Plytki dekoracyjne: Impregnowa? albo nie impregnowa? ?? oto jest pytanie

S? wszechstronne w zastosowaniu, a przede wszystkim pi?kne i niezwykle efektowne. Ponadto, bogata kolorystyka, r????norodno??? faktur i odcieni sprawia, ??e mog? nada? niepowtarzalnego charakteru ka??dej stylizacji. Dzi?ki temu p??ytki dekoracyjne ??wietnie odnajduj? si? w aran??acyjnej rzeczywisto??ci, od kilku lat utrzymuj?c si? na absolutnym topie ?? zar??wno je??li chodzi o wn?trza, jak i elewacje. W efekcie coraz wi?cej os??b stawia na ten rodzaj wyko??czenia ??cian, by nast?pnie stan?? przed dylematem: impregnowa? czy niekoniecznie?

To pytanie zadaje sobie chyba ka??dy, kto decyduje si? zastosowa? na elewacji, ogrodzeniu lub w mieszkaniu kamie?? dekoracyjny czy p??ytki ceg??opodobne. W?tpliwo??ci rozwiewa Robert Szybiak, Dyrektor Sprzeda??y i Marketingu w firmie Stegu, kt??ra od ponad 25 lat zajmuje si? produkcj? kamienia dekoracyjnego.

Zacznijmy od elewacji. Ka??dego dnia czyha na ni? wiele zagro??e??. Najpowa??niejszym z nich s? czynniki atmosferyczne takie jak mr??z, deszcz czy zmiany temperatur. Wszystko to mo??e os??abi? struktur? pod??o??a i doprowadzi? do powstawania p?kni??, nie wspominaj?c o ??dzikich lokatorach? jak grzyby, mchy czy glony, dla kt??rych wilgotne warunki to idealne ??rodowisko do rozwoju.

?? Wysokiej jako??ci impregnacja pozwala na zabezpieczenie p??ytek dekoracyjnych przed czynnikami zewn?trznymi i zmniejszenie ich nasi?kliwo??ci. Tak zakonserwowane wch??aniaj? mniej wody i s? skutecznie chronione przed korozj? biologiczn?, zw??aszcza na ??cianach od strony p????nocnej. Taki zabieg spowalnia r??wnie?? proces starzenia si? kamienia pod wp??ywem promieniowania UV, dzi?ki czemu nie odbarwia si? on i nie blaknie. Wyd??u??ona zostaje w ten spos??b ??ywotno??? elewacji. Co wi?cej, zaimpregnowany kamie?? ??atwiej utrzyma? w czysto??ci. Powierzchnia zyskuje bowiem w??a??ciwo??ci hydrofobizuj?ce. Zabrudzenia nie wnikaj? w struktur?, tylko osadzaj? si? powierzchniowo. Wystarczy zatem sp??uka? ??cian? wod?, by si? ich pozby? lub pozwoli?, by wyr?czy?? nas w tym deszcz ?? zauwa??a Robert Szybiak z firmy Stegu.

A co z kamieniem dekoracyjnym we wn?trzach, kt??re nie s? wystawiane na dzia??anie warunk??w atmosferycznych? Czy w takim przypadku impregnacja jest niezb?dna?

?? Impregnacja to aplikacja hydrofobowej pow??oki ochronnej, a t? zawsze lepiej mie? ni?? nie mie?. Szczeg??lnie, je??li powierzchnia mo??e by? nara??ona na kontakt z wod?, zabrudzenie przez dotyk, zaplamienie t??uszczem, s??odkimi napojami, kaw? lub winem. Kuchnia, ??azienka, przedpok??j to pomieszczenia, w kt??rych z pewno??ci? nie powinni??my rezygnowa? z zabezpieczenia kamienia odpowiednim preparatem. Takie ??rodki s? ca??kowicie niewidoczne dla oka, a wzmacniaj? kolor kamienia i u??atwiaj? jego czyszczenie ?? rachunek jest zatem bardzo prosty ?? t??umaczy Robert Szybiak.

Impregnacja kamienia dekoracyjnego nie jest trudn? sztuk? i z powodzeniem mo??emy podj?? si? samodzielnie tego wyzwania, jednak nie wcze??niej jak po 7 dniach od zamontowania kamiennej ok??adziny. S??u??? do tego specjalne, og??lnodost?pne preparaty, np. ??ywy Kolor do Kamienia od Stegu. Mo??emy r??wnie?? wypr??bowa? impregnat ochronno-dekoracyjny Stone Shine, kt??ry opr??cz klasycznych w??a??ciwo??ci zabezpieczaj?cych, zawiera drobinki brokatu, sprawiaj?ce, ??e powierzchnia ??ciany b?dzie si? b??yszcze?. Przy aplikacji zewn?trznej wa??ne jest, by przeprowadzi? j? przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze od +5 do +25 stopni Celsjusza. Zawsze natomiast pami?tajmy, ??e powierzchnia powinna by? czysta i sucha, a miejsca s?siaduj?ce, kt??re nie b?d? impregnowane zabezpieczone np. foli? malarsk?. Zaraz potem mo??emy przyst?pi? do zasadniczej cz???ci zadania.

?? Powierzchnia powinna by? nasycona dok??adnie i r??wnomiernie. P??ytki gipsowe wraz ze spoinami wystarczy spryska? impregnatem i pozostawi? do wyschni?cia. W przypadku p??ytek betonowych mo??emy u??y? p?dzla lub zastosowa? kombinacj? obu metod ?? rozpyli? ??rodek na niewielkiej powierzchni spryskiwaczem i nadmiar rozprowadzi? p?dzlem. W ten spos??b zapobiegniemy powstawaniu zaciek??w. Je??li powierzchnia betonowa jest porowata, to konserwacj? nale??y powt??rzy? stosuj?c metod? ??mokre na mokre?, czyli drug? warstw? na??o??y?, kiedy poprzednia jest jeszcze wilgotna, z odst?pem czasowym nie wi?kszym ni?? 20 minut ?? podpowiada ekspert firmy Stegu.

Kamie?? dekoracyjny to wspania??a ozdoba elewacji, ogrodze?? oraz wn?trz, kt??ra jest w stanie nada? aran??acji interesuj?cy i nietuzinkowy wygl?d. Aby jednak m??c cieszy? si? jego naturalnym pi?knem przez d??ugie lata, nale??y odpowiednio o niego zadba?. Najlepszym na to sposobem jest pokrycie go raz na ok. 5 lat specjalnym impregnatem, kt??ry wzmacnia powierzchni?, a przy tym tworzy niewidoczn?, szczeln? pow??ok?, zapewniaj?c? maksymaln? ochron? przed mrozem, wnikaniem szkodliwych substancji oraz zabrudze??.

www.stegu.pl

________________________________________
Firma Stegu to rozpoznawalna marka europejska, kt??rej pocz?tki si?gaj? 1993 r. Na jej ofert? sk??ada si? szeroka gama ok??adzin ??ciennych i kamieni dekoracyjnych, a tak??e takie elementy kolekcji jak dekory, akcesoria ogrodowe, panele z drewna naturalnego ?? Wood Collection oraz akcesoria chemii budowlanej.

Firma Stegu dysponuje jednym z najnowocze??niejszych zak??ad??w produkuj?cych p??ytki dekoracyjne i elewacyjne na ??wiecie. Bogaty asortyment Stegu jest dost?pny m.in. w najwi?kszych sieciach market??w budowlanych zar??wno w Polsce, jak i zagranic?.

Kamie?? dekoracyjny ?? Kenya, fot. Stegu

Authors
Top