewentualnemu ponownemu zalaniu. Dezynfekcja wody w/w wodociągu jest włączona.
W pozostałych wodociągach nawiązano kontakt telefoniczny z właścicielami wodociągów, zalecono im ciągłe monitorowanie sytuacji ujęć wodnych oraz ciągłe informowanie o zmieniającej się sytuacji. W pozostałych wodociągach na chwilę obecną nie odnotowano podtopionych oraz zalanych studni głębinowych.
W gminie Świnice Warckie oraz gminie Piątek ogłoszono alarm powodziowy.
W rzekach powiatu łęczyckiego na rzece Ner oraz rzece Bzura nastąpiło podwyższenie stanu wód. Obecnie zaobserwowano podtopienia pól oraz łąk.

Powiat piotrkowski:
Na rzekach: Czarnej i Luciąży występuje nadal podwyższony poziom wód, zaobserwowano spadek poziomu wody. W rzece Pilicy poziom wody wzrasta. W miejscowości Przygłów gm. Sulejów zostały podtopione 4 budynki mieszkalne, w m. Milejów gm. Rozprza podtopieniu uległy 4 posesje, przekopano rów i teren odwodniono. Podtopione posesje są zwodociągowane.
W gm. Aleksandrów występują podtopienia kilku budynków gospodarczych, mieszkalnych i letniskowych w m. Dąbrowa n/Czarną i Ostrów.

Powiat poddębicki:
Gmina Poddębice
podtopienie pół i łąk wzdłuż rzeki Ner i jej dopływów
zamulenie rowów odwadniających wzdłuż dróg wewnętrznych i gminnych,
zniszczenia nawierzchni dróg gminnych oraz przepustów drogowych,
zalania pół uprawnych i użytków zielonych oraz obejść w gospodarstwach rolnych,

Gmina Uniejów
zalanie posesji, zagrożenie mienia i inwentarza w miejscowości Ostrowsko, podjęto
działania polegające na ewakuacji mienia i inwentarza do budynków położonych wyżej

Gmina Dalików
– podtopienia 4 gospodarstw
– podtopienie sklepu w Dalikowie
– zalanie piwnic budynku Zespołu Szkół w Dalikowie
– uszkodzenie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków w Domaniewku i Idzikowicach

– zmniejszyło się rozlewisko w miejscowości Domaniew – woda już się nie przelewa przez drogę powiatową,
– infrastruktura wodociągowa nie została uszkodzona, stacje wodociągowe pracują prawidłowo.

Gmina Pęczniew

utrzymuje się wysoki poziom wody w rzece Pichnie, w miejscowości Osowiec woda zalała łąki i grunty orne, zagrożone są też 4 gospodarstwa rolne. Wystąpiła z brzegów rzeka Pichna (stare koryto), woda przelewa się przez drogę Osowiec – Grabina. Woda zalała piwnice i budynki gospodarcze (2 gospodarstwa). Zalane są użytki zielone na polderze Osowiec – Ferdynandów na powierzchni około 180 ha,
wystąpiła z brzegów rzeka Urszulinka, zalewając drogę gminną na odcinku około 1000 mb (Pęczniew – Stara Dąbrowa) oraz grunty orne,
uszkodzone zostały drogi gminne w miejscowościach: Ferdynandów – Jadwichna na odcinku około 2250 mb, Rudniki – Wielkopole na odcinku 3400 mb,oraz przepust drogowy na tej drodze, drogę Dąbrowa Lubolska – Brodnia – Zagórki – Brzeg o długości 5,1 km,
w miejscowości Pęczniew na ul. Dąbrowskiej woda zalewa piwnice, podwórza i budynki gospodarcze (30 budynków), woda uszkodziła – rozmyła drogi na Osiedlu Młodych w Pęczniewie – łącznie około 1,5 km, zalane są piwnice budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie oraz w 3 blokach mieszkalnych,
na skutek wylewu rzeki Pichny, podtopiona została oczyszczalnia ścieków w Pęczniewie, podjęto działania ratownicze
w miejscowości Kraczynki woda zalała część drogi gminnej na odcinku około 800 mb (Stare Kraczynki)
na terenie całej gminy występują miejscowe podtopienia łąk i gruntów ornych,
na polderze Pęczniew-Rudniki zalane około 220 ha łąk i pastwisk,
uszkodzona droga gminna Przywidz – Osowiec na długości około 6 km oraz przepust na tej drodze,
wody rzeki Pichny wystąpiły z brzegów w Pęczniewie, zalewając drogę oraz most ulicy Wodnej, ogółem na skutek zalań i podtopień pod wodą znajduje się 1300 ha trwałych użytków zielonych, około3000 ha upraw zbożowych, 800 ha okopowych i 400 ha roślin pastewnych,
na terenie gminy jest zalanych około 150 piwnic w budynkach mieszkalnych, garaże i pomieszczenia gospodarcze,

