ustawa o usuwaniu skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa ministra Michała Boniego i minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Szef doradców premiera omówił przyjęty przez rząd projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Jednym z głównych rozwiązań ustawy jest określenie sytuacji pracowników, którzy nie stawili się w pracy z powodu powodzi. – Osoby, które były zatrudnione na terenach zalanych i nie mogły pracować ze względu na powódź będą miały usprawiedliwione nieobecności – wyjaśnił Michał Boni.

Projekt ustawy zakłada także pomoc przedsiębiorcom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Jak podkreślił minister Boni, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma duże straty i nie ma możliwości wypłacania wynagrodzeń, będzie możliwość pokrycia tych wydatków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Koszty te będą pokrywane do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. – Również przedsiębiorca, który poniósł duże straty będzie mógł, w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zatrudniać swoich pracowników, otrzymując na to środki z Funduszu Pracy – wyjaśnił Michał Boni.

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, starosta będzie mógł skierować osoby bezrobotne do wszelkiego rodzaju czynności związanych z usuwaniem skutków powodzi. –Osoby zamieszkujące na terenach rolniczych dotkniętych powodzią, będą mogły, w ramach Funduszu Pracy i prac interwencyjnych, być kierowane do usuwania skutków powodzi – podkreślił minister. – To szczególnie ważne dla tych, którzy stracili uprawy w tym roku, ponieważ zwiększą się ich dochody – dodał.

Ustawa zakłada także pomoc w spłacie kredytów zaciągniętych na remont lub budowę domu. – Osoby, wspólnoty lokatorów oraz zarządy budynków, które zaciągnęły kredyt na budowę i remonty, będą mogły zamienić go na taki, który umożliwi spłatę, a później na uzyskanie wsparcia finansowego z linii BGK, poprzez kredyt niskooprocentowany – wyjaśnił minister Boni.

Przyjęta przez rząd ustawa zawiera także propozycje zmian dotyczących przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Chodzi o odbudowę zniszczonych warsztatów terapii zajęciowej oraz naprawę miejsc pracy osób niepełnosprawnych – zaznaczył Michał Boni. – Pracodawcy, którzy mają zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 10 proc. z tych funduszy będą mogli przeznaczyć na inne zakłady, na innych niepełnosprawnych – dodał.

Jak poinformował Michał Boni, jutro rząd wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o notyfikację projektu ustawy.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że od poniedziałku rozpoczęto program odbudowy infrastruktury lokalnej na sumę 600 mln euro. – Do końca czerwca będziemy mieli zidentyfikowane najpilniejsze projekty, które mają być zrealizowane w pierwszej kolejności – zaznaczyła. – Już od lipca mogą one rozpoczynać realizację – dodała.

Elżbieta Bieńkowska odniosła się także do listy projektów związanych m.in. z ochroną przeciwpowodziową, przygotowaną przez poprzedni rząd. – Ta lista prowadziła nas prostą drogą do dwóch rzeczy: po pierwsze do niezrealizowania projektów; po drugie, co dla ministerstwa rozwoju regionalnego jest szczególnie ważne, do utraty pieniędzy unijnych – podkreśliła minister. – Lista mieściła się na dwóch kartkach papieru, miała sześćdziesiąt kilka projektów, i te projekty opiewały na dofinansowanie unijne na 3,5 mld euro – dodała. Tymczasem, jak zaznaczyła minister Bieńkowska, w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, na infrastrukturę przeciwpowodziową, mamy i mieliśmy 530 mln euro.

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4898/

hastagi na stronie:

#ustawa o powodzi 2010 #ustawa o usuwaniu skutków powodzi 2010 #ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r #ustawa o usuwaniu skutków powodzi #ustawa powódź 2010 #ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi #rozporządzenie powódź #ustawa powódź #ustawa o usuwaniu skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r #ustawa z 24 czerwca 2010 #usuwanie skutków powodzi ustawa #skutki powodzi 2010 r #powódź ustawa #usuwanie skutków powodzi 2010 #powódź rozporządzenie

Authors

Related posts

Top