Pomoc powodzianom – publikacja programu pomocy przez Komisję Europejską

Pomoc powodzianom – publikacja programu pomocy przez Komisję Europejską
16.06.2010
Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA109/2010 i jest dostępny na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/xa10910_pl.pdf

Program obowiązuje od 15 czerwca br. Po opublikowaniu go przez Komisję Europejską nie będzie on powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis.

Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie:

* kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z powodzią i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi; poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane są obecnie dla rolników w wysokości 2 proc. w skali roku;

* odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne;

* odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia;

* stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2010 r. w związku z powodzią i pozostałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;

* udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:
– 2.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej;
– 4.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.

Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.

O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów – wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Planowana wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych ze środków budżetu państwa może wynieść łącznie we wszystkich formach 200 mln złotych.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-powodzianom-publikacja-programu-pomocy-przez-Komisje-Europejska

hastagi na stronie:

#uchwała rady ministrów 87/2010 #uchwała Rady Ministrów nr 87/2010 #kredyty dla powodzian 2010 #uchwała rady ministrów z dnia 1 czerwca 2010 #program pomocy dla rodzin rolniczych powódź 2010 #uchwała rady ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych #Uchwała nr 87/2010 Rady Ministrów #program specjalny dla powodzian #XA109/2010 #kredyt dla powodzian 2010 #kredyty dla powodzian #pomoc dla rolników po powodzi #uchwała rady ministrów nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r #pomoc rzadowa dla powodzian 2010 #uchwała 87/2010 rady ministrów #pomoc dla powodzian rolników #pomoc dla rolników powodzian 2010

Authors

Related posts

Top