G????wny Inspektor Sanitarny 24.05.2010

INFORMACJE G???WNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DOTYCZ?CE OBSZAR??W DOTKNI?TYCH POWODZI?
Z DNIA 24 MAJA 2010 ROKU
Godz. 14.00

G????wny Inspektor Sanitarny korzystaj?c z uprawnie?? wynikaj?cych art. 7 oraz 8a, 12a i 26 ustawy z dnia 14.03.1885 roku o Pa??stwowej Inspekcji Sanitarnej, dnia 17.05.2010 roku wyda?? zalecenia dla s??u??b sanitarnych na terenach wyst?powania powodzi i du??ych podtopie?? ( zgodnie z ustalonymi wcze??niej procedurami)
1.prowadzenie nadzoru nad uj?ciami wody, wzmo??enie kontroli nadzoru nad wod?
i ??ywno??ci? ( zagro??enia ska??eniami chemicznymi i mikrobiologicznymi) dostarczanymi ludno??ci na terenach zalanych,
2.zabezpieczenie uj?? powierzchniowych wody przeznaczonej do cel??w komunalnych, sprawowanie wzmo??onego nadzoru nad sprz?tem dowo???cym wod? pitn? dla powodzian i na potrzeby gospodarcze,
3.wzmo??enie nadzoru nad sta??ymi nosicielami duru brzusznego: dezynfekowanie szamb i do????w kloacznych, z kt??rych osoby te korzysta??y. W przypadkach zalania miejsc zamieszkania sta??ych nosicieli duru brzusznego-ewentualne wyst?pienie do miejscowych w??adz z wnioskiem o ewakuacj?,
4.prowadzenie nadzoru nad cmentarzami i w przypadku ich zalania podj?cie stosownych dzia??a?? przeciwepidemicznych,
5.prowadzenie wzmo??onego nadzoru nad obiektami ??ywno??ciowo-??ywieniowymi w tym szczeg??lnie nad obiektami hurtowego obrotu nad ??ywno??ci?,
6.wprowadzenie monitoringu wyst?powania chor??b zaka??nych, a tak??e zachorowa?? spowodowanych toksycznym dzia??aniem ??rodk??w chemicznych; bie???ce przekazywanie tych danych do g????wnego Inspektora Sanitarnego,
7.w uzasadnionych przypadkach prowadzenie akcji szerokiego rozpowszechniania w??r??d ludno??ci informacji na temat post?powania przy odka??aniu studni, zapobieganiu chorobom zaka??nym, zasad post?powania z zalan? ??ywno??ci?, dzia??a?? w przypadku potencjalnego nara??enia na czynniki toksyczne, w tym tak??e w ??rodkach masowego przekazu,
8.sprawdzenie stanu uodpornienia przeciw t???cowi wszystkich os??b mog?cych bezpo??rednio uczestniczy? w akcji p/powodziowej, a w przypadkach tego wymagaj?cych, spowodowanie podania im anatoksyny t???cowej,
9.nawi?zanie wsp????pracy z miejscowymi w??adzami, sztabami p/powodziowymi oraz miejscowymi ??rodkami masowego przekazu w celu informacji nt. potencjalnych zagro??e?? dla zdrowia i9 ??ycia ludno??ci.
W dniu dzisiejszym, z mojej inicjatywy odby??o si? posiedzenie Komisji Epidemiologii i Chor??b Zaka??nych Rady Sanitarno-Epidemiologicznej z udzia??em Pana profesora Andrzeja Zieli??skiego Krajowego Konsultanta w dziedzinie epidemiologii oraz Pana profesora Andrzeja Horbana Krajowego Konsultanta w dziedzinie chor??b zaka??nych.
Po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej dotycz?cej powodzi potwierdzono, ??e nie ma potrzeby wprowadzania szczepie?? ochronnych za wyj?tkiem poekspozycyjnych p/te??cowi . Szczepienia p/wzw typu A tak jak do tej winny by? prowadzone jedynie w ogniskach.
Zwr??ci??em si? do Pa??stwowych Wojew??dzkich Inspektor??w Sanitarnych (PWIS)
z wyja??nieniem, i?? w razie konieczno??ci decyzj? o szczepieniu podejmuje na danym terenie w??a??ciwy PWIS.
Zwr??ci??em si? do PWIS o ponowne przypomnienie w??a??cicielom studni przydomowych procedury oczyszczanie studni przydomowych polegaj?c? na:
1)odpompowaniu wody ze studni przy udziale Stra??y Po??arnej
2)oczyszczeniu i dezynfekcji studni
3)badanie jako??ci wody przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Meldunki epidemiologiczne sp??ywaj? regularnie do GIS dwukrotnie w ci?gu doby ( rano do godziny 9.00 i po po??udniu do godziny 14.00)
Otrzymano informacj?, i?? istnieje mo??liwo??? otrzymania z rezerwy Ministra Gospodarki ??rodk??w do dezynfekcji narz?dzi, powierzchni pomieszcze??, przedmiot??w (Aldewir) oraz narz?dzi i przedmiot??w (Aldesan) znajduj?cych si? w rezerwie gospodarczej Ministra Gospodarki, na potrzeby likwidacji skutk??w powodzi.
Uwzgl?dniaj?c wielko??? zgromadzonej rezerwy ww. preparat??w dezynfekcyjnych ??rednio na wojew??dztwo przypada:
– 672 opakowania Aldewiru a 500 ml,
– 22 flakony Aldesanu a 1000 ml ka??dy.
z pierwsze??stwem dla wojew??dztw, w kt??rych pow??d?? wyrz?dzi??a najwi?ksze straty.
W przypadku zainteresowania przedmiotowym asortymentem b?dzie on wydzielony nieodp??atnie na podstawie zapotrzebowa?? sk??adanych przez poszczeg??lnych Pa??stwowych Wojew??dzkich Inspektor??w Sanitarnych do G????wnego Inspektora Sanitarnego. Informacja na temat zosta??a przes??ana do wojew??dzkich inspektor??w sanitarnych, zg??oszenia maja nap??ywa? do ko??ca dnia dzisiejszego.

