INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU

Na terenie całego kraju obiekty hydrotechniczne są sprawne i działają zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe spowodowanie sytuacją hydrologiczną i meteorologiczną. Zbiorniki retencyjne posiadają wolne rezerwy powodziowe i dodatkowe.

za http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci.html

1
INFORMACJA
O SYTUACJI
HYDROLOGICZNEJ W KRA
JU
z dnia
4
czerwca
201
3
r.
1.
AKTUALNA
SYTUACJA HYDROLOGICZNA
W dniu dzisiejszym
(stan na godz.
10
:00)
na terenie
kraju obowiązują
następujące
ostrzeżenia meteorologiczne
:

1

ego stopnia
od 201
3

06

04
godz.
10:00
do 2013

06

04
godz.
22:00
w województwie świętokrzyskim,
związane
z prognozowanymi burzami, loka
lnie
możliwie z opadami gradu,
podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr
osiągnie w porywach do 70 km/h;

1

ego stopnia
od
2013

06

04
godz.
12:00
do 2013

06

05
godz.
01:00
w województwie wielkopolskim,
związane
z prognozowanymi burzami, loka
lnie
możliwie z opadami gradu,
podczas których opady deszczu wyniosą
od 15 mm do 30 mm, lokalnie we wschodniej połowie województwa do 40 mm, a wiatr
osiągnie w porywach do 90 km/h.

1

ego stopnia
od
2013

06

04
godz.
12:00
do 2013

06

05
godz.
01:00
w województwie
kujawsko

pomorskim
związane
z prognozowanymi burzami, loka
lnie
możliwie z opadami gradu,
podczas których opady deszczu wyniosą
od 15 mm do 30 mm, lokalnie we wschodniej połowie województwa do 40 mm, a wiatr
osiągnie w porywach do 90 km/h.

2

ego stop
nia
od 2013

06

04
godz.
08:00
do 2013

06

05
godz.
08:00
w województwie małopolskim, związane z intensywnymi opadami deszczu;
p
rognozowana wy
sokość opadów od 20 mm do 35 mm; w
godzinach popołudniowych i wieczorny
ch prognozuje się również burze,
podczas
burz
y możliwy
opad g
radu i porywy wiatru do 70 km/h;

2

ego stopnia
od 2013

06

04 godz. 08:00 do 2013

06

05 godz. 08:00 w województwie
śląskim,
związane z intensywnymi opadami deszczu; prognozowana
wysokość opadów od 20 mm do 35 mm; w godzinach popołudniowych
i wieczornych prognozuje się również burze, podczas burzy możliwy opad gradu i
porywy wiatru do 70 km/h
;
2

2

ego stopnia od 2013

06

04 godz.
12
:00 do 2013

06

05 godz. 08:00 w województwie
opolskim,
związane z intensywnymi opadami deszczu;
p
rzewiduje się
o
pady deszczu okresami o n
atężeniu umiarkowanym i silnym; p
rognozowana wysokość opadów od 25 mm
do 40 mm, lokalnie około 50 mm; p
o południu
oraz w nocy miejsca
mi prognozuje się również burze,
podczas
burzy możliwy opad gradu i porywy wiatru od 50 km/h do 65
km/h.
Na terenie kraju w związku z prognozowanymi opadami deszczu
oraz wcześniejszymi opadami
obowiązują
następujące
ostrzeżenia hydrologiczne
:

Na obszarze województwa śląskiego wydano ostrzeżenie hydrologiczne
3

ego
stopnia od godz. 09:00 dnia 03.06.20
13 do godz. 12:00 dnia 04.06.2013.
W
związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciagłym oraz burzowym, w zlewni Małej Wisły, Przemszy oraz Soły, a tak
że na mniejszych
ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, prognozowany jest wzrost poziomu wody
do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia
stanów ostrzegawczych oraz alarmowych. Na Brynicy w Brynicy stan wody utrzymywać się będzie powyżej stanu alarmowego.

Na obszarze województwa śląskiego wydano
również
ostrzeżenie hydrol
ogiczne
2

ego
stopnia od godz.
14
:00 dnia 03.06.2013 do godz. 1
1
:00 dnia
04.06.2013.
W związku z prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach dopływów Odry i na górnej Odrze wystąpią wzrosty stanów wody lokalnie
powyżej
stanów ostrzegawczych. Po opadach burz
owych w zlewniach Olzy, Bierawki, Rudy, Kłodnicy i Małej Panwi mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Na obszarze województwa dolnośląskiego obowiąz
uje
ostrzeżenie hydrologiczne
3

ego
stopnia do godz.
12
:00 3.06.2013r.
do godz. 10:00 dnia 5.06.2013r.
W
związku z utrzymującymi się opadami deszczu w rejonie zlewni środkowej Odry w ciągu bieżącej doby będzie występowała tendencj
a wzrostowa stanów
wody. W zlewniach górnego Bobru, górnej Kwisy i Nysy Łużyckiej mogą wystąpić ponowne wzrosty stanów wody, szcze
gólnie po wystąpieniu opadów
burzowych. W zlewniach Bystrzycy i Kaczawy i Widawy lokalnie wystąpią wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów
alarmowych. W
zlewniach Oławy,Ślęzy, górnej Nysy Kłodzkiej stany wody mogą przekroczyć stany ostrzegaw
cze a lokalnie osiągnąć stany alarmowe.

Na dopływach Odry w województwie opolskim
obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne
3

ego
stopnia do godz. 1
4
:00 3.06.2013r. do godz. 10:00 dnia
5.06.2013r.
W związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu w z
lewniach dopływów górnej i środkowej Odry wystąpią wzrosty stanów
wody. W sytuacji wystąpienia opadów burzowych, lokalnie w zlewniach Białej Głuchołaskiej, Osobłogi, Ścinawy Niemodlińskiej, M
ałej Panwi, Stobrawy i
Widawy mogą zostać przekroczone stany alar
mowe.

W zlewni Bobru i Nysy Łuzyckiej (woj. lubuskie)
obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne
3

ego
stopnia do godz. 1
3
:00 3.06.2013r. do godz. 10:00 dnia
5.06.2013r.
Na Bobrze poniżej zbiornika Pilchowice, na Kwisie poniżej zbiornika Leśna i na Nysie Łużyc
kiej od Zgorzelca do Gubina będzie utrzymywała się
tendencja wzrostowa stanów wody. Lokalnie stany wody mogą wzrosnąć do ok. 100

150 cm powyżej stanu alarmowego. Tendencja wzrostu stanów wody,
powyżej stanów alarmowych w okresie bieżącej doby wystąpi równi
eż na Szprotawie, Czernej Wielkiej i Czernej Małej.

za http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Ogloszenia/koshk/Sytuacja_hydrologiczna_20130604.pdf

Authors

Related posts

Top