przyznawanie ??rodk??w finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Spo??ecznej dotycz?ce uproszczonego formularza przyznawania ??rodk??w finansowych poszkodowanym powodzianom.

W stosunku do os??b i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezb?dnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy o??rodk??w pomocy spo??ecznej lub powiatowych centr??w pomocy rodzinie (miejskich o??rodk??w pomocy rodzinie) powinni stosowa? cz???? IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu ??rodowiskowego – Dotyczy os??b lub rodzin korzystaj?cych ze ??wiadcze?? pomocy spo??ecznej (Aktualizacja wywiadu) okre??lonego w rozporz?dzeniu Ministra Polityki Spo??ecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu ??rodowiskowego (Dz.U. z 2005r. Nr 77, poz. 672 ze zmian? z 2008 r.).
T? cze??? kwestionariusza nale??y stosowa? bez wzgl?du na fakt, czy dana rodzina lub osoba korzysta??a czy te?? nie ze ??wiadcze?? lub us??ug pomocy spo??ecznej przewidzianych ustaw? z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo??ecznej przed wyst?pieniem strat spowodowanych powodzi?.
Jednocze??nie pragn? poinformowa?, ??e w przypadku utraty dokument??w przez poszkodowanych pracownicy socjalni powinni pobiera? o??wiadczenia o utracie tych dokument??w i w przypadkach, w kt??rych uznaj? to za konieczne stosowa? za??acznik nr 3 do cytowanego rozporz?dzenia tj. ??O??wiadczenie stanie maj?tkowym”.

hastagi na stronie:

#rozporządzenie dot powodzi #zaświadczenie o powodzi #odmowa pomocy powodzianom #ustawa o pomocy powodzianom

Authors

Related posts

Top