Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi
W wyniku powodzi, zalania, w glebie zachodzi szereg negatywnych procesów wpływających na jej
stan fizyczny, właściwości chemiczne, aktywność biologiczną. Po ustąpieniu wody rolnicy powinni
wykonać pewne czynności, które przywróciłyby sprawność gleb, ich zdolności plonotwórcze.

1. Poprawa właściwości fizycznych gleb
Nacisk wody stagnującej na powierzchni gleby powoduje zniszczenie jej struktury, zmniejszenie
porowatości i zasklepienie większych przestworów zarówno w warstwie ornej, jak i podornej.
Ugniatający efekt wody stagnującej na powierzchni pola, wynika przede wszystkim z rozmycia
agregatów glebowych. W wyniku procesu rozmycia agregatów gleba stała się nadmiernie
zagęszczona, mało przewiewna, nie zapewnia roślinom właściwych stosunków powietrzno-
wodnych. Nadmierne zagęszczenie gleby stanowi przeszkodę utrudniającą lub hamującą, lub teŜ
całkowicie hamującą wzrost korzeni. Uzyskanie odpowiedniej gęstości gleby zapewniającej
normalną wegetację roślin wiąŜe się z koniecznością przywrócenia jej właściwej struktury –
struktury gruzełkowatej. Gleba zagęszczona wodami powodziowymi wymaga w pierwszym rzędzie
spulchnienia, przez co zmniejsza się jej gęstość a zwiększa ogólna porowatość. Jeśli na polu
znajdują się pozostałości po zniszczonych powodzią roślinach, naleŜy zastosować bronę talerzową
oraz nawoŜenie azotem w celu lepszej mineralizacji resztek roślin. Jeśli na polu zostało niewiele
resztek roślinnych, wówczas zamiast brony talerzowej moŜna zastosować kultywator lub inne
narzędzia płytko spulchniające. Zabiegi te niszczą pojawiające się chwasty, napowietrzają
wierzchnią warstwę gleby, chronią je przed zaskorupieniem. MoŜna wykonać płytką orkę i
przygotować pole do wysiewu roślin poplonowych.

2. Poprawa właściwości chemicznych gleb
Podstawowymi właściwościami chemicznymi gleb są odczyn i zawartość przyswajalnych form
składników pokarmowych. Zanieczyszczenie lub skaŜenie gleb jest charakteryzowane zawartością
składników szkodliwych, przede wszystkim metali cięŜkich i obcych dla gleby związków
organicznych. Do składników najłatwiej wymywanych z gleby naleŜą: wapń, następują teŜ duŜe
straty azotu, potasu, magnezu. Bardzo waŜnym zabiegiem jest wapnowanie. Na glebach średnich i
cięŜkich zalecane jest wapno w formie tlenkowej, na glebach lŜejszych w formie węglanowej,
najlepiej wapno węglanowo-magnezowe. Dawki wapna powinny być określone na podstawie
odczynu i składu mechanicznego gleby. NawoŜenie azotem musi uwzględniać straty tego składnika
w wyniku wymywania i ulatniania się do atmosfery, a z drugiej strony małą zdolność gleb do
akumulowania azotu mineralnego. Wszystkie ocalałe po powodzi plantacje nawozi się zgodnie z
ich potrzebami pokarmowymi.

3. Poprawa właściwości biologicznych gleb
Prawidłowy rozwój mikroflory i fauny glebowej, a wiec prawidłowe funkcjonowanie gleby jako
tworu Ŝywego przebiega w określonych warunkach powietrzno-wodnych gleby. Zalanie lub
podtopienie prowadzi do zachwiania stosunków powietrzno-wodnych, a nawet do wystąpienia
warunków beztlenowych. W takich warunkach następuje zanik form tlenowych, intensywny rozwój
mikroflory beztlenowej z nierozłącznie związanymi z nią procesami redukcyjnymi. Bardzo waŜnym
ujemnym skutkiem długotrwałego zalania wodą jest zmniejszenie tempa mineralizacji substancji
organicznej. W tych warunkach przewaŜają procesy gnilne i fermentacyjne, prowadzące do
nagromadzenia w glebie częściowo utlenionych produktów, np. kwasów organicznych, powstaje
równieŜ duŜo gazów, takich jak metan, siarkowodór i wodór. Na terenach zalanych Ŝycie
biologiczne ulega zatem wyraźnemu zahamowaniu. Do zabiegów agrotechnicznych, które
przyśpieszają regenerację biologicznych właściwości gleb uprawnych po ustąpieniu powodzi i
wyschnięciu gleby, zaliczamy: spulchnianie gleby, wapnowanie gleby, wzbogacenie gleby w
substancję organiczną.
Jak najszybsze wykonanie podstawowych zabiegów uprawnych, takich jak orka lub
kultywatorowanie, spowoduje znaczne polepszenie natlenienia gleby i przyczyni się do przywrócenia równowagi biologicznej w glebach. Szybkie wymieszanie namułów z warstwą orną
gleby spowoduje szybszy rozkład substancji w nich zawartych. Prawidłowy odczyn gleby sprzyja
waŜnym procesom mikrobiologicznym, takim jak mineralizacja substancji organicznej, nitryfikacja,
mikrobiologiczne wiązanie azotu, oraz korzystnie wpływa na rozwój i funkcjonowanie systemu
korzeniowego roślin i lepsze wykorzystanie składników nawozowych. Wzbogacenie gleby w
materię organiczną moŜna wykonać przez wysiew poplonów i ich przoranie. Spośród poplonów
największy korzystny wpływ na Ŝyzność gleby mają rośliny motylkowe.

Krzysztof Domagała
Literatura :
Zalecenia agrotechniczne dla terenów dotkniętych powodzią . IUNG Puławy,IMiUZ Falenty 1997r

http://sodr.pl/powodz_2010/Poprawa_zyznosci_gleby_po_wystapieniu_powodzi.pdf

hastagi na stronie:

#wapnowanie gleby po powodzi

Authors

Related posts

Top