przyznawanie środków finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uproszczonego formularza przyznawania środków finansowych poszkodowanym powodzianom.

W stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego – Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005r. Nr 77, poz. 672 ze zmianą z 2008 r.).
Tę cześć kwestionariusza należy stosować bez względu na fakt, czy dana rodzina lub osoba korzystała czy też nie ze świadczeń lub usług pomocy społecznej przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przed wystąpieniem strat spowodowanych powodzią.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w przypadku utraty dokumentów przez poszkodowanych pracownicy socjalni powinni pobierać oświadczenia o utracie tych dokumentów i w przypadkach, w których uznają to za konieczne stosować załacznik nr 3 do cytowanego rozporządzenia tj. „Oświadczenie stanie majątkowym”.

hastagi na stronie:

#rozporządzenie dot powodzi #zaświadczenie o powodzi #odmowa pomocy powodzianom #ustawa o pomocy powodzianom

Authors

Related posts

Top