Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej

Dorzecze Wis??y
Stan wody (21.12.2011) w dorzeczu Wis??y uk??ada si? w strefie wody niskiej i ??redniej. Stan niski obserwowano na Wi??le, na wi?kszo??ci dop??yw??w g??rnej Wis??y, na Radomce, Pisie, Nurcu oraz lokalnie na Kamiennej, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Liwcu.
Zjawiska lodowe: Pokryw? lodow? obserwowano lokalnie na Sole. ??ry?? zaobserwowano lokalnie na Sole, Skawie Rabie, Popradzie, Wis??oce i Pilicy. L??d brzegowy wyst?pi?? lokalnie na g??rnej Wi??le, Sole, Dunajcu, Bia??ej Tarnowskiej i Wis??oku.

Dorzecze Odry
Stan wody (21.12.2011) w dorzeczu Odry uk??ada si? w strefie wody niskiej i ??redniej. Stan wysoki obserwowano na Drawie i Inie oraz lokalnie na Pro??nie. Stan niski obserwowano na ??rodkowej Odrze, na K??odnicy, Ma??ej Panwi, Strzegomce, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Widawce i Nerze oraz lokalnie na g??rnej Odrze, Nysie K??odzkiej, ??l?zie, Bystrzycy, Widawie, Kaczawie, Warcie, Pro??nie i Noteci.
Zjawiska lodowe: L??d brzegowy wyst?pi?? lokalnie na Ma??ej Panwi.

Rzeki Przymorza
Stan wody (21.12.2011) w rzekach Przymorza uk??ada si? g????wnie w strefie wody ??redniej. Stan wysoki obserwowano na Pars?cie i Nogacie. Stan niski obserwowano na Guberze i lokalnie na ?ynie.
Zjawiska lodowe: nie obserwowano.

Uwaga!
Dnia 21.12.2011 (godz. 07:00) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego.
Przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano: na jednej stacji rzek Przymorza i na 3 stacjach morskich.

Prognoza hydrologiczna na okres 21-23.12.2011

W ci?gu najbli??szych trzech dni na g??rskich dop??ywach Wis??y przewiduje si? wahania i niewielkie wzrosty poziomu wody w strefie stan??w niskich i ??rednich.
Na g??rskich i podg??rskich dop??ywach Odry prognozowane s? wzrosty stanu wody w strefie wody ??redniej, lokalnie wysokiej, spowodowane prognozowanymi opadami deszczu.
Lokalnie w obu dorzeczach mog? wyst?pi? wzrosty stan??w wody spowodowane rozwojem zjawisk lodowych w korytach rzecznych.
Na pozosta??ych rzekach kraju spodziewana jest stabilizacja i niewielkie wahania stanu wody w strefie wody niskiej i ??redniej.
Na wybrze??u, w zwi?zku z wysokim nape??nieniem Ba??tyku oraz prognozowanym silnym wiatrem z kierunku p????nocnego i p????nocno-zachodniego prognozuje si? dalszy wzrost stanu wody oraz przekroczenie stan??w ostrzegawczych.
W zwi?zku z aktualn? i prognozowan? sytuacj? meteorologiczno-hydrologiczn? Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni IMGW-PIB wyda??o informacj? o niebezpiecznym zjawisku drugiego stopnia (przekroczenie stan??w ostrzegawczych) dla wybrze??a zachodniego, ??rodkowego i wschodniego.

Publikacja powy??szego komunikatu w ca??o??ci lub cz???ci wy???cznie za podaniem IMGW PIB jako ??r??d??a informacji.

Bie???ce informacje pogodowe
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl
Biuro prasowe IMGW PIB
503 122 100

hastagi na stronie:

#wisła i jej dopływy mapa #mapa dopływy wisły i odry

Authors

Related posts

Top