Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej na okres 17.03 do 20.04.2013

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej na okres 17.03 – 20.04.2013
wg stanu na godz. 13:00 w dniu 17.04.2013 r.

OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ
Dorzecze Wisły
Stan wody (17.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wisłoku i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy, Dunajcu, Popradzie, Wisłoce i Drwęcy.

Dorzecze Odry
Stan wody (17.04.2013) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Ślęzie, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Widawce i Noteci oraz lokalnie na górnej i dolnej Odrze, Nysie Kłodzkiej, Baryczy, Bobrze i Warcie. Stan niski zanotowano lokalnie na Strzegomce, Kaczawie i Warcie.

Rzeki Przymorza
Stan wody (17.04.2013) w rzekach Przymorza układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni zanotowano na Redze, Parsęcie, Słupi i Nogacie. Stan niski zanotowano lokalnie na Łynie.

Uwaga!
Dnia 17.04.2013 (godz. 08:00) stan alarmowy został przekroczony :
– w dorzeczu Wisły na 19 stacjach wodowskazowych – maksymalnie we Włodawie na Bugu o 150 cm.
– w dorzeczu Odry na 8 stacjach wodowskazowych – maksymalnie w Nowej Soli na Odrze i w Korzeńsku na Orlej o 37 cm.
– na jednej stacji wodowskazowej rzek Przymorza w Prosnie na Gubrze o 75 cm.
Stan ostrzegawczy przekroczony jest na 35 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 36 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry i na 2 stacjach rzek Przymorza.

Ostrzeżenia hydrologiczne i informacje o niebezpiecznych zjawiskach
W dniu 17.04.2013 o godzinie 13:00 obowiązywał ostrzeżenie 3 stopnia (w skali 3 stopniowej) dla województwa podlaskiego.
Ponadto obowiązywały informacje o niebezpiecznych zjawiskach hydrologicznych stopnia 2 (w skali 3 stopniowej) dla województw: lubuskiego, zachodnio – pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ogólna prognoza hydrologiczna na okres 17 – 20.04.2013
W najbliższych dniach na większości rzek w kraju obserwować będziemy stabilizację stanu wody a następnie powolne opadanie w obecnych strefach.

W dorzeczu Odry
Na dopływach górnej i środkowej Odry przewiduje się stabilizację stanów wody i powolne opadanie w aktualnych strefach. Odrą środkową będzie przemieszczać się fala roztopowa o kulminacji w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych a lokalnie alarmowych.
W dniu dzisiejszym (17.04) kulminacja fali roztopowej znajduje się w rejonie Cigacic.

W dorzeczu Wisły
Na górnej Wiśle oraz jej dopływach występować będzie powolne opadanie stanów wody. Kulminacja fali roztopowej na Wiśle w dniu dzisiejszym (17.04) znajduje się w okolicach Warszawy i w najbliższych dniach będzie przemieszczać się środkową i dolną Wisłą. Kulminacja tej fali będzie układać się w strefie wody wysokiej, na ogół powyżej stanów ostrzegawczych lokalnie alarmowych. Na dopływach środkowej Wisły prognozowane jest powolne opadanie stanów wody.
Na Wiśle na odcinku od ujścia Narwi do zbiornika we Włocławku utrzymywać się będą dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. Prognozowane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych a także alarmowych.
Poniżej zbiornika we Włocławku prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych a w Tczewie alarmowych.

Na rzekach Przymorza na wschód od Wisły oraz w dorzeczu Narwi obserwować będziemy wzrosty stanów wody spowodowane spływem wód roztopowych. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze a nawet alarmowe.

Sytuacja na Bugu
W zlewni górnego Bugu (po stronie ukraińskiej) prognozowana jest stabilizacja i dalsze spadki stanu wody. Obecnie kulminacja fali wezbraniowej na Bugu znajduje się rejonie Włodawy. Poniżej Włodawy aż do Zalewu Zegrzyńskiego prognozowane są wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych związane ze spływem wód roztopowych. W miarę przemieszczania się fala kulminacyjna będzie się wydłużać i obniżać.

Okres wiosennych roztopów wiąże się z występowaniem lokalnych podtopień na terenach obniżonych i/lub o utrudnionym odpływie. Zjawisko to ma charakter bardzo lokalny i jest trudne a nawet niemożliwe do przewidzenia.

Obecne wzrosty stanów wody nie niosą za sobą zagrożenia powodzią, nigdy jednak nie można wykluczyć lokalnych podtopień.

Bieżące informacje pogodowe
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl
Biuro prasowe IMGW PIB
503 122 100

Authors

Related posts

Top