Na dzie?? dzisiejszy na terenie Polski:
1.Nie zarejestrowano pogorszenia si? sytuacji epidemiologicznej.
2.Nie ma problem??w z zaopatrzeniem ludno??ci w wod? przeznaczon? do spo??ycia i w artyku??y ??ywno??ciowe w tym pieczywo.
3.Nie zanotowano zagro??e?? epidemiologicznych.
4.Prowadzony jest sta??y monitoring uj?? wody, oczyszczalni ??ciek??w, obiekt??w u??yteczno??ci publicznej, plac??wek ??ywno??ciowych pod wzgl?dem zagro??e?? epidemiologicznych.
5.Zak??ady ??ywno??ciowe, w kt??rych dosz??o do zalania lub podtopienia s? decyzjami administracyjnymi zamykane do czasu doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarnego, ??ywno???, kt??ra uleg??a zalaniu wycofywana z obrotu celem utylizacji.
6.Ca??y czas trwa akcja informacyjna, rozdawane s? ulotki, informacje przekazywane przez media oraz umieszczane na stronach internetowych powiatowych
i wojew??dzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
7.Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzaj? ogl?dziny miejsc, do kt??rych ewakuowana jest ludno???, nadzoruj? warunki p[przygotowywania
i podawania posi??k??w oraz jako??? wody przeznaczonej do spo??ycia pobieraj?c pr??bki ??ywno??ci i wody oraz udzielaj? instrukta??u dotycz?cego przechowywania i segregacji ??ywno??ci.
Na terenach zalanych trwa wypompowywanie wody i studnie sukcesywnie odka??ane.

Sytuacja w wojew??dztwie ????dzkim
W woj. ????dzkim podtopieniom uleg??y stacje uzdatniania wody w miejscowo??ciach:
– uj?cie wody wodoci?gu Grabost??w, pow. be??chatowski,
– uj?cie wody wodoci?gu Nadle??nictwa Be??chat??w,
– wy???czono z eksploatacji 1 studni? uj?cia wody wodoci?gu Zel??w, z uwagi na mo??liwo??? zalania jej przez wody opadowe. Wodoci?g pracuje normalnie.
Pozosta??e uj?cia wody nie s? podtopione, nie wyst?puj? problemy z zaopatrzeniem
w wod? do spo??ycia. Nie stwierdzono zala?? studniach g???binowych , cmentarzy, wysypisk ??mieci oraz miejscach, w kt??rych znajduj? si? artyku??y ??ywno??ciowe, w tym piekarni.
Nie wyst?puj? problemy z zaopatrzeniem ludno??ci w wod? przeznaczon? do spo??ycia
i w artyku??y ??ywno??ciowe, w tym pieczywo.
Nie stwierdza si? zagro??enia epidemicznego.

Sytuacja w wojew??dztwie mazowieckim
W zwi?zku z pogarszaj?c? si? jako??ci? wody w Wi??le, kt??ra w perspektywie kolejnych dni mog??aby mie? wp??yw na jako??? wody dostarczanej z Zak??adu Wodoci?gu Praskiego, MPWiK w Warszawie zmniejszy??o produkcj? wody w w/w zak??adzie. Jednocze??nie zwi?kszona zosta??a produkcja wody w wodoci?gach Centralnym i P????nocnym. Nast?pi??o przesterowanie uk??adu zasilania w wod?. Na obecn? chwil? nie ma zagro??enia dla pracy oczyszczalni ??ciek??w ??Czajka?.
powiat p??ocki : w gminie S??ubice zalane s? wsie: ??winiary, Nowosiad??o, Wi?czemin Polski, Nowy Wi?czemin i cz???ciowo Juliszew. Woda zbli??a si? do miejscowo??ci Zyck Polski
i Rybaki. W ramach ewakuacji prowadzonej przez s??u??by do szko??y podstawowej dowieziono 22 osoby. Zagro??onych zalaniem jest 11 miejscowo??ci.
W gminie G?bin zagro??onych jest 9 miejscowo??ci. Zalane zosta??y miejscowo??ci: Troszyn Nowy, Troszyn Polski i cz???ciowo Borki. Ewakuowano 400 os??b. Stan wody na terenach zalanych podnosi si?, w zwi?zku z wysadzeniem wa??u w okolicach przepompowni
w Dobrzykowie (powr??t wody do koryta Wis??y), zalany cmentarz w Troszynie.
W P??ocku jest zalana ul. Gmury. Wa??y s? umacnianie w Borowiczkach od strony S??upianki.
Poziom wody w Wi??le ma tendencj? spadkow? i wynosi w Wyszogrodzie 762 cm oraz
w K?pie Polskiej 704 cm.
powiat kozienicki : nie ma zagro??enia sanitarno-epidemiologicznego. Nast?pi??y podtopienia w miejscowo??ciach po??o??onych w pobli??u rzeki Wis??y: ?oje, Aleksandr??w, Przew??z, K?pa Biela??ska, Nowa Wie?? i Piotrkowice.Terenem zagro??onym zalaniem jest miejscowo??? G??ra w gminie Wieliszew. Na terenie powiatu legionowskiego s? zalane 2 gospodarstwa w miejscowo??ci Bo??a Wola gmina Jab??onna.
powiat lipski – na terenie powiatu lipskiego zalanych i podtopionych jest 70 budynk??w mieszkalnych wraz z szambami przydomowymi i oko??o 70 budynk??w gospodarczych.
W gminie Solec nad Wis??? stan alarmowy wody na rzece Wi??le w miejscowo??ci K?pa Piotrawi??ska by?? przekroczony o 225cm. W chwili obecnej ewakuowanych jest 240 os??b.
W gminie Chotcza stan alarmowy wody na rzece w miejscowo??ci Gniazdk??w
by?? przekroczony o 195 cm, a w miejscowo??ci Jarentowskie Pole o 170 cm. Ewakuowano 50 os??b.
powiat Nowy Dw??r Mazowiecki: na terenie powiatu nowodworskiego s? podtopione gospodarstwa w gminie Leoncin (oko??o 50 cm wody) i w gminie Pomiech??wek.
Powiat otwocki: na terenie powiatu w chwili obecnej nie ma zagro??enia powodzi?.
W J??zefowie jest jedna posesja podtopiona, mieszka??cy odm??wili ewakuacji.
W zwi?zku z og??oszeniem stanu alarmowego przez Wojewod? Mazowieckiego z powodu przerwania wa????w na wysoko??ci miejscowo??ci ??winiary w powiecie p??ockim, w dniu 23.05.2010 r. przeprowadzono ewakuacj? ludno??ci z miejscowo??ci: K?pa Karli??ska (37 os??b), Suchod???? (113 os??b) oraz W??adys??aw??w (90 os??b), og????em 240 os??b.
Aktualnie na terenie miejscowo??ci Prz?s??awice gmina Broch??w oraz Kamion gmina M??odzieszyn wyst?puj? podtopienia, ludno??? nie jest ewakuowana.
powiat Wyszk??w: w dniu 24.05.2010 r. o godz. 8.00 odwo??a?? pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu wyszkowskiego.
powiat Zwole??: podtopionych jest 18 gospodarstw.
Na terenie powiatu bia??obrzeskiego zagro??enie powodziowe stwarza rzeka Pilica. Na dzie?? 24.05.2010 r. godz. 8:00 stan alarmowy na wodowskazie w Bia??obrzegach przekroczony jest o 64 cm. Starostwo Powiatowe w Bia??obrzegach, Wydzia?? Zarz?dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, zobligowa??o Burmistrz??w i W??jt??w do utrzymywania dotychczas prowadzonych dzia??a?? na terenach najbardziej zagro??onych oraz do wst?pnego szacowania szk??d w uprawach rolnych oraz infrastrukturze.
powiat p??o??ski – w zwi?zku z przeciekaniem wa????w przeciwpowodziowych wyst?pi??y podtopienia w trzech wsiach (Wilk??wiec, Wych??d??c i Zdziarka gmina Czerwi??sk).

Sytuacja w wojew??dztwie lubelskim
Na terenie powiatu bi??gorajskiego stwierdzono dwa podtopienia sklep??w spo??ywczych
w miejscowo??ci Biszcza i Babice.
Na terenie powiatu kra??nickiego nie ma nowych obszar??w obj?tych powodzi? nie przyby??o, zaobserwowano spadek poziomu wody. Nie ma zagro??onych wodoci?g??w, w dalszym ci?gu prowadzona jest dezynfekcja na wodoci?gach D?browa, Opoka i Opoczka.
Rozdawane s? ??rodki czysto??ci (myd??o, papier toaletowy, proszek do prania, r?czniki papierowe). W gospodarstwach podtopionych i zalanych wci??? brak pr?du.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszowie od dnia dzisiejszego przywr??cono zaj?cia lekcyjne, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kosinie nadal stacjonuje Sztab Kryzysowy.
Wydane zosta??y dwie decyzje zakazu wprowadzania do obrotu artyku????w spo??ywczych
w sklepach w ??wieciechowie.
Na terenie powiatu opolskiego najtrudniejsza sytuacja powodziowa jest na terenie gminy Wilk??w gdzie dosz??o do przerwania wa??u przeciwpowodziowego w Zastowie Polanowskim
w dniu 21.05.10r. Woda zala??a nast?puj?ce miejscowo??ci: Wilk??w, Urz?dk??w, Szczekark??w, Zast??w Karczmiski, Zast??w Polanowski, Lubomirk?, Dobre, Majdany, Mach??w, Rybaki, Zar??dki, K?pa Chotecka .
Na obszarach obj?tych powodzi? zagro??one s? wodoci?gi: Braciejowice, K?pa Gostecka
w gminie ?aziska, utrzymywane jest sta??e chlorowanie wody.
W gminie Wilk??w z powodu zalania wy???czony jest z eksploatacji wodoci?g zbiorowego zaopatrzenia w Lubomirze. Dla mieszka??c??w miejscowo??ci Kosior??w i ??mijowiska, kt??re nie zosta??y zalane dostarczana jest dostarczana woda butelkowa.
Wodoci?g Rog??w po??o??ony jest na terenach gdzie nie dotar??a fala powodziowa, dostarcza wod? mieszka??com miejscowo??ci: Rogowa, Dobrego, Podg??rza, W??lki Polanowskiej
i Polan??wki. Nie ma zagro??enia zalania tego uj?cia wody.
Pod wod? znajduje si? dwa cmentarze parafialne – w Wilkowie i Zag??obie ( gm. Wilk??w).
W gminie J??zef??w n/Wis???, zalana jest 1 piekarnia w Basonii. oda nadal utrzymuje si?
w pomieszczeniach zak??adu. W gminie Wilk??w og????em zosta??o zatopionych 28 obiekt??w w tym 2 zak??ady ??ywienia zbiorowego (1 dom weselny i 1 pijalnia piwa), 20 sklep??w spo??ywczych, 3 przetw??rnie owocowo-warzywne (1 przetw??rnia i 2 ch??odnie), 1 inny zak??ad produkcji ??ywno??ci (zak??ad przetw??rstwa chmielu) i 2 piekarnie. W gminie ?aziska zalane zosta??y 4 sklepy spo??ywcze i 2 ch??odnie.
Na terenie powiatu pu??awskiego zagro??one s? wodoci?gi po??o??one wzd??u?? Wis??y: odoci?g Kazimierz Dolny, Wierzchoni??w, Pu??awy, Brze??ce, Janowice, Nasi????w, G??ra Pu??awska, Go???b. Prowadzone jest sta??e chlorowanie.
Na terenach obj?tych powodzi? i podtopionych w wojew??dztwie lubelskim na dzie?? 24.05.10. nie stwierdzono zachorowa?? na choroby zaka??ne i zachorowa?? spowodowanych dzia??aniem toksycznym ??rodk??w chemicznych.

Sytuacja w wojew??dztwie dolno??l?skim
Na zalanej wcze??niej cz???ci osiedla Kozan??w poziom wody obni??y?? si? i wynosi ok. 20-60 cm. Mimo trudnej sytuacji na terenie osiedla Kozan??w we Wroc??awiu nie ma przerw
w dostawach wody z wodoci?gu. W pozosta??ej cz???ci wojew??dztwa nie by??o r??wnie?? problem??w z zaopatrzeniem ludno??ci w wod?.

Sytuacja w wojew??dztwie ma??opolskim
Krak??w i powiat krakowski W sieci kanalizacyjnej na terenie Krakowa wyst?puj? cofki
z uwagi na wysoki poziom wody w rzekach i strumieniach.
Powiat Krakowski – Oczyszczalnia ??ciek??w w Mogilanach funkcjonuje normalnie. Nie uleg??a pogorszeniu jako??? wody przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi ?? dostarczana przez wodoci?g krakowski. Na chwil? obecn? nie ma zagro??enia epidemicznego zwi?zanego
z korzystaniem z w/w wody. Pobrano pr??bki wody z sieci wodoci?gowej w Zabierzowie
i w Krakowie na wnioski mieszka??c??w skar???cych si? na z??? jako??? wody. Wyniki wst?pnych bada?? prowadzonych w WSSE w Krakowie nie wykaza??y bakteriologicznego ska??enia
Bochnia i powiat boche??ski – Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wyda?? komunikat dotycz?cy przydatno??ci wody do spo??ycia i terminu wynik??w bada??: ??Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, w zwi?zku z licznymi pretensjami mieszka??c??w
o braku informacji, ??e woda w Wodoci?gu Miejskim nadaje si? do picia, wyja??nia, i?? proces badania wody wynosi ok. 2 do 3 dni. Woda do badania pobierana jest z odcink??w, kt??re Wodoci?g Miejski zg??asza, ??e zosta??y przemyte i zdezynfekowane.
Najszybszy termin otrzymania wynik??w i stwierdzenia, ??e woda nadaje si? do spo??ycia mo??e nast?pi? najszybciej w dniu 24 maja 2010 r. w godzinach po??udniowych, co b?dzie og??oszone osobnym komunikatem. Jednak nie przeszkadza to, by mo??na ja by??o u??ywa? do k?pieli, mycia, oczywi??cie ze ??rodkami myj?cymi. ??
Z przebadanych studni miejskich w Bochni, studnia miejska przy ul. Parkowej nadaje si?
do spo??ycia, pozosta??e studnie nadaj? si? aktualnie tylko do cel??w gospodarczych.
Miasto Bochnia- Zg??oszono 100 podtopionych studni Usuwane skutki popowodziowe. Wodoci?g publiczny wraz ze stacj? uzdatniania ?? rozpocz??? prace- wydano komunikat,
??e mo??e by? u??ywana tylko do cel??w gospodarczych.
Gmina Bochnia- Urz?d Gminy zapewnia dowo??enie wody.
Gmina Rzezawa ?? Oczyszczalnia ??ciek??w wznowi??a dzia??alno???.
Gmina ?apan??w- Wodoci?g pracuje.
Gmina Nowy Wi??nicz-woda opada??a na zalanych terenach. Wodoci?g zaopatruje w wod? mieszka??c??w.
Gmina ??egocina- lokalne podtopienia. ??egocina i Be??dno dostarczaj? ludno??ci wod? ale z informacj? dla u??ytkownik??w, ??e woda tylko zdatna po przegotowaniu. Wodoci?g w ??kcie G??rnej w dniu 20. 05. 2010r. rozpocz??? produkcj? wody.
Gmina Lipnica Murowana- woda usuwa si? z u??ytk??w rolnych. Wodoci?g pracuje.
Gmina Drwinia- woda rozlana utrzymuje si? jeszcze na znacznej cz???ci gminy. Urz?d gminy nie posiada aktualnych danych o zalanych studniach.
Gmina Trzciana ?? lokalne podtopienia u??ytk??w rolnych powoli woda si? cofa
z zalanych teren??w.
– Kontynuacja zaopatrywania w ??rodki dezynfekcyjne mieszka??c??w gmin oraz instrukcje dotycz?ce przeprowadzania zabieg??w sanitarnych na terenie nieruchomo??ci.
Obiekty higieny komunalnej [uj?cia wody, cmentarze, oczyszczalnie ??ciek??w infrastruktura techniczna i komunikacyjna]- zaopatrzenie w wod? odbywa si? bez zak????ce??.
Trwa uruchamianie stacji uzdatniania wody Carlsberg Polska S.A. Oddzia?? w Brzesku – aktualnie zak??ad korzysta z uj?cia publicznego [miejskiej sieci]. Zaopatrzenie w wod?: ok. 1300 studni publicznych zalanych, dowo??ona woda konfekcjonowana. Borz?cin Dolny zaopatrywany jest w wod? z wodoci?gu sieciowego (Szczurowa), kt??ry funkcjonuje bez zak????ce??. Gmina wyposa??ona jest w ??rodki dezynfekcyjne przyst?piono do prac porz?dkowych.

D?browa Tarnowska i powiat d?browski – Teren gminy Szczucin jest w 80 % podtopiny lub zalany. Szczeg??lnie ucierpieli mieszka??cy so??ectw – S??upiec, Za??u??e, D?browica, Borki, Mani??w, Zabrnie i Brzez??wka gdzie wi?kszo??? dom??w jest podtopionych lub zalanych . 
Z zalanych teren??w zosta??o ewakuowane ponad 1000 os??b. Obecnie funkcjonuje jeden punkt ewakuacyjny przebywa tam 28 powodzian pozostali korzystaj? z pomocy rodzin
i znajomych. Najgorsza sytuacja jest w miejscowo??ci S??upiec gdzie zalanych lub podtopionych jest 240 gospodarstw domowych ,ponad 240 os??b przebywa na terenie Ko??cio??a i plebani oraz w kilkunastu domach nie zalanych .Miejscowo??? odci?ta od dr??g dojazdowych, ??ywno??? i woda butelkowana dostarczana jest ??odziami

My??lenice i powiat my??lenicki – Trwaj? prace zwi?zane z usuwaniem szk??d, uszkodzona sie? wodoci?gowa w poszczeg??lnych gminach jest sukcesywnie naprawiana, woda z zalanych studni przydomowych jest wypompowywana, studnie s? odka??ane. W gminie Wi??niowa zosta??a usuni?ta awaria sieci wodoci?gu publicznego Wi??niowa oraz sieci wodoci?gowej
w Lipniku. W gminie Tokarnia uszkodzona sie? wodoci?gowa zosta??a wymieniona.

Nowy S?cz i powiat s?decki – Odwo??ano stan pogotowia oraz stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu nowos?deckiego. 1 wodoci?g zak??adowy zamkni?ty z powodu zalania studni wody pitnej, pozosta??e (39) nadzorowane na terenie Powiatu Nowos?deckiego i Nowego S?cza – Wodoci?gi Publiczne i Zak??adowe ?? w tym oparte na wodzie powierzchniowej ??nie s? zagro??one powodzi? oraz nie przerwa??y dzia??alno??ci i podaj? odbiorcom wod? do spo??ycia. Wodoci?gi Publiczne w Uzdrowiskach ?? Krynicy Zdroju, Muszynie, prowadz? codzienny monitoring jako??ci mikrobiologicznej wody we w??asnych zak??adowych laboratoriach.

