posiedzenie Wojew??dzkiego Zespo??u Zarz?dzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Dolno??l?skiego

Po godzinie 15 zako??czy??o si? kolejne posiedzenie Wojew??dzkiego Zespo??u Zarz?dzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Dolno??l?skiego Aleksandra Marka Skorupy z udzia??em min. przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wroc??awiu, Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej i Pa??stwowej Stra??y Po??arnej.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez poszczeg??lne s??u??by sytuacja na Dolnym ??l?sku przedstawia si? nast?puj?co:

1. Stan rzek:

do godziny 16.00 zanotowano: 27 przekrocze?? stan??w alarmowych 12 stan??w ostrzegawczych.

2. Pogotowia przeciwpowodziowe:

– dla gmin: Bogatynia, Czarny B??r, ??wierad??w Zdr??j, ??wierzawa, Stare Bogaczowice, Zgorzelec

– dla powiat??w: jeleniog??rskiego, boles??awieckiego, zgorzeleckiego, wa??brzyskiego, z??otoryjskiego

3. Alarmy powodziowe:

– dla gmin: Miasto Kamienna G??ra, Kamienna G??ra, Jelenia G??ra, Mys??akowice, Marcisz??w, Janowice Wielkie, Lubawka, Nowogrodziec, Olszyna, Plater??wka, Luba??, Le??na

– dla powiat??w: kamiennog??rskiego, lw??weckiego, luba??skiego

4. Prognozy IMGW

W ci?gu najbli??szych kilkunastu godzin w regionie nadal mog? wyst?pi? opady deszczu. B?d? one jednak s??absze ni?? w poprzednich trzech dobach. W kolejnych dniach mog? wyst?pi? przelotne burze. Prognozowana wysoko??? opad??w – od 15 do 25 mm, miejscami do 40 mm.

5. Stan dr??g w regionie:

drogi krajowe i wojew??dzkie – przejezdne.

drogi powiatowe ?? utrudnienia:

– nr 2778 biegn?cej wzd??u?? rzeki B??br przez gmin? Janowice Wielkie m. Trzci??sko i gm. Mys??akowice m. Wojan??w i ?omnica

– nr 2528 w powiecie Lw??weckim na odcinku D?bowy Gaj – Sobota

– nr 2509 z Lw??wka ??l?skiego do Soboty

– nr 3366 w Czarnym Borze gdzie zamkni?ty jest most

– nr 2515 Rakowice Ma??e ?? Kotliska

– nr 2379 gmina Sulik??w ?? droga do Radzimowa przez Ma??? Wie??

Policja wytyczy??a objazdy.

6. Dzia??ania stra??y po??arnej:

W sumie na godzin? 16.00 ?? 35 zdarze??

– 19 ?? Zgorzelec, po kilka w Jeleniej G??rze, Kamiennej G??rze, Lw??wku i Boles??awcu.

Wojew??dzki Zesp???? Zrz?dzania Kryzysowego sytuacj? ocenia jako stabiln?. Ca??y czas monitorowana jest bie???ca sytuacja w regionie min. przez s??u??by gminne, powiatowe i wojew??dzkie.

http://www.duw.pl/portal/pl/kalendarium/2621/Zapowiedzi.html

Authors

Related posts

Top