POMOC DLA MIESZKANC??W GMINY K?ODNE

POMOC DLA MIESZKANC??W GMINY K?ODNE
W zwi?zku z katastrofaln? sytuacj? mieszka??c??w wsi K??odne w gminie Limanowa na wniosek Burmistrza Miasta 4 czerwca br. zosta??a zwo??ana sesja Rady Miasta Limanowa, na kt??rej Rada rozpatrzy??a i podj???a uchwa??? w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Limanowa z przeznaczeniem na pomoc dla os??b poszkodowanych na skutek powodzi i osuni?cia si? ziemi w miejscowo??ci K??odne. Uchwalona kwota pomocy 100 tys z??.

Wnioskowana przez Burmistrza i uchwalona przez Rad? kwota b?dzie przekazana Gminie Limanowa w oparciu o umow? w sprawie przekazania ??rodk??w. Umowa b?dzie zawarta pomi?dzy jednostkami samorz?du to jest Miastem Limanowa i Gmin? Limanowa w imieniu kt??rych dzia??aj? Burmistrz Miasta i W??jt Gminy.

Utworzony:2010-06-04 10:25:27
Autor:Biuro Rady Miasta

??r??d??o http://www.miasto.limanowa.pl/pl/3862/28242/POMOC_DLA_MIESZKANCOW_GMINY_KLODNE.html


Wy??wietl wi?ksz? map?

hastagi na stronie:

#uchwała w sprawie pomocy finansowej dla gminy

Authors

Related posts

Top