Olkusz i powiat olkuski – wydano decyzj? administracyjn?, stwierdzaj?c? brak przydatno??ci wody do spo??ycia w sieci wodoci?gowej wodoci?gu publicznego w miejscowo??ci Trzyci???. Dla mieszka??c??w w miejscowo??ci Jangrot wydano Komunikat o przydatno??ci wody do spo??ycia wy???cznie po przegotowaniu, dla mieszka??c??w miejscowo??ci Trzyci??? wydano Komunikat o braku przydatno??ci wody do spo??ycia.

O??wi?cim i powiat o??wi?cimski – Nadal na terenie so??ectw: Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Trzebie??czyce, Rudze ?? ludno??? zaopatrywana jest w wod? do spo??ycia
z beczkowoz??w. Na terenie miasta K?ty zamontowano dodatkowe punkty poboru wody
z sieci wodoci?gu publicznego ?? zbiorniki z wod? wystawione s? tylko tam gdzie nie ma sieci wodoci?gowej ul. Fabryczna ?? Boczna. Trwaj? prace przy naprawie zasilania na SUW
w Graboszycach. W pozosta??ych gminach powiatu o??wi?cimskiego jest ci?g??e zaopatrzenie ludno??ci w wod? z wodoci?g??w publicznych.

Proszowice i powiat proszowicki woda do podtopionych miejscowo??ci dostarczana jest
z wodoci?gu publicznego Modrzany beczkowozami.

Tarn??w o powiat tarnowski -wodoci?gi w powiecie dostarczaj? wod? odpowiadaj?c? wymaganiom sanitarnym. W wodoci?gu Niwka-Rad????w oraz Wierzchos??awice woda warunkowo przydatna do spo??ycia, po przegotowaniu z uwagi na obecno??? bakterii grupy coli. Nadal zalana jest oczyszczalnia ??ciek??w w Tuchowie, zalany cmentarz komunalny, ko??ci???? i Dom Ludowy w Woli Rogowskiej gm. Wietrzychowice.

Wadowice i powiat wadowicki – nadal bardzo trudna sytuacja w gminie Lanckorona
ze wzgl?du na osuwiska, kt??re zagra??aj? wielu budynkom na terenie Podchybia, Lanckorony-?a??nicy i Skawinek, uszkodzona jest sie? wodoci?gowa w tych miejscowo??ciach.
Uj?cia wodoci?gowe.
– wodoci?g Lanckorona ?? uj?cie g????wne nadal wy???czone, mieszka??cy otrzymuj? wod? butelkowan?, nie ma mo??liwo??ci dojazdu beczkowozem ze wzgl?du na osuwiska,
– wodoci?g Stronie ?? uj?cie ponownie przesta??o pracowa? z powodu niewielkiego osuwiska, kt??re rozszczelni??o ruroci?g t??oczny z uj?cia do zbiornika wody pitnej, wodoci?g zasilany
z zapas??w zgromadzonych w zbiorniku,
– wodoci?g Andrych??w ?? stopniowo zwi?kszana jest produkcja wody z w??asnego uj?cia,
a ograniczany jest zakup wody.
Do Stacji zosta??y zg??oszone zalania studni przydomowych.

Wieliczka i powiat wielicki  Gmina Gd??w :
PPIS w Wieliczce zadecydowa?? o uruchomieniu ZUZ w Gdowie oraz sieci wodoci?gowej dostarczaj?cej wod? do mieszka??c??w w oparciu o 2 studnie (dobre) z zastrze??eniem ??e woda u??ytkowana jest tylko do cel??w gospodarczych.
W miejscowo??ci Jarosz??wka, Kunice i Wieniec zosta?? pod???czony wodoci?g Cichawa.
Gmina Biskupice ?? W dalszym ci?gu w miejscowo??ci S??awkowice brak wody ?? woda
do cel??w spo??ywczych dostarczana jest w butelkach 5 l.
Gmina Wieliczka – brak w dostawie wody sieci? wodoci?gow? do miejscowo??ci Graj??w ?? kolejna awaria na sieci. mieszka??cy otrzymuj? wod? butelkowan?.
Zalecono nie spo??ywanie wody surowej, wod? mo??na spo??ywa? jedynie po przegotowaniu.
Gmina K??aj – wodoci?g publiczny pracuje bez zak????ce??. Uruchomiono prowizorycznie
2 pompownie w miejscach w kt??rych uleg??y awarii systemy zasilania i sterowania kanalizacji publicznej.
Gmina Niepo??omice – zaopatrzenie w wod? na terenie Gminy Niepo??omice odbywa si? bez zak????ce??.

Sytuacja w wojew??dztwie ??wi?tokrzyskim
Powiat sandomierski
W dalszym ci?gu zalane s? ??ciekami piwnice jednego z blok??w, kt??re cofn???y si? z nieczynnej przepompowni (poziom ??ciek??w nieco si? obni??y??). Posypano teren przyleg??y do przepompowni ??ciek??w wapnem chlorowanym (we w??asnym zakresie jednostka odpowiedzialna za usuwanie nieczysto??ci p??ynnych PGKiM Zak??ad Oczyszczania Miasta Oczyszczalnia ??ciek??w w Sandomierzu).
Zalaniu uleg?? 1 obiekt s??u??by zdrowia ?? w dniu powodzi w obiekcie nie by??o preparat??w szczepionkowych przeznaczonych do realizacji Programu Szczepie?? Ochronnych.
Szczepienia przeciw t???cowi u os??b zranionych podczas akcji ratunkowej prowadzone s? w 3 punktach szczepie??: NZOZ Eskulap na ul. Portowej 30 (przy Osiedlu na ul. Baczy??skiego), Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Mickiewicza w Sandomierzu – obs??uguj? lekarze z NZOZ Eskulap, Pogotowie Ratunkowe przy SPZZOZ Sandomierz.
Przekazano lekarzowi NZOZ Eskulap wytyczne dotycz?ce swoistego zapobiegania t???cowi u os??b zranionych. W szczepionk? t???cow? zaopatrzone s? r??wnie?? wszystkie przychodnie dzia??aj?ce na terenie miasta Sandomierz.
Dnia 23.05.2010 r. przeprowadzono ogl?dziny 4 punkt??w zbi??rki i wydawania ??ywno??ci:
Organy Pa??stwowej Inspekcji Sanitarnej woj. ??wi?tokrzyskiego nie zarejestrowa??y podejrze??/przypadk??w zaka??e??, chor??b zaka??nych lub zgon??w z powodu zaka??enia lub choroby zaka??nej w liczbie wskazuj?cej na pogorszenie si? sytuacji epidemiologicznej
w tym zakresie.
Miejsca zamieszkania nosicieli pa??eczek duru brzusznego pozostaj? poza obszarem zalania.
Od dnia wczorajszego (23 maja 2010 r.) na terenie wojew??dztwa ??wi?tokrzyskiego nie dosz??o do nowych zdarze?? powodziowych (zala?? i podtopie??) w miejscowo??ciach
i obiektach, kt??re mog??yby stanowi? zagro??enie epidemiologiczne.

