Bogatyni zalana

W Bogatyni (Dolno??l?skie) wyla??a rzeka Miedzianka, dop??yw Nysy ?u??yckiej; dosz??o do zalania wielu rejon??w miasta i lokalnych podtopie??. Jedna osoba nie ??yje. Na miejscu pracuje 10 ????dek, r??wnie?? z Niemiec. Stra??acy wypompowuj? wod? i pomagaj? w ewakuacji ludno??ci.
Wieczorem p?k??a zapora na zbiorniku retencyjnym Nied??w, na rzece Witka, przy elektrowni Tur??w. Woda zalewa okoliczne miejscowo??ci na trasie Bogatynia-Zgorzelec. Fala kulminacyjna do Zgorzelca ma dotrze? za trzy godziny.
Jak poinformowano w Wojew??dzkim Centrum Zarz?dzania Kryzysowego we Wroc??awiu, fala miejscami ma wysoko??? siedmiu metr??w. – To s? ogromne ilo??ci wody, kt??re wylewaj? si? ze zbiornika i te masy id? na Zgorzelec – powiedzia?? dy??urny.

Obradowa?? Wojew??dzki Zesp???? Zarz?dzania Kryzysowego
Dzi?? o godzinie 17.00 zebra?? si? Wojew??dzki Zesp???? Zarz?dzania Kryzysowego, podczas kt??rego przedstawiono bie???c? informacj? dotycz?c? zagro??enia powodziowego na obszarze wojew??dztwa dolno??l?skiego.
Szczeg??ln? uwag? po??wi?cono gminie Bogatynia i powiatowi zgorzeleckiemu, gdzie od godzin porannych wyst?pi??y bardzo wysokie opady deszczu, powoduj?c gwa??towne przybory w??d we wszystkich rzekach i potokach w tym rejonie.
sobota, 7 sierpnia 2010

Godz. 17.00
Wojewoda Rafa?? Jurkowlaniec we??mie udzia?? w posiedzeniu Wojew??dzkiego Zespo??u Zarz?dzania Kryzysowego. Spotkanie po??wi?cone b?dzie aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Dolnym ??l?sku.
Dolno??l?ski Urz?d Wojew??dzki we Wroc??awiu, pl. Powsta??c??w Warszawy 1.

Godz. 23.00
Odb?dzie si? kolejne posiedzenie Wojew??dzkiego Zespo??u Zarz?dzania Kryzysowego z udzia??em wojewody Rafa??a Jurkowla??ca.
Dolno??l?ski Urz?d Wojew??dzki we Wroc??awiu, pl. Powsta??c??w Warszawy 1.

??r??d??a:
http://wiadomosci.onet.pl/2700,2207542,dramatyczna_sytuacja_w_bogatyni_czesci_miasta_nie_ma,wydarzenie_lokalne.html
http://wiadomosci.onet.pl/2207549,11,pekla_zapora__zgorzelec_w_opalach,item.html
http://www.duw.pl/Biuro,Prasowe,198.html
http://www.e-bogatynia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4801&Itemid=490

Nad ca??? Polsk? przechodz? gwa??towne burze z wy??adowaniami atmosferycznymi i gradem.

hastagi na stronie:

#PRZYCZYNY POWODZI W BOGATYNI #bogatynia zalana #zbiornik retencyjny niedów #bogatynia przyczyny powodzi #powodz sierpien #przyczyna powodzi w bogatyni #www powodzbogatynia pl #powódź w zgorzelcu #zalana bogatynia #bogatynia zalana zdjęcia #Powodz w Zgorzelcu

Authors
Tags , , , , , , , , ,

Related posts

Top