Warszawa powd? 2010 zagro?enie powodziowe w Warszawie

Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy pod numerem telefonu 0 800 707 112 lub (22) 196 56.

Przez Warszaw? przetacza si? fala wezbraniowa, kulminacyjna jeszcze nie dotar?a. Najbardziej pesymistyczne prognozy mwi? nawet o 750 centymetrach wody w Wi?le. W stolicy w akcji przeciwpowodziowej uczestnicz? setki stra?akw i ?o?nierzy. W wielu miejscach spontanicznie pomagaj? warszawiacy.

Powd? – rady dla mieszka?cw

Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy apeluje do warszawiakw zamieszkuj?cym w s?siedztwie rzeki aby:
– ustal sposoby kontaktowania si? z rodzin? w razie utraty z ni? ??czno?ci, np. przez krewnych, znajomych,

– naucz najbli?szych cz?onkw rodziny od??czania ?rde? energii, gazu, wody,

– ustal miejsca na grnych kondygnacjach budynku, gdzie mg?by? przenie?? rzeczy warto?ciowe; pami?taj o zabezpieczeniu przedmiotw znajduj?cych si? na zewn?trz – schowaj je w budynku lub przywi?? do czego? stabilnego,

– opr?nij piwnic? i gara?e z przedmiotw zagra?aj?cych ?rodowisku (oleje, farby itp.),

– wywie? samochd, zw?aszcza z parkingu podziemnego, w bezpieczne miejsce,

– zabezpiecz kratki kanalizacyjne i okna piwnic przez nakrycie ich np. workami z piaskiem,

– przygotuj latarki oraz przeno?ne radio z zapasowymi bateriami,

– nie zostawiaj zwierz?t w zamkni?ciu lub uwi?zanych.

Prosimy mieszka?cw o ?ledzenie kolejnych komunikatw dotycz?cych sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na obszarze miasta oraz stosowanie si? do zalece? i wskaza? s?u?b ratowniczych.

Informacji na temat bie??cej sytuacji udziela Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy pod numerem telefonu 0 800 707 112 lub (22) 196 56.

Infolinia dla wolontariuszy

W zwi?zku z licznymi deklaracjami mieszka?cw woli wsparcia s?u?b miejskich walcz?cych z fal? powodziow? w Warszawie, uprzejmie prosimy o zg?aszanie si? ch?tnych pod nr. tel. 0 800 70 70 47.

(po??czenie z telefonw komrkowych z pomini?ciem „0”)

Wprowadzenie alarmu przeciwpowodziowego

Komunikat Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy:
Prezydent m.st. Warszawy informuje o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.st. Warszawy. Alarm wprowadza si? od godziny 14.00 dnia dzisiejszego (20 maja 2010r.).

Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stan wody na warszawskim odcinku Wis?y o godzinie 18.00 w dniu dzisiejszym wynosi? ok. 600 cm (na wodowskazie warszawskim). Nadej?cie fali kulminacyjnej przewidywane jest na pi?tek (21 maja 2010r.) oko?o godziny 17.00 a jej wysoko?? wyniesie ok. 780 cm (na wodowskazie warszawskim).

Z uwagi na charakter sytuacji osobom zamieszkuj?cym w s?siedztwie rzeki zaleca si?:

– ustal sposoby kontaktowania si? z rodzin? w razie utraty z ni? ??czno?ci, np. przez krewnych, znajomych,

– naucz najbli?szych cz?onkw rodziny od??czania ?rde? energii, gazu, wody,

– ustal miejsca na grnych kondygnacjach budynku, gdzie mg?by? przenie?? rzeczy warto?ciowe; pami?taj o zabezpieczeniu przedmiotw znajduj?cych si? na zewn?trz – schowaj je w budynku lub przywi?? do czego? stabilnego,

– opr?nij piwnic? i gara?e z przedmiotw zagra?aj?cych ?rodowisku (oleje, farby itp.),

– wywie? samochd, zw?aszcza z parkingu podziemnego, w bezpieczne miejsce,

– zabezpiecz kratki kanalizacyjne i okna piwnic przez nakrycie ich np. workami z piaskiem,

– przygotuj latarki oraz przeno?ne radio z zapasowymi bateriami,

– nie zostawiaj zwierz?t w zamkni?ciu lub uwi?zanych.

Informacji na temat bie??cej sytuacji udziela Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy pod numerem telefonu 0800 707 112 lub (22) 196 56.

Komunikat Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy wykonuj?c zarz?dzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2010 roku wprowadzi?a w dniu 19 maja 2010 roku, od godziny 14.00, pogotowie przeciwpowodziowe na terenie m.st. Warszawy.

W zwi?zku z tym uruchomione zosta?y procedury okre?lone w Planie Reagowania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Wg. dzisiejszych informacji IMGW, w pi?tek, 21 maja, stan wody w Wi?le przewidywany jest na 750 cm. Prognozy meteorologiczne na najbli?sze dni nie przewiduj? ci?g?ych, intensywnych opadw, co sprzyja sp?aszczeniu fali kulminacyjnej.

Centrum Zarz?dzania Kryzysowego m.st. Warszawy na bie??co analizuje komunikaty w zakresie sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

S?u?by monitoruj? stan wa?w i ewentualnych przesi?kw. Obserwowane jest tak?e mi?dzywale oraz kierowane s? przez stra?nikw miejskich ostrze?enia do posiadaczy dzia?ek na tym terenie.

Policja rzeczna uprzedzi?a u?ytkownikw barek o mo?liwym zagro?eniu i prosi?a o zacumowanie na czas weekendu w portach: czerniakowskim, ?era?skim lub praskim.

Prosimy mieszka?cw o ?ledzenie kolejnych komunikatw dotycz?cych sytuacji hydrologicznej na obszarze miasta.

Przypominamy o ca?odobowym telefonie S?u?by Dy?urnej Miasta 22 551 53 71.

Briefing prasowy – zagro?enie powodziowe w Warszawie

Dzisiaj, 21 maja, o godz. 10.30*, (Ratusz, pl. Bankowy 3/5, sala 131) zapraszamy na briefing prasowy nt. zagro?enia powodziowego w Warszawie i okolicach.

Udzia? w briefingu wezm?: Jacek Koz?owski – Wojewoda Mazowiecki oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy.

* godzina mo?e ulec przesuni?ciu na p?niejsza w zale?no?ci od zako?czenia posiedzenia Wojewdzkiego Zespo?u Zarz?dzania Kryzysowego

?rd?o: http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/index.php?dzial=aktualnosci&kat=21

hastagi na stronie:

#mapa zagroĹźenia powodziowego warszawa #mapa powodziowa warszawy

Authors
Top