Sytuacja w wojew??dztwie podkarpackim
Powiat tarnobrzeski
Wszystkie uj?cia i stacje uzdatniania wody pracuj? prawid??owo. Na terenie zalanym wodami powodziowymi dzia??a??o 5 punkt??w szczepie?? i punkt??w medycznych. Do punkt??w szczepie?? dostarczono szczepionki p/t???cowi; umieszczono Komunikat PPIS w Tarnobrzegu dotycz?cy kwalifikacji do szczepie?? p/t???cowi.
Informacj? o dzia??aj?cych punktach szczepie?? i punktach medycznych Inspektor przekazuje do medi??w lokalnych i sztab??w kryzysowych.
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej zaszczepili r??wnie?? cz???? pracownik??w stra??y po??arnej
w Tarnobrzegu.

Powiat mielecki
W gminie Borowa uj?cia wody pitnej i stacja uzdatniania wody wodoci?gu sieciowego Borowa, funkcjonuje prawid??owo, w pobli??u wyst?puj? jedynie lokalne podtopienia pochodz?ce z wysokiego poziomu w??d gruntowych oraz nap??ywaj?cej wody z kana??u ?ukawiec. W???czono sta??e chlorowanie wody na stacji uzdatniania wody. Na podstawie wynik??w bada?? wody pitnej w/w wodoci?gu, pobranych w dniach 21-22.05. woda jest przydatna do spo??ycia. Woda przeznaczona do spo??ycia z wodoci?gu sieciowego Mielec odpowiada wymaganiom okre??lonym w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako??ci wody przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi.

Gmina Wadowice G??rne ?? W ci?gu dnia wczorajszego nast?pi??y dalsze spadki poziom??w w??d na wszystkich ciekach wodnych oraz nieznacznie w terenie zalanym. W gospodarstwach z kt??rych ust?pi??a woda prowadzono akcj? sprz?tania oraz wypompowywania wody z piwnic. Sporz?dzono dla Sanepidu wykaz mieszka??c??w u kt??rych nale??y przeprowadzi? dezynfekcj? budynk??w mieszkalnych i inwentarskich.

Gmina Gaw??uszowice ?? Poziom wody na Wi??le, jak r??wnie?? w Potoku Chorzelowskim wykazuje ci?g??? tendencj? spadkow?. Podtopieniu uleg?? budynek GOK w Gaw??uszowicach.

Powiat przeworski
Nadal zamkni?te s? uj?cia wody i stacje uzdatniania wody w Sieniawie i Le??achowie. Prowadzone jest p??ukanie i dezynfekcja studni i sieci. Gmina Sieniawa zaopatrywana jest z jednego uj?cia i stacji w Dobrej.

Powiat jasielski
W terenie trwaj? prace zwi?zane z usuwaniem skutk??w powodzi (pompowanie wody
z piwnic i pomieszcze??). Odpompowywanie wody ze studni rozpocznie si? po ustabilizowaniu si? w??d gruntowych. Wed??ug wst?pnych za??o??e??, ma si? to rozpocz?? w dniu dzisiejszym ( 24.05.). R??wnocze??nie b?dzie prowadzone szacowanie liczby studni w kt??rych po dezynfekcji, s??u??by sanitarne musz? wykona? badania jako??ci wody.

Powiat stalowowolski :
W zwi?zku z ewakuacj? os??b z teren??w powodziowych w rejonie Sandomierza i Gorzyc Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli przeprowadzi?? wizytacje miejsc ewakuacji w zakresie:
W dniu 21.05.2010r. Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli poleci?? Zak??adowi Gospodarki Komunalnej w Radomy??lu nad Sanem, wdro??enie dzia??a?? profilaktycznych, celem utrzymania jako??ci wody w zakresie mikrobiologicznym,
w wodoci?gach: Radomy??l nad Sanem i Chwa??owice, zgodnie z wymogami rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako??ci wody przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi, w dniu 22.05.2010r. pobrano pr??bki wody z w/w wodoci?g??w, do bada?? mikrobiologicznych;

Sytuacja w wojew??dztwie kujawsko ?? pomorskim
Od dnia 21 maja 2010r. od godz. 2100 obowi?zuje stan alarmu powodziowego dla gmin nadwi??la??skich wprowadzony przez Wojewod? Kujawsko – Pomorskiego. W chwili obecnej na terenie wojew??dztwa podtopione s?: niekt??re dzielnice miast W??oc??awka, Torunia, Bydgoszczy oraz gminy Raci???ek, Aleksandr??w Kujawski, Ciechocinek, Lubicz i Zawie?? Wielka. Organy Pa??stwowej Inspekcji Sanitarnej wsp????pracuj? z jednostkami samorz?dowymi w celu podejmowania wsp??lnych dzia??a?? zwi?zanych z usuwaniem skutk??w powodzi. Aktualnie zbierane s? od powiatowych inspektor??w sanitarnych informacje dotycz?ce zapotrzebowania na dezynfekcje du??ych powierzchni.

