Jak skutecznie walczy? z alergi?? ?? materia??y wyko??czeniowe a nasze zdrowie

Jak skutecznie walczy? z alergi??
?? materia??y wyko??czeniowe a nasze zdrowie

Katar, kichanie, ??zawienie oczu, duszno??ci?? to tylko niekt??re z wielu uporczywych objaw??w alergii. Ten temat jest bliski wielu osobom ?? nadmiern? wra??liwo??? na kontakt z alergenami zacz?to nazywa? nawet chorob? cywilizacyjn? XXI wieku. Aby poradzi? sobie z jej przyczynami wietrzymy mieszkanie czy skrupulatnie pozbywamy si? kurzu, jednak te dzia??ania mog? okaza? si? niewystarczaj?ce. Je??li nie chcemy nara??a? si? na dzia??alno??? szkodliwych dla nas substancji, powinni??my zatroszczy? si? o odpowiedni wyb??r materia????w wyko??czeniowych w naszych domach, to od nich bowiem w du??ej mierze zale??y nasze samopoczucie.

G????wni winowajcy

By nie da? si? pokona? alergii we wn?trzach naszych mieszka??, powinni??my przede wszystkim zminimalizowa? wyst?powanie jej najwi?kszych winowajc??w, do kt??rych nale??? m.in. roztocza, grzyby i ??rodki chemiczne. Pierwsze z nich s? przyczyn? nieprzyjemnych reakcji alergicznych odczuwanych przez nas przez ca??y rok. Grzyby i ??rodki chemiczne mog? by? przyczyn? m.in. takich problem??w jak zapalenie b??on ??luzowych nosa oraz gard??a, alergiczne zapalenie p??uc czy alergie wziewne. Jak wyja??nia Tomasz Dzierwa z firmy Baumit, podstawow? broni? w walce z tymi alergenami jest zadbanie o odpowiedni? czysto??? powietrza i mieszcz?cy si? okre??lonym zakresie poziom wilgotno??ci powietrza w mieszkaniu. Mo??e on si? waha? w zale??no??ci od liczby domownik??w czy pory roku, ale powinien si? mie??ci? w przedziale od 40% do 60%. Ka??de odchylenie od zalecanego zakresu mo??e powodowa? problemy zdrowotne, szczeg??lnie, je??li doskwiera nam alergia. A o przekroczenie granicy nietrudno ?? pranie, gotowanie, k?piele ?? ka??dego dnia sami generujemy sporo wilgoci w naszych domach. Tak??e zbyt niska wilgotno??? ma negatywne odzia??ywanie ?? m.in. zwi?ksza ryzyko infekcji dr??g oddechowych. Dlatego odpowiednia czysto??? powietrza i wentylacja powinna i??? w parze z nieuczulaj?cymi, wspomagaj?cymi regulacj? wilgotno??ci materia??ami wyko??czeniowymi.

Uwaga na LZO

Co jeszcze zagra??a zdrowiu we wn?trzach mieszka??? S? to z pewno??ci? LZO (z ang. VOC) – lotne zwi?zki organiczne, wydzielane przez niekt??re materia??y stosowane w budownictwie, m.in. takie jak farby, kleje, lakiery czy zaprawy. Ale to nie jedyni ??producenci? LZO w naszych domach. Zwi?zki te kryj? si? r??wnie?? w meblach, wyk??adzinach, od??wie??aczach powietrza, a nawet ubraniach. W sumie to ponad 200 substancji chemicznych, do kt??rych zaliczaj? si? mi?dzy innymi formaldehyd, w?glowodory alifatyczne, fenole i dwutlenek siarki. Nie tylko powoduj? alergi?, k??opoty ze snem czy b??l g??owy, lecz s? tak??e rakotw??rcze. Przez ich negatywy wp??yw na nasze zdrowie, wiele pa??stw, w tym Polska, wprowadzi??o ??cis??e normy ich emisji. ?? Dopuszczalna zawarto??? LZO w farbach i lakierach do wn?trz to 30 g/l. Je??li producent deklaruje taki poziom w odniesieniu do swojego produktu, to miejmy na uwadze, ??e jest to zaledwie spe??nienie minimum wymaga?? prawnych. Najlepiej szuka? wyrob??w i rozwi?za?? z jak najmniejsz?, a najlepiej zbli??on? do zerowej zawarto??ci? lotnych zwi?zk??w organicznych ?? podpowiada ekspert.

