Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

Podczas prowadzenia prac porządkowych na terenach na których wystąpiła powódź, mogą powstać m. in. następujące rodzaje odpadów:

1. zepsute lodówki, pralki, telewizory i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny (16 02 „Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych”), baterie i akumulatory (16 06). Odpady te należy unieszkodliwiać zgodnie z zasadami dotychczas przyjętymi (nie kierować na składowiska odpadów), tzn. przewieźć do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do punktów zbierania baterii i akumulatorów,

2. zalane pojazdy. W tym przypadku, odpady te należy zaklasyfikować pod kodem 16 01 04 „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy” lub 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów” oraz przekazać do stacji demontażu pojazdów,

3. zwłoki zwierząt. W przypadku zwłok zwierząt, stosuje się rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.). Organami właściwymi w tym przypadku są organy służb weterynaryjnych,

4. zniszczone meble, tkaniny, obicia, dywany itp. oraz żywność, która nie nadaje się do spożycia. Odpady te należy zaklasyfikować pod kodem 16 82 02.

Generalnie należy zatem klasyfikować odpady zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i poddać je zagospodarowaniu.

W przypadku odpadów, które na skutek zalania zmieniły swoje własności, w taki sposób, że nie nadają się do przetwarzania w procesach odzysku i unieszkodliwiania występujących w gospodarce odpadami, będą one w większości klasyfikowane pod kodem 16 82 02 jako „odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych – inne niż wymienione w 16 82 01″.

Zgodnie z obowiązującymi w 2010 r. stawkami opłat za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów, stawka opłaty za składowanie odpadów odprowadzana do urzędu marszałkowskiego dla odpadów o kodzie 16 82 02 wynosi 0 zł.

Uwaga! Akcją ratunkową na terenie poszczególnych miast i gmin kierują ich burmistrzowie i wójtowie.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego-Tel:048 75 77 30 122, 048 75 77 30 021

Urząd Miasta Zgorzelec – tel. 75/ 77 52 082

Urząd Gminy Zgorzelec – tel. 75/ 77 30 122

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku – tel. 75/ 7786511, 512, 513, 515 wew. 121

Urząd Miasta Zawidów – tel. kom. 502 469 425

Urząd Gminy Sulików – tel. 75/ 77 87 618, 75/ 77 87 288, 75/ 77 87 289

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec – tel. 75/ 77 12 556, 75/ 77 11 436

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu
ul. Chrobrego 1 (budynek PSP)
Tel. 075 77 19 999
Fax. 075 50 671 lub 206
[email protected]

http://www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=8167&_libsetp=8&_libsetid=1

hastagi na stronie:

#odpady popowodziowe

Authors
Tags , , , , , , , ,

Related posts

Top