Sytuacja w wojew??dztwie wielkopolskim
Potencjalne zagro??enie powodzi? na dzie?? 24.05.2010r. wyst?puje na terenie powiat??w:
czarnkowsko-trzcianeckiego przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na terenie miasta i gminy Wiele?? burmistrz wprowadzi?? pogotowie przeciwpowodziowe.
jaroci??skiego wzrasta poziom w??d na rzece Warcie oraz Pro??nie. Tereny zagro??one powodzi? to obszary wsi Kretk??w, Komorze Przybys??awskie oraz Chwa??k??w i ??erniki (gmina ??erk??w). Na terenie obj?tym zagro??eniem powodziowym znajduj? si? dwa cmentarze katolickie w miejscowo??ci Kretk??w i Pogorzelica;
kaliskiego stan wody rzeki Prosny w punkcie wodowskazowym w miejscowo??ci Piwonice utrzymuje si? powy??ej poziomu alarmowego (299cm) ?? gmina Kalisz. Szczyt fali kulminacyjnej min??? miasto Kalisz. Nieznacznie obni??a si? poziom wody na dop??ywach Prosny tj. rzece Pokrzywnicy i Sw?drni. Sytuacja powodziowa na podtopionych terenach uleg??a stabilizacji. Spadek poziomu wody zaobserwowano w mie??cie Kalisz na osiedlach Rajsk??w oraz Piskorzewie. Mieszka??com podtopionych teren??w udzielana jest pomoc dora??na (rozdawana ??ywno??? i leki);
kolskiego w dalszym ci?gu na obszarze miasta Ko??a, miasta i gminy D?bie oraz gminy Grzegorzew obowi?zuje alarm przeciwpowodziowy. Na obszarach zagro??onych zalaniem kontynuowane jest ca??odobowe monitorowanie uj?? wody, nie odnotowano zalania studni g???binowych. Nadal utrzymuj? si? lokalne podtopienia gospodarstw domowych, p??l ???k i dr??g na terenie gminy Grzegorzew i gminy Ko??o. W mie??cie Kole zagro??one s? wa??y przeciwpowodziowe;
k?pi??skiego Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K?pnie nie posiada na chwil? obecn? bie???cych informacji dotycz?cych aktualnej sytuacji w zakresie zagro??enia powodziowego. Uzyskane dane b?d? przes??ane w godzinach p????niejszych;
koni??skiego wyst?puj? podtopienia w gminach powiatu koni??skiego. Ze wzgl?du na wysoki stan wody wy???czono z eksploatacji 4 studnie (nie zosta??y one jednak zalane) b?d?ce ??r??d??em dla wodoci?gu Konin-Kur??w. Wodoci?g produkuje wod? w oparciu o inne studnie pokrywaj?ce zaopatrzenie;
ostrzeszowskiego podtopienia wyst?puj? w gminach: Doruch??w, Kobyla G??ra, Grab??w n/Prosn?. Obecnie obserwuje si? powolny spadek poziomu w??d. W gminie Mikstat mia??a miejsce awaria kanalizacji na terenie miasta Mikstat. ??cieki pochodz?ce prawdopodobnie z zak??ad??w drobiarskich wydosta??y si? poprzez studzienki kanalizacyjne, interweniowa??a stra?? po??arna;
ostrowskiego poziom w??d na rzekach na terenie powiatu opada. Wyst?puj? nadal lokalne podtopienia ale nie wymaga to ewakuacji ludno??ci zamieszkuj?cej zalane tereny;
pleszewskiego na terenie powiatu pleszewskiego zarz?dzeniem Starosty Pleszewskiego z dnia 20 maja 2010r nadal trwa og??oszony stan alarmu przeciwpowodziowego, w zwi?zku z przekroczeniem stan??w alarmowych poziomu wody w rzece Pro??nie. Zobowi?zano Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz w??jt??w gmin do poinformowania ludno??ci o zagro??eniu, dokonania oceny stanu zagro??enia powodziowego, monitorowania sytuacji powodziowej;
pozna??skiego zosta?? przekroczony stan ostrzegawczy na rzece Warcie w Poznaniu (400cm). Wyst?pi??y tak??e lokalne podtopienia na terenach zalewowych (naturalne rozlewiska Warty);
rawickiego w gminach Rawicz i Jutrosin wprowadzono alarm powodziowy. Stan na rzece Orla wynosi 2,20m. Nie ma ogranicze?? i przerw w dostawie wody pitnej dla ludno??ci. Wszystkie wodoci?gi znajduj?ce si? pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej w Rawiczu dzia??aj? bez ??adnych komplikacji zwi?zanych z podwy??szonym stanem w??d na rzekach. Nie nast?pi??y podtopienia oraz zalania obiekt??w u??yteczno??ci publicznej tj. szk????, przedszkoli, zak??ad??w produkcyjnych, cmentarzy. Na terenie powiatu rawickiego zalanych i podtopionych jest ok. 1000ha ???k i grunt??w ornych;
szamotulskiego zosta?? przekroczony stan ostrzegawczy na wodowskazie w miejscowo??ci Wronki (pow. Szamotu??y);
tureckiego zagro??enie powodzi? wzros??o z powodu zwi?kszenia stanu wody na rzece Warcie. Wyst?puj? zagro??enie przerwania wa??u na terenie gminy Brudzew, w okolicy wsi D?browa i Kozub??w. Zrzut wody ze zbiornika w Jeziorsku wynosi obecnie 360 m3/s. Wyst?puj? liczne podtopienia;
wrzesi??skiego ewakuowano 3 rodziny w Pietrzykowie oraz 2 rodziny w Lisewie (gmina Pyzdry);
z??otowskiego dnia 22.05.2010r ulewny deszcz spowodowa?? w Podgajach (gmina Okonek) sp??yw wody z okolicznych p??l zalewaj?c kilka posiad??o??ci. Do p????nych godzin wieczornych nieprzejezdne by??y odcinki dr??g krajowych nr 11 i nr 22.
Na pozosta??ych obszarach nie odnotowano zalania teren??w, na kt??rych mog??oby wyst?pi? zagro??enie epidemiczne.

