Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów, służby meteo i służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną kraju.

W związku z utrudnieniami wynikającymi z lokalnych podtopień (głównie na Lubelszczyźnie i Mazowszu) wszystkim osobom z terenów, na których wystąpiły utrudnienia zaoferowano pomoc, w tym możliwość ewakuacji. Mieszkańcy z terenów zagrożonych dotychczas nie zdecydowali się na skorzystanie z tej możliwości. Jedynie – w związku z odcięciem dojazdu do posesji w gminie Jadów (powiat wołomiński, woj. mazowieckie) ewakuowano trzy osoby, dwie z nich przebywają u rodziny, jednej lokum zapewnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Trudna sytuacja występuje także w gminach Hanna na Lubelszczyźnie, gdzie zalanych jest około 1400 hektarów łąk i około 450 hektarów pól. Obecnie brak jest dojazdu do około 120 gospodarstw domowych. W miejscach, w których zgłoszono potrzebę, zostały wydane łodzie wiosłowe i buty gumowe.

W Warszawie nie ma zagrożenia zalania Wisłostrady (objazd tunelu). Służby wojewody cały czas monitorują sytuację. Nie chwilę obecną nie przewidziano nadzwyczajnych działań ze strony Miasta Stołecznego Warszawy ani Zarządu Dróg Miejskich.

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe trzy doby stan wody w Wiśle na wodowskazie w Warszawie będzie się stopniowo obniżał.

Obecnie sytuacja hydrologiczna jest stabilna i nie występuje zagrożenie powodziowe.

W najbliższych dniach na większości rzek w kraju obserwować będziemy stabilizację stanu wody, a następnie powolne opadanie w obecnych strefach. Obecnie lokalne podtopienia występują głównie na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza.

Sytuacja w poszczególnych miejscach jest na bieżąco monitorowana. Na zbiorniku Włocławek wielkość odpływu jest równa dopływowi. Obecnie nie ma zagrożenia (choć do piątku przewidywany jest wzrost stanu Wisły). Prowadzony jest zrzut wody ze zbiornika wynoszący 3568 m3/sek (dla porównania w czasie powodzi w 2010 r. zrzuty wynosiły ok. 6 tys. m3/sek.).

W powiecie wołomińskim odnotowuje się wysokie stany wód na rzekach Liwiec i Bug. Najbardziej zagrożonymi gminami z tego terenu są Dąbrówka oraz Radzymin. W miejscowości Kuligów (gm. Dąbrówka) znajduje się newralgiczny odcinek Bugu. W tym miejscu niedopuszczenie do przelania się wałów ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa kilkudziesięciu gospodarstwom domowym oraz mieszkańcom gminy. W Kuligowie strażacy OSP pomagają mieszkańcom umacniać wały układając worki z piaskiem.

Od 17 do 20 kwietnia br. na większości rzek w kraju obserwować będziemy stabilizację stanu wody, a następnie powolne opadanie w obecnych strefach.

Na dopływach górnej i środkowej Odry przewiduje się stabilizację stanów wody i powolne opadanie w aktualnych strefach. Odrą środkową będzie przemieszczać się fala roztopowa o kulminacji w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych. Dzisiaj kulminacja fali roztopowej znajduje się w rejonie Cigacic.

Na górnej Wiśle oraz jej dopływach występować będzie również powolne opadanie stanów wody. Kulminacja fali roztopowej na Wiśle znajduje się w okolicach Warszawy i w najbliższych dniach będzie przemieszczać się środkową i dolną Wisłą. Kulminacja tej fali będzie układać się w strefie wody wysokiej, na ogół powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych. Na dopływach środkowej Wisły prognozowane jest powolne opadanie stanów wody.

Natomiast na Wiśle na odcinku od ujścia Narwi do zbiornika we Włocławku utrzymywać się będą dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. Prognozowane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a także alarmowych.

Poniżej zbiornika we Włocławku prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, a w Tczewie alarmowych.

Na rzekach Przymorza na wschód od Wisły oraz w dorzeczu Narwi obserwować będziemy wzrosty stanów wody spowodowane spływem wód roztopowych. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe.

W zlewni górnego Bugu (po stronie ukraińskiej) prognozowana jest stabilizacja i dalsze spadki stanu wody.

Obecnie kulminacja fali wezbraniowej na Bugu znajduje się rejonie Włodawy. Poniżej Włodawy, aż do Zalewu Zegrzyńskiego prognozowane są wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych związane ze spływem wód roztopowych. W miarę przemieszczania się fala kulminacyjna będzie się wydłużać i obniżać.

Okres wiosennych roztopów wiąże się z występowaniem lokalnych podtopień na terenach obniżonych i/lub o utrudnionym odpływie. Zjawisko to ma charakter bardzo lokalny i jest trudne, a nawet niemożliwe do przewidzenia.

Obecne wzrosty stanów wody nie niosą za sobą zagrożenia powodzią, nie można wykluczyć lokalnych podtopień.

https://mac.gov.pl/dzialania/sluzby-zarzadzania-kryzysowego-wojewodow-sluzby-meteo-i-sluzby-hydrologiczne-na-biezaco-monitoruja-sytuacje-hydrologiczna-kraju/
Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Authors

Related posts

Top