Wyłączono zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.

Gmina Wartkowice
uszkodzony most Krzepocinek-Krzepocin, zamknięty wjazd;
Krzepocinek – wyrwa w drodze gminnej na odcinku 300mb, teren został oznakowany ;
zagrożenie zalania budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Wilkowice (1gosp.) teren zabezpieczony workami z piaskiem, strażacy OSP pełnią stały dyżur, w miejscowości Tur 3 gosp.
niebezpieczeństwo zawalenia budynku mieszkalnego, pęknięcia budynku od strony szczytowej, mieszkańcy odmówili propozycji ewakuacji, podjęte zostały działania poprzez użycie sprzętu ciężkiego oraz pracowników gospodarczych UG Wartkowice, w celu udrożnienia rowu, aby woda mogła swobodnie odpływać;
podtopiona Oczyszczalnia Ścieków w Wartkowicach, została wyłączona, prowadzona jest akcja ratownicza zabezpieczenie terenu poprzez układanie worków z piaskiem;
niedrożne rowy melioracyjne przy drodze wojewódzkiej nr 469 Wartkowice-Uniejów;
uszkodzona droga gminna w miejscowości Dzierżawy, brak możliwości dojazdu do dwóch gospodarstw, teren został oznakowany;
uszkodzony przepustu na drodze gminnej w miejscowości Biernacice, duża ilość podtopionych budynków mieszkalnych i gospodarstw, w jednym budynku mieszkalnym pojawiły się pęknięcia ;
uszkodzona droga gminna w miejscowości Powodów Pierwszy i Powodów Drugi;
w miejscowości Wólka niedrożne przepusty przy drodze wojewódzkiej nr 703;
w miejscowości Zawada, prze drogę powiatową przelewa się woda;
w miejscowości Saków zalany jeden budynek mieszkalny na 0,5m, 4 siedliska podtopione;
podtopienia na stacji kolejowej w miejscowości Kłódno;
podtopienia stacji uzdatniania wody w miejscowości Tur – w dniu dzisiejszym pracownicy PSSE w Poddębicach pobiorą próbki wody do badania.
zalana droga gminna w miejscowości Sędów-Wilkowice;
uszkodzona droga gminna Ujazd-Plewnik, wyrwa, teren oznakowany;
uszkodzona droga gminna Plewnik-Plewnik Pierwszy, terem oznakowany;
uszkodzony most w miejscowości Powodów Drugi;
podtopienie archiwum zakładu przemysłowego JTI w Starym Gostkowie;
podtopienie drogi gminnej Wola-Dąbrowa – Wola Niedźwiedzia;
uszkodzona droga gminna w Parądzicach obok szkoły;
podtopienie drogi gminnej w Powodowie Trzecim obok Strażnicy OSP;
uszkodzony przepust i droga relacji Truskawiec-Stary Gostków;

Gmina Zadzim
podtopione drogi wojewódzkie: Ralewice – Bratków – 5 km
podtopione drogi powiatowe: Charchów Pański – Bratków – 3 km, Ruda Jeżewska – Jeżew – 1 km, Małyń – Kłoniszew – Nowy Świat – 3 km, Otok – Zalesie- Wola Zaleska – Zadzim- 3 km, Chodaki – Pietrachy – Zadzim – 1 km
podtopione i zniszczone drogi gminne asfaltowe o łącznej długości około 31 km. (Zygry – Zaborów, Zygry – Otok, Zaborów, Kłoniszew, Ruda Jeżewska, Jeżew, Żerniki, Otok, Iwonie, Babiniec, Wola Dąbska, Kraszyn, Piotrów, Rzechta Drużbińska, Skęczno, Pałki, Hilarów, Pietrachy, Marcinów, Chodaki, Stefanów, Bąki, Adamka, Rzeczyca ),
podtopione i zniszczone drogi gminne żwirowe: około 20 km.
uszkodzony most na rzece Pisia w miejscowości Zygry
podtopione budynki Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Małyniu
podtopiony budynek SP ZOZ w Zadzimiu
podtopiona oczyszczalnia ścieków w Zadzimiu
podtopione budynki Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Skęczno,
Bratków, Kłoniszew i Zadzim
podtopione 92 gospodarstwa rolne,
podtopione użytki rolne o łącznej pow. około 11.350 ha
zamulona większość rowów przydrożnych przy drogach gminnych i powiatowych.
zamulone rowy melioracyjne
zagrożone podmyciem mosty w miejscowościach: Zaborów, Zygry, Małyń,
Iwonie, Grabina i Skęczno.
podtopione wały na rzece Pichnie w miejscowości Grabina i Skęczno oraz
na rzece Ner w miejscowości Ruda Jeżewska.
Powiat radomszczański:
Gmina Żytno:
– Utrzymuje się przekroczenie stanu alarmowego rzek:
a.Pilica – na całej długości cieku.
b.Silniczka – jw.
– Obowiązuje nadal alarm przeciwpowodziowy dla miejscowości: Grodzisko, Modła,
Pukarzów, Mosty. Maluszyn, Sudzinek, Sudzin, Ciężkowiczki, Barycz, Łazów,
Silniczka, Czarny Las, Polichno, Fryszerka, Silnica, Pągów, Rogaczówek i Żytno.
Gmina Gidle:
– Wystąpiły zalania gospodarstw w m. Gidle ( ul. Kartuzka ) oraz Górki i Graby. Ogółem
podtopionych i zalanych jest 140 budynków, w tym PSP w Ciężkowicach i Oddział Szpitala Powiatowego w Pławnie ( dot. zalania kotłowni).
– Sytuacja w m. Michałopol i Piaski oraz Huby Kotfińskie się stabilizuje.
Gmina Lgota Wielka:
– Występują liczne podtopienia gospodarstw.
Gmina Ładzice:
– Występują lokalne podtopienia terenów zalewowych rzeki Warty.
– Woda z rzeki zalewa pobliski młyn i zabudowania gospodarcze. Sytuacja w gminie jest monitorowana, nie wymaga wprowadzenia stanów alarmowych.
Gmina Radomsko:
– Obowiązuje alarm przeciwpowodziowy dla miejscowości: Bobry, Klekowiec,
Szczepocice Prywatne i Szczepocice Rządowe.
– Ewakuowano 16 osób z m. Szczepocice Prywatne i Szczepocice Rządowe, 6 osób z m. Bobry.
– Zamknięto ze względu na brak dojazdu Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczepocicach ( do odwołania ).
– Zalanych i podtopionych zostało ogółem około 165 budynków i 1 młyn.
Gmina Wielgomłyny:
– Istnieje zagrożenie powodziowe w sołectwach: Wola Życińska, Krzętów, Rudka i Pratkowice,
Gmina Przedbórz:
– Obowiazuje stan pogotowia przeciwpowodziowego w mieście Przedbórz ( stan alarmowy rzeki Pilicy przekroczony o ok. 70 cm. ). Ewakuowano 1 rodzinę.
– Obecny stan wód na rzece Czarnej nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla gospodarstw rolnych i prywatnych posesji na terenie gminy z uwagi na obniżający się poziom wody (w ciągu doby o ok. 30 cm).
Gmina Kobiele Wielkie:
– Zalane i podtopione są nadal pola uprawne i łąki ora piwnice w budynkach mieszkalnych.

Ponadto na terenie miasta Radomska zalane są ulice Sobieskiego i Iwaszkiewicza. Podtopienia występują również na ulicach: Fredry, Kukuczki, Świętego Rocha, Brzeźnickiej, Chabrowej, Starowiejskiej i Przemysłowej oraz w dzielnicy Stobiecko Miejskie.
Zagrożeń ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spowodowanych sytuacją pogodową nie stwierdza się.

Powiat sieradzki:
Odnotowuje się lokalne podtopienia. W związku z gwałtownymi ulewami, do czasu poprawy pogody profilaktycznie chlorowane są wszystkie wodociągi w gm. Warta: Małków, Cielce, Ustków, Grabinka, Rossoszyca, Miedzno, Jeziorsko, Włyń. Nie ma konieczności jej dowożenia.

Powiat wieluński:
Gmina Biała – lokalne zalania pól uprawnych wzdłuż rzeki Pyszna, zagrożenie zalania budynków mieszkalnych w miejscowościach: Biała Rządowa, Biała Parcela i Młynisko w kilku gospodarstwach oraz zalane piwnice w Łyskorni i w Białej.
Gmina Czarnożyły – lokalne zalania pól uprawnych i użytków zielonych 400ha, zalane piwnice w 155 budynkach mieszkalnych.
Gmina Konopnica – występują podtopienia z wód opadowych budynków mieszkalnych we wszystkich miejscowościach znajdujących się na terenie gminy. Poziom wody w rzece Warcie wzrasta.
Gmina Mokrsko – lokalne podtopienia z przepełnionego kanału Krzyworzeka w miejscowościach: Chotów – Górale, Morsko, Krzyworzeka, Ożarów (około 100 budynków) oraz zalane i podtopione grunty 50ha.

Gmina Ostrówek – zalane pól uprawnych z wylewającej się rzeki Pyszna w miejscowości Skrzynno, Rudlice, Kuźnica, zalanie pól uprawnych z wylewającej rzeki Oleśnica w miejscowościach: Janów, Milejów, Wola Rudlicka oraz zalanie pól uprawnych z przydrożnych rowów w Dymku – ogółem 150ha.
Zalane piwnice wodami opadowymi w około 25 budynkach mieszkalnych.
Nie zachodzi potrzeba ewakuacji gospodarstw.
Gmina Pątnów – zalane i podtopione grunty w około 120ha zalane piwnice w 70 budynkach mieszkalnych. Zalana i zamknięta droga od Załęcza Wielkiego do mostu na rzece Warcie.
Gmina Skomlin – lokalne podtopienia gruntów około 2000ha, zalane 200ha oraz zalane piwnice budynków mieszkalnych około 150.
Gmina Wierzchlas – zalane i podtopione grunty około 500ha, zalane piwnice budynków mieszkalnych około 300.
Gmina Wieluń – zalane piwnice w domkach jednorodzinnych, w blokach, zakładzie produkcji świec „Korona” ul. Fabryczna oraz Bursie Zespołu Szkół Zawodowych ul. Traugutta.
Tworzony wał ochronny z worków z piaskiem, by ochronić mieszkańców ulicy Jagiełły i Rymarkiewicza przed rozlewającą się wodą z rzeki Pysznej.
Zalane piwnice w budynkach mieszkalnych miejscowościach: Sieniec, Ruda , Kadłub.
Ujęcia wodociągowe nie są zalane ani podtopione. Producenci posiadają procedurę postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody oraz wstrzymania zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia dysponują wystarczającym zapasem środków dezynfekcyjnych.
Obiekty żywnościowe i żywieniowe – brak zgłoszeń o podtopieniu.

Powiat wieruszowski:
Obecnie przez teren powiatu przechodzi fala kulminacyjna. Do ewakuacji były typowane 2 gospodarstwa indywidualne. Brak bezpośredniego zagrożenia epidemicznego.
Reasumując, w woj. łódzkim podtopieniom uległy stacje uzdatniania wody w miejscowościach:
– Tur – pow. poddębicki,
– Skęczno, Bratków, Kłoniszew i Zadzim (gmina Zadzim) pow. radomszczański,
– ujęcie wody wodociągu Grabostów, pow. bełchatowski.
– wyłączono z eksploatacji 1 studnię ujęcia wody wodociągu Zelów, z uwagi na możliwość zalania jej przez wody opadowe. Wodociąg pracuje normalnie.
Pozostałe ujęcia wody nie są podtopione, nie występują problemy z zaopatrzeniem w wodę do spożycia.
W powiatach woj. łódzkiego, według informacji otrzymanych z Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, urzędów gmin i producentów wody na godz. 8.00 dn. 21.05.2010r. nie ma informacji o zalanych studniach głębinowych, cmentarzach, wysypiskach śmieci oraz miejscach, w których znajdują się artykuły żywnościowe.
W związku z zaistniałą sytuacja powodziową PPIS w: Bełchatowie, Łasku, Kutnie , Poddębicach, Wieluniu i Radomsku, Skierniewicach, Łowiczu wystąpili do Centralnej Bazy Rezerw w Porębie o zabezpieczenie w środki dezynfekcyjne.
PPIS w Wieluniu, Poddębicach i Radomsku otrzymali środki dezynfekcyjne, pozostali PPIS oczekują na realizację zamówienia.

Żywność

Lp.
WSSE
zalane piekarnie/problemy z chlebem lub wodą pitną
1.

WSSE Wrocław (dolnośląskie)

Brak/brak
2.

WSSE Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Brak/brak
3.

WSSE Lublin (lubelskie)

1 piekarnia (zabezpieczona)/brak (zajęto się 2 gospodarstwami, w których stwierdzono podniesienie poziomu wody w studniach)
4.

WSSE Gorzów Wlkp. (lubuskie)

Brak/brak
5.

WSSE Łódź (łódzkie)

Brak/brak (wodociągi dostarczają wodę pitną z wyj. 1 w pow. bełchatowskim – mieszkańcom dostarczana jest woda pitna butelkowana)
6.

WSSE Kraków (małopolskie)

Brak/brak (tam, gdzie wodociągi są zalane – woda jest dostarczana beczkowozami)
7.

WSSE Warszawa (mazowieckie)

Brak/brak
8.

WSSE Opole (opolskie)

Brak/brak (zalane ujęcie wody, ale brak)
9.

WSSE Rzeszów (podkarpackie)

1 piekarnia/do zalanych gospodarstw woda i żywność dostarczane są łodziami
10.

WSSE Białystok (podlaskie)

brak/brak
11.

WSSE Gdańsk (pomorskie)

brak/brak
12.

WSSE Katowice (śląskie)

Brak/brak
13.

WSSE Kielce (świętokrzyskie)

Brak (zagrożona 1 piekarnia w Sandomierzu) /brak (tam, gdzie zanotowano spadek lub zanik ciśnienia wody w sieci – woda dostarczana beczkowozami)
14.

WSSE Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

brak/brak
15.

WSSE Poznań (wielkopolskie)

Brak/brak
16.

WSSE Szczecin (zachodniopomorskie)

Brak/brak

źródło: http://www.gis.gov.pl/?news=218

hastagi na stronie:

#www gis gov pl #RegĂłw Stary powĂłdĹş #woda chlorowana brańszczyk

Authors
Top