Sytuacja w wojew??dztwie opolskim
Brak wskaza?? do rozpocz?cia akcji szczepie??. Aktualnie nie zarejestrowano zwy??ki zachorowa?? w zakresie chor??b zaka??nych zwi?zanych z powodzi?.
powiat g??ubczycki:
uj?cia wody pitnej nie zosta??y zalane.
nie wy???czono z eksploatacji ??adnych wodoci?g??w a na czas opad??w deszczu wprowadzono we wszystkich wodoci?gach profilaktyczn? dezynfekcj? wody,

powiat kluczborski;
– ??aden z 15 nadzorowanych wodoci?g??w sieciowych, wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludno??ci w wod? do picia nie zosta?? wy???czony z eksploatacji,
– od 20.05.2010 r. wyst?puj? przerwy w dostawie wody w Kluczborku,
przy ul. Bema, Staszica spowodowane awari? sieci wodoci?gowej nie zwi?zanej
z podtopieniem. Trzy razy w ci?gu dnia woda jest dostarczana odbiorcom z sieci wodoci?gowej. Ponadto dodatkowo jest ustawiona cysterna z wod? pitn? nape??nian? na stacji uzdatniania wody w Kluczborku ul. Strzelecka.
– w ??adnym z wodoci?g??w nie wprowadzono chlorowania wody, gdy?? uj?cia wykorzystywane na potrzeby zaopatrzenia ludno??ci w wod? do picia nie s? zagro??one zalaniem czy podtopieniem,
– nie uruchomiono w ??adnej z gmin awaryjnego zaopatrzenia ludno??ci w wod?.

powiat opolski;
W gm. Dobrze?? Wielki zalana jest Oczyszczalnia ??ciek??w

powiat strzelecki;
Od dnia 19.05.2010r. dla mieszka??c??w Ujazdu i Niezdrowic jest dostarczana woda butelkowana przeznaczona do picia, natomiast do cel??w gospodarczych (sp??ukiwanie toalet) jest rozstawionych 6 oznakowanych zbiornik??w z wod?. Studnie wyczyszczono i zachlorowano, zdezynfekowano r??wnie?? zbiornik wody na SUW Ujazd. W dniu 21.05.2010r. w ramach kontroli wewn?trznej pobrano pr??bki wody do bada?? przez ZGKiM Ujazd ul. Skargi 1. Woda ze studni zasila sie?, a mieszka??cy Ujazdu i Niezdrowic zostali poinformowani, ??e woda nie nadaje si? do spo??ycia, tylko do cel??w gospodarczych. Wst?pne wyniki bada?? wskazuj? na brak ska??enia.
W wodoci?gach Strzelce Opolskie, Jemielnica, Kalinowice, Sucha, Rozmierka, Kad??ub, B??otnica Strzelecka studnie zosta??y profilaktycznie zachlorowane i prowadzone w nich jest sta??e chlorowanie.
W miejscowo??ci Sucha nakazano decyzj? stosowanie do cel??w spo??ywczych i higienicznych, do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody, wody tylko po przegotowaniu.

powiat prudnicki:
Dnia 23 maja 2010 r. otrzymano telefoniczn? informacj? o stwierdzeniu ponadnormatywnej ilo??ci mikroorganizm??w w wodzie przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi pochodz?cej z wodoci?gu w Prudniku w trzech pr??bkach. Po otrzymaniu wynik??w pobranych pr??bek wody Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku podejmie stosowne dzia??ania.

powiat brzeski:
Unieruchomiono miejsk? oczyszczalni? ??ciek??w z powodu braku energii elektrycznej.

powiat strzelecki:
W dniu 19.05.2010r. pobrano pr??bki wody do bada?? z wodoci?g??w: Zawadzkie, ???dowice-Kielcza, Strzelce Opolskie, B??otnica Strzelecka, Jemielnica, Sucha i Rozmierz.
Z wst?pnych odczyt??w wynika??o, ??e w wodoci?gu publicznym Sucha (zaopatruje ok.1200 mieszka??c??w) stwierdzono du??e ska??enie (obecno??? bakteriami z grupy Coli ?? ok. 100 jtk). Zarz?dca wodoci?gu ?? SWiK Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza zosta?? poinformowany o ska??eniu. Zosta??y podj?te dzia??ania naprawcze, chlorowanie i p??ukanie sieci.
Wydano decyzj? zakazuj?c? korzystania z wody nieprzegotowanej z wodoci?gu publicznego Sucha do cel??w spo??ywczych i higienicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody oraz zobowi?zano Strzeleckie Wodoci?gi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 10. do:
1.poinformowania w spos??b skuteczny mieszka??c??w zaopatrywanych z wodoci?gu publicznego Sucha o wprowadzonym zakazie korzystania z wody nieprzegotowanej do cel??w spo??ywczych i higienicznych
2.doprowadzenia jako??ci wody pod wzgl?dem mikrobiologicznym do zgodnej wymogami okre??lonymi w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jako??ci wody przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi.
3.prowadzenia sta??ej dezynfekcji wody do momentu otrzymania pozytywnego wyniku badania wody
W pozosta??ych pr??bkach wody pobranych w dniu 19.05.2010r. nie stwierdzono ska??enia.
Wyniki bada?? pozosta??ych pr??bek nie wykaza??y ska??enia.
PPIS w Strzelcach Opolskich wyda?? 4 komunikaty dotycz?ce jako??ci wody przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi:
1. Dla gminy Zawadzkie – o w??a??ciwej jako??ci wody.
2. Dla miejscowo??ci na terenie gminy Strzelce Opolskie: – woda z wodoci?gu publicznego Strzelce Opolskie zaopatruj?cego Strzelce Opolskie, Ro??ni?t??w, Szymisz??w , Warm?towice, Szczepanek, Dziewkowice mo??e by? u??ywana do cel??w spo??ywczych i higienicznych bez przegotowania, gdy?? nie stwarza zagro??enia dla zdrowia.
3. Dla miejscowo??ci  Sucha oraz  Rozmierz w zwi?zku z wydaniem decyzji  zakazuj?cej korzystania z wody nieprzygotowanej z wodoci?gu publicznego Sucha do cel??w spo??ywczych i higienicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody –  zalecenia dotycz?ce zasad post?powania.
4. Dla miejscowo??ci Ujazd i Niezdrowice – o korzystaniu z wody wodoci?gowej tylko do cel??w gospodarczych (sp??ukiwanie toalet, prace porz?dkowe).
Komunikaty przes??ano do gminy Zawadzkie, Strzelce Opolskie oraz Ujazd.
W dniu 24.05.2010 jest pobieranych 13 pr??bek wody (Ujazd, Niezdrowice, Jarysz??w, Zimna W??dka, Sieroniowice, Stary Ujazd, Strzelce Opolskie, Sucha, Rozmierz).

??r??d??o: http://www.pis.gov.pl/?news=218

hastagi na stronie:

#czystość jezior w polsce 2010 #czystość wód w polsce 2010 #czystość rzek w polsce 2010 #stan sanitarny wód #ww parafia jemielnica pl #czystość jezior w wielkopolsce #stan czystości wód w polsce 2010 #Jezioro Góra w gminie Nowy Dwór Maz

Authors
Top