Bogatynia pow??d?? ruszy??a pomoc

Stra??acy pomagaj? mieszka??com Bogatyni
W miejscowo??ci Bogatynia na terenie wojew??dztwa dolno??l?skiego wyla??a rzeka Miedzianka (dop??yw Nysy). Dosz??o do zalania wielu rejon??w miasta. Stra??acy pomagaj? mieszka??com Bogatyni w ewakuacji. Natomiast powoli stabilizuje si? sytuacja w powiatach: jeleniog??rskim i wa??brzyskim.

W wyniku przelania si? rzeki Miedzianki dosz??o do zala?? i licznych podtopie?? budynk??w gospodarczych, gospodarstw domowych, piwnic oraz dr??g. W chwili obecnej najtrudniejsza sytuacja jest w Bogatyni (w powiecie zgorzeleckim), zamieszkiwanym przez oko??o 18 tysi?cy mieszka??c??w. Wiele dom??w jest tu zalanych i podtopionych. Zawaleniu uleg??o tak??e kilka budynk??w. Stra??acy i s??u??by ratunkowe pomagaj? mieszka??com w ewakuacji. Zalane s? m.in. ulice: G????wna i Turowska. Zniszczeniu uleg?? r??wnie?? most na rzece Miedziance. Rzeka Czerwona Woda zagra??a miejscowo??ciom Radzim??w i Sulik??w. Istnieje niebezpiecze??stwo przerwania wa????w na odcinku 40 metr??w w rejonie miejscowo??ci Sieniawka. Najwi?ksze zagro??enie jest w okolicach potoku: Miedzianka i Witka. Podtopione s? wsie: Markocice, Poraj??w, Opolno, Kopacz??w. Na miejscu pracuj? stra??acy i s??u??by ratunkowe. W Bogatyni pracuje 41 zast?p??w PSP.

W powiecie zgorzeleckim trwa ewakuacja mieszka??c??w miejscowo??ci: Poraj??w, Radomierzyce, Sieniawka i Ko??lice. Woda przelewa si? r??wnie?? ze zbiornika Nied??w. Zagro??ona jest przygraniczna miejscowo??? Zgorzelec.

W powiecie lw??weckim w miejscowo??ci Lw??wek ??l?ski podtopionych jest kilka budynk??w oraz piwnic. Zalana zosta??a droga krajowa nr 297. W chwili obecnej droga jest ca??kowicie nieprzejezdna. Do znajduj?cego si? w regionie zbiornika Pilchowice dop??yw utrzymuje si? na poziomie 200 m3/s.

W powiecie jaworskim w miejscowo??ci Jawor na skutek przelania si? studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta podtopieniu uleg??o kilkadziesi?t dom??w i sklep??w. Woda miejscami si?ga??a do 0,5 metra. W gotowo??ci s? utrzymywane wszystkie jednostki. Od godz. 13.00 woda zacz???a tu stopniowo opada?, wraz z ustaniem opad??w deszczu.

Podtopione s? tak??e Kamienna G??ra oraz R?dziny, Wie??ciszowice, S?dzis??aw i Marcisz??w. Wyla??y potoki Zimna Woda i Sierniawa. Na miejscu pracuje 15 jednostek OSP i PSP oraz policja. Wydawane s? worki z piaskiem. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowo??ci Marcisz??w.

W powiecie luba??skim zalana jest miejscowo??? Le??na, w wyniku przelania si? potoku Mi??oszowskiego. Trwa ewakuacja pojedynczych os??b. Na miejscu pracuje 13 zast?p??w PSP.

Stabilizuje si? sytuacja w powiatach: jeleniog??rskim i wa??brzyskim.

Cz???? dr??g krajowych na terenie wojew??dztwa dolno??l?skiego jest zamkni?ta. Niedost?pne s? m.in. drogi krajowe nr 3 i nr 30. Wyst?puj? liczne utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Policyjne s??u??by drogowe kieruj? ruchem komunikacyjnym. W wielu miejscach wprowadzono ruch wahad??owy.

Na miejscu w gotowo??ci s? 2 policyjne ??mig??owce z Wroc??awia i Warszawy. W akcji bierze udzia?? 21 zast?p??w Pa??stwowej Stra??y Po??arnej i 40 ??o??nierzy z jednostki w Boles??awcu w wojew??dztwie dolno??l?skim. W gotowo??ci pozostaje grupa poszukiwawczo-ratownicza z Lublina i ratownictwa podziemnego z Wa??brzycha oraz psy z OSP we Wroc??awiu. Do dzia??a?? ratunkowych wykorzystuj? m.in. 6 ??odzi ratunkowych. W dzia??aniach przeciwpowodziowych pomagaj? tak??e specjalistyczne jednostki stra??y po??arnej z Niemiec, kt??rzy dysponuj? dodatkowo 2 pontonami. W pracach pomaga stra??akom sprz?t wojskowy: 5 amfibii, 4 ??odzie ratunkowe, a dwa ??mig??owce wojskowe z Tomaszowa Mazowieckiego s? w dyspozycji. W gotowo??ci s? tak??e ??mig??owce: policyjny ??Sok????? oraz wojskowy Mi-8.

??

Alarm przeciwpowodziowy obowi?zuje na terenie miejscowo??ci: Mys??akowice, Piechowice, Stara Kamienica, Gryf??w ??l?ski, Lubomierz, Mirsk, Walim, ??wierad??w Zdr??j, Marcisz??w oraz w gminie Kamienna G??ra.

Pogotowie przeciwpowodziowe nadal utrzymuje si? w miejscowo??ci G??uszyca.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8603/Strazacy_pomagaja_mieszkancom_Bogatyni.html

hastagi na stronie:

#bogatynia powĂłdĹş #bogatynia powodz #bogatynia powĂłdz #sieniawka powĂłdĹş #bogatynia powĂłdĹź #porajĂłw powĂłdĹş #bogatynia-powĂłdĹş #sieniawka powodz #bogatynia-powĂłdz #powĂłdz w Leśnej #sieniawka powĂłdz #zagrożenie powodziowe w polsce lipiec 2011 #powĂłdĹş SulikĂłw #powĂłdĹź w leśnej #porajĂłw powĂłdz #powĂłdĹş sieniawka #sulikĂłw powĂłdĹş #bogatynia-powodz #ŚwieradĂłw ZdrĂłj powĂłdĹş 2010 #powodz porajow #sulikĂłw powĂłdz #powĂłdĹş RadzimĂłw #powĂłdĹş porajĂłw #Bogatynia-powĂłdĹź

Authors

Related posts

3 Comments

  1. grego510 said:

    Burmistrz Bogatyni mówi, ?e miasto nie by?o informowane o zagro?eniu powodzi?, ?e zostali zostawieni sami sobie… Minister Miller przekonuje, ?e informacja o zagro?eniu by?a, ale mo?e kto? j? zignorowa?. Jakie? problemy na ??czach? A ludzie prze?ywaj? tragedi?. http://www.mmwroclaw.pl/10506/2010/8/8/powodz-w-b

  2. Agnes said:

    potrzebuje adres gdzie moge wyslac paczke do bogatyni moze mi ktos pomuc nie ume go znalesc Dzieki Aga

Comments are closed.

Top