Ma??opolska podsumowuje straty i odbudow? po 2012

ODBUDOWA PO KL?SKACH ??YWIO?OWYCH ?? PODSUMOWANIE ROKU 2012

2013-01-08
Ponad 274 miliony z??otych przyznano w 2012 roku Ma??opolsce na usuwanie skutk??w powodzi, osuwisk i innych kl?sk ??ywio??owych, kt??re nawiedzi??y nasz region w tym roku i w latach poprzednich. Do tej pory uda??o si? m.in.: odbudowa? lub wyremontowa? ponad 813 km dr??g, 50 most??w i 79 przepust??w, szko??y, o??rodki zdrowia czy sie? kanalizacyjn?.

Pieni?dze na odbudow? po kl?skach ??ywio??owych pochodz? z trzech ??r??de??: rezerwy celowej bud??etu pa??stwa, Funduszu Solidarno??ci Unii Europejskiej oraz projektu ??Os??ona przeciwosuwiskowa?.

W ramach ??rodk??w rezerwy celowej bud??etu pa??stwa wojewoda ma??opolski w 2012 roku zawar?? umowy ze 162 jednostkami samorz?du terytorialnego, w tym ze 145 gminami, 16 powiatami i Wojew??dztwem Ma??opolskim na realizacj? 1223 zada?? na ???czn? kwot? 232 mln 123 tys. z??.

Dzi?ki tym ??rodkom wyremontowano lub odbudowano m.in.:
– 813,018 km dr??g, w tym 644,709 km gminnych, 158,885 km powiatowych i 9,424 dr??g wojew??dzkich,
– 50 most??w, w tym 37 gminnych, 10 powiatowych i 3 wojew??dzkie,
– 79 przepust??w, w tym 57 gminnych, 14 powiatowych i 8 wojew??dzkich,
– 6 k??adek,
– 4 obiekty urz?dze?? sieci kanalizacyjnej,
– 1,768 km sieci kanalizacji sanitarnej,
– 2,421 km sieci kanalizacji deszczowej,
– 6 obiekt??w sieci wodoci?gowej,
– 1 stacj? uzdatniania wody,
– 6 oczyszczalni ??ciek??w,
– 9 obiekt??w sportowych.

30 mln 326 tys. z?? Ma??opolska otrzyma??a w tym roku z Funduszu Solidarno??ci Unii Europejskiej. ??rodki te trafi??y do 12 samorz?d??w (5 gmin i 7 powiat??w), kt??re zrealizowa??y 52 zadania (25 gminy i 27 powiaty).br />
W ramach projektu ??Os??ona przeciwosuwiskowa? jednostkom samorz?du terytorialnego przekazano 11 mln 793 tys. z??. Powo??any przez wojewod? ma??opolskiego Wojew??dzki Zesp???? Nadzoruj?cy Realizacj? Projektu wyda?? 95 opinii dla 65 zada?? dla 21 gmin, 7 powiat??w i samorz?du wojew??dztwa. Wojew??dzki Zesp???? opiniuje tak??e zadania realizowane w ramach Programu Priorytetowego (przeciwdzia??anie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutk??w dla ??rodowiska) realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej. Do 31 grudnia wydano 8 opinii dla 6 zada??, dla miasta Krak??w, powiatu gorlickiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brze??nicy (powiat boche??ski), gminy Gnojnik.

za http://www.malopolska.uw.gov.pl

Authors

Related posts

Top