Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Rozporządzenie w sprawie nowego działania PROW 2007 – 2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” podpisane
12.09.2010
Dziś, podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia targów Polagra Food, minister Marek Sawicki poinformował, że zostało podpisane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Pomoc udzielana w ramach tego działania będzie skierowana do poszkodowanych w wyniku powodzi lub obsunięcia się ziemi, w gospodarstwach których łączna wartość szkód w budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich jest nie mniejsza niż 10 000 zł oraz wysokość szkody w produkcji rolnej wynosi powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było przyznanie pomocy w ramach tego działania. Pomoc polega na refundacji do 90% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wysokość odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, lub stad podstawowych zwierząt gospodarskich, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia okoliczności powodzi lub obsunięcia się ziemi, od ryzyka wystąpienia takich okoliczności.

Informacja o terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy zostanie wkrótce podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Nabór wniosków będzie trwał 30 dni roboczych.

Treść rozporządzenia z 13 września 2010 r.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozporzadzenie-w-sprawie-nowego-dzialania-PROW-2007-2013-Przywracanie-potencjalu-produkcji-rolnej-zniszczonego-w-wyniku-wystapienia-klesk-zywiolowych-oraz-wprowadzenie-odpowiednich-dzialan-zapobiegawczych-podpisane

hastagi na stronie:

#Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych #przywracanie potencjału produkcji rolnej

Authors

Related posts

Top