Najlepsz? obron? jest atak…

Je??li kto?? z naszych bliskich lub my sami borykamy si? z alergi?, przede wszystkim powinni??my dobrze zastanowi? si? nad wyborem materia????w do wyko??czenia ??cian wewn?trznych, w tym m.in. tynku ?? to on w du??ej mierze wp??ywa na mikroklimat w naszym domu, a co za tym idzie, na samopoczucie i zdrowie domownik??w. Warto zwr??ci? uwag? na to, aby wszystkie warstwy wyko??czeniowe by??y paroprzepuszczalne, a ??ciany, na kt??re zostan? na??o??one odpowiednio ??oddycha??y?. W ten spos??b zminimalizujemy te?? ryzyko rozwoju grzyb??w-ple??ni, szkodliwych nie tylko dla os??b borykaj?cych si? z alergi?. W te wymagania doskonale wpisuj? si? tynki i g??adzie na bazie wapna (np. Baumit Klima), kt??rych najwi?kszym atutem jest nie tylko naturalny sk??ad i wysoka paroprzepuszczalno???. ?? Te wyroby absorbuj? nadmiar wilgoci, gdy jest jej za du??o i stopniowo uwalniaj?, kiedy powietrze ulega wysuszeniu. Ponadto, wysoka alkaliczno??? wapna hamuje rozw??j ple??ni, stanowi?c d??ugotrwa??? ochron? nawet w pomieszczeniach o du??ej ilo??ci pary wodnej, jak ??azienki czy kuchnie. Co r??wnie?? istotne, wyko??czone nimi ??ciany nie wydzielaj? szkodliwych lotnych zwi?zk??w organicznych. Dodatkowo, nie ??aduj? si? elektrostatycznie i nie przyci?gaj? cz?steczek kurzu, co stanowi ich dodatkow? zalet? ?? wylicza Tomasz Dzierwa.

Ofensywa bezemisyjn? farb?

Je??li nasz organizm wykazuje reakcje alergiczne, opr??cz zachowania odpowiedniej wilgotno??ci i zabezpieczenia przed kurzem, powinni??my r??wnie?? unika? szkodliwych sztucznych substancji, kt??re mog? nas podra??ni?. Aby nasze mieszkanie sta??o si? jeszcze bezpieczniejszym miejscem, paroprzepuszczalny tynk powinni??my pokry? farb? o tych samych w??a??ciwo??ciach (np. farb? krzemianow? Baumit KlimaColor). ?? W przeciwnym razie uniemo??liwimy ??cianom ??oddychanie? i ??filtrowanie? powietrza. Zwr???my r??wnie?? uwag?, czy produkt, kt??rym zamierzamy pomalowa? ??ciany jest bezemisyjny, pozbawiony szkodliwych substancji, kt??re mog??yby nas uczuli? ?? dodaje specjalista.

Zdrowie stanowi dla nas najwa??niejsz? warto???, kt??ra wp??ywa na inne aspekty ??ycia. Wybieraj?c odpowiednie materia??y wyko??czeniowe mo??emy w znacz?cym stopniu poprawi? nasze samopoczucie i zapobiec nieprzyjemnym objawom. Dzi?ki nowoczesnej technologii jeste??my w stanie zminimalizowa? ryzyko reakcji alergicznych i czu? si? ??wietnie we w??asnych czterech k?tach.

www.baumit.com
www.facebook.com/BaumitPolska

Marka Baumit powsta??a w 1988 roku. Nale??y do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding i jest jednym z najbardziej znanych i cenionych brand??w na ??wiatowym rynku budowlanym. Oddzia??y Baumit znajduj? si? w 27 krajach Europy oraz w Chinach. Od 25 lat firma jest obecna tak??e w Polsce. Szczeg??lnie siln? pozycj? na polskim rynku materia????w budowlanych, zdoby??a w zakresie sprzeda??y kompletnych system??w ocieple?? budynk??w, tynk??w maszynowych (cementowo-wapiennych i gipsowych). Ponadto oferta produktowa Baumit obejmuje m.in. produkty do: uk??adania p??ytek ceramicznych materia??y do renowacji zabytk??w, a tak??e masy samopoziomuj?ce, jastrychy, wyprawy wierzchnie oraz zaprawy murarskie. Od pocz?tku siedzib? sp????ki jest Wroc??aw. Dzia??alno??? podstawow? przedsi?biorstwa realizuj? trzy zak??ady produkcyjne: w Pobiedziskach k. Poznania, w ?owiczu oraz w Be??chatowie.

Authors
Top