Tag Archives: dz

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi. Podczas prowadzenia prac porządkowych na terenach na których wystąpiła powódź, mogą powstać m. in. następujące rodzaje odpadów: 1. zepsute lodówki, pralki, telewizory i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny (16 02 „Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych”), baterie i akumulatory (16 06).…

przyznawanie środków finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uproszczonego formularza przyznawania środków finansowych poszkodowanym powodzianom. W stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego – Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.…
Top