Pierwsze kroki po powrocie do domu

Powrt do zalanego domu wie si z wieloma niebezpieczestwami: nieznany jest stan konstrukcji budynku, nie wiadomo, czy nie zostay uszkodzone instalacje, szczeglnie elektryczne i gazowe, grone dla czowieka jest rwnie bakteriologiczne skaenie domu. Aby nie powodowa zagroenia dla zdrowia mieszkacw i niepotrzebnych, wtrnych strat, wany jest sposb i waciwa kolejno postpowania przy usuwaniu skutkw powodzi.

Ograniczanie zdrowotnych skutkw powodzi

Naley pamita, e przeycia zwizane z powodzi s przyczyn silnego stresu, a likwidacja skutkw psychologicznych moe trwa znacznie duej, ni odbudowa czy remont domu.

Poszkodowani przez powd powinni przestrzega nastpujcych zasad :

* rozmawia o swoim samopoczuciu i samopoczuciu innych czonkw rodziny. Zwrci uwag, czy, szczeglnie u dzieci, nie wystpuj objawy stresu (koszmary nocne, depresja) – w razie potrzeby poprosi Orodek Pomocy Spoecznej o kontakt z psychologiem
* sporzdzi list prac do wykonania i trzyma si harmonogramu. Nie wykonywa kilku prac rwnoczenie
* nie przemcza si i dobrze si odywia.

Naley pamita, e zwierzta domowe te s ofiarami powodzi, by moe bd wymagay wizyty u weterynarza.

Przygotowanie do powrotu

Przed powrotem do domu, oprcz podstawowych rzeczy, takich jak ywno, woda, odzie, owietlenie, naley zabra ze sob: ubranie ochronne (rkawiczki, maski, gumowe obuwie), przybory i sprzt do sprztania (wiadra, miednice, szczotki, szmaty, worki na mieci, sznury do suszenia itp.), rodki do czyszczenia nie zawierajce amoniaku (poczone opary amoniaku i chloru zawartego w rodkach odkaajcych s szkodliwe), rodki odkaajce oraz aparat fotograficzny.

Sprawdzenie domu

Przed wejciem do domu naley zorientowa si, czy nie ma zagroenia ze strony instalacji elektrycznej i gazowej. Jeeli nie udao si wyczy dopywu gazu i prdu przed opuszczeniem domu, naley to zrobi zaraz po powrocie zachowujc ostrono i zasady bezpieczestwa, na przykad uywa gumowego obuwia, nie uywa otwartego ognia. Jeli instalacja gazowa ulega uszkodzeniu (wyczuwalny zapach gazu), natychmiast wezwa pogotowie gazowe. Nie dotyka samemu instalacji elektrycznej, jeli w domu znajduje si jeszcze woda lub przewody s wilgotne. Ocena rzeczoznawcy konieczna jest rwnie w razie jakichkolwiek wtpliwoci, co do stanu konstrukcji budynku. W szczeglnoci naley sprawdzi, czy nie ma pkni i odksztace grocych zawaleniem. Nie naley rwnie wypompowywa wody z piwnic, jeli poziom wd gruntowych nie opad poniej ich poziomu – moe to spowodowa naruszenie fundamentw.

Sprawdzenia wymaga take instalacja wodocigowa i kanalizacyjna.

Wstpne oszacowanie strat

Jeli mieszkanie lub gospodarstwo jest ubezpieczone, najlepiej zaraz po wejciu do domu sporzdzi dokumentacj fotograficzn lub filmow i zgosi szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeli powd bya dua, moe si okaza, e rzeczoznawca dotrze ju po zlikwidowaniu czci szkd i nie uzna ich bez dokumentacji fotograficznej. Z kolei opnianie prac porzdkowych pociga za sob kolejne straty. W przypadku rozpoczcia prac porzdkowych i remontowych naley pamita o zbieraniu rachunkw za zlecone usugi.

Szybkie oszacowanie wasnych strat wane jest rwnie z tego powodu, e wadze samorzdowe staraj si udziela pomocy powodzianom, a wysoko strat jest kryterium rozdziau tej pomocy i darw. Udzielaniem wszelkiej pomocy mieszkacom zajmuj si miejskie i gminne orodki pomocy spoecznej: OPS, MOPS.

Zapobieganie chorobom

Tereny dotknite powodzi zagroone s epidemiami chorb przewodu pokarmowego (czerwonk, durem brzusznym, salmonellozami, wirusowym zapaleniem wtroby), szerzcymi si drog pokarmow poprzez zakaon wod i ywno oraz z powodu nie przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Aby unikn zakaenia naley:

* odkaa wod przeznaczon do celw spoywczych, do mycia warzyw i owocw oraz do mycia zbw
* nie spoywa produktw, ktre zostay zalane w czasie powodzi, nawet szczelnie zamknitych, nie spoywa produktw niewiadