pomoc finansowa dla powodzian

Osoby, które ucierpiały podczas powodzi mogą się ubiegać o pomoc finansową. Publikujemy zasady przyznawania takiej pomocy (źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz wskazówki dot. postępowania w przypadku zalanych budynków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.

ZASIŁKI DLA OSÓB
Zgłoszenia od osób poszkodowanych przez powódź, przyjmują samorządy. Dalej gminy przekazują potrzeby swoich mieszkańców do wojewodów, a wojewodowie przesyłają informacje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na koniec środki przekazywane są do wojewodów, a ci przekazują je samorządom i dalej poszkodowanym.

ZASIŁKI bezzwrotne do 6 tysięcy złotych

DLA KOGO: rodziny lub osoby samotne prowadzące gospodarstwo domowe, poszkodowane przez powódź;
CEL: zasiłki celowe na pierwszą, podstawową pomoc socjalną, na zakup m.in.: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp.
PROCEDURA: Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu mieszka kilka rodzin, wówczas pomocą może być objęta każda z nich. Wypłaty realizują ośrodki pomocy społecznej na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego.

ZASIŁKI do 20 tysięcy złotych

DLA KOGO: Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do takich nieruchomości, posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, jeśli uzyskają zgodę właściciela na prace remontowe.
CEL: Zasiłki na prace remontowo-budowlane.
PROCEDURA: Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Powodzianie korzystający z pomocy mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi faktur czy rachunków albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Pomoc w wysokości do 20 tys. złotych będzie przyznana osobom, które nie przewidują większych kosztów i rezygnują z ich wyceny. Zasiłki wypłacają lokalne ośrodki pomocy społecznej.

ZASIŁKI do 100 tysięcy złotych

DLA KOGO: Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do takich nieruchomości, posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, jeśli uzyskają zgodę właściciela na prace remontowe.
CEL: Zasiłki na odbudowę domu lub mieszkania.
PROCEDURA: Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Powodzianie korzystający z pomocy mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi faktur czy rachunków albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Warunkiem otrzymania zasiłku jest wcześniejsze oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę (pracownika inspekcji architektoniczno-budowlanej lub inną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego), którego zapewni wojewoda. Pomoc jest wypłacana w ratach – pierwsza z nich wynosi 50% kosztów remontu lub odbudowy. Zasiłki wypłacają lokalne ośrodki pomocy społecznej. Aby wypłaty przebiegały sprawnie, na polecenie wójta lub starosty wsparcia służbom pomocy społecznej mogą udzielić inni pracownicy samorządowi.

ZASIŁKI DLA SAMORZĄDÓW

ZASIŁKI w kwocie do 100 tysięcy złotych

DLA KOGO: Pomoc finansowa przysługuje gminom i powiatom.
CEL: Pieniądze są przyznawane na akcję przeciwpowodziową, m.in. na: zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób itp.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KROSNA RADZI:

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

1. Upewnij sie, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.

2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
– sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
– sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
– sprawdź, czy nie pojawiły sie nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
– sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.

3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.

4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
– czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma
miedzy nimi rys),
– czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian)
i czy nie jest on ugięty,
– czy okna i drzwi otwierają sie łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
– czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesuniecie,
– czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.

5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentacje budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:

– jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
– odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części,
w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie
pierwotnym,
– remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
– obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami
i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz
sieci uzbrojenia terenu.
O szczegóły zwróć sie do Prezydenta Miasta Krosna – (Kierownika Biura Architektury Urzędu Miasta Krosna – tel. 013 47 43-204).

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:

1. Zwróć sie o pomoc do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.
2. Zadzwoń do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna – tel. 013 42 02-050.

źródło: http://www.krosno.pl/pl/aktualnosci/art772,wazne-informacje-dla-powodzian.html

i http://www.mswia.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8483/MSWiA_przyznaje_kolejne_srodki_dla_powodzian.html

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8493/Pieniadze_na_odbudowe_zniszczonych_budynkow.html

Na prośbę Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji w czwartek (27 maja) została uruchomiona następna pula pieniędzy dla powodzian – 7,1 mln złotych – na pomoc socjalną dla powodzian (1,4 mln) i samorządów prowadzących akcje przeciwpowodziowe (5,7 mln). W sumie do tej pory przyznano 184,9 mln na zasiłki i 58,5 mln na walkę z żywiołem.

Na zasiłki do 6 tys. złotych dla osób poszkodowanych przez powódź poszczególne województwa otrzymały dotychczas:

* dolnośląskie – 2,3 mln złotych
* kujawsko-pomorskie – 2,9 mln złotych,
* lubelskie – 12,4 mln złotych,
* mazowieckie – 5,0 mln złotych,
* łódzkie – 1,5 mln złotych,
* podkarpackie – 12,6 mln złotych,
* śląskie – 63,2 mln złotych,
* świętokrzyskie – 40,0 mln złotych,
* małopolskie – 30,0 mln złotych,
* opolskie – 15,0 mln złotych.

Gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej cały czas wypłacają pieniądze poszkodowanym przez żywioł. Dzięki bezzwrotnej pomocy socjalnej powodzianie mogą kupić żywność, leki, opał, odzież, czy niezbędne przedmioty użytku domowego.

Pieniądze przyznane do tej pory gminom na akcje przeciwpowodziowe (do 100 tys. złotych) w podziale na województwa:

* dolnośląskie – 3,4 mln złotych
* pomorskie – 0,5 mln złotych
* mazowieckie – 0,9 mln złotych
* kujawsko-pomorskie – 2,9 mln złotych,
* łódzkie – 2,9 mln złotych,
* śląskie – 12,5 mln złotych.
* lubelskie – 0,9 mln złotych,
* małopolskie – 15,7 mln złotych,
* opolskie – 3,3 mln złotych,
* podkarpackie – 11,6 mln złotych,
* świętokrzyskie – 3,0 mln złotych.
* lubuskie – 0,9 mln złotych.

Dzięki tym środkom gminy mogą sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób.

hastagi na stronie:

#pomoc finansowa dla powodzian #zasiłek dla powodzian #wnioski dla powodzian #jak uzyskać pomoc dla powodzian #zasiłki dla powodzian #wniosek dla powodzian #podanie o pomoc dla powodzian #zasiłki celowe dla powodzian #wniosek o zasiłek powodziowy #wnioski o pomoc dla powodzian #20 tys dla powodzian #wzór wniosku o zasiłek dla powodzian #6 tys dla powodzian #pomoc społeczna dla powodzian #pomoc dla zalanych firm #zasiłki dla powodzian 2010 #wniosek o pomoc po powodzi #wniosek o zasiłek powodziowy w gospodarstwie rolnym Jakie są zasady #wniosek o zasiłek dla powodzian #zasilki dla powodzian #podanie o pomoc finansową #zasiłek powodziowy wniosek #procedura szacowania strat po powodzi #wniosek o pomoc dla powodzian - wzór

Authors

Related posts

One Comment;

  1. LADY EWA said:

    Jak to jest? e wszyscy s skupieni na poszkodowanych przez powód w takich miejscowociach jak: RADOMIERZYCE, ZAWIDÓW , BOGATYNIA I JEJ OKOLICE a do poszkodowanych po powodzi w takiej maej miejscowoci jak RADZIMÓW ( pi kilometrów od Zawidowa) to nikt si nie interesuje?

Comments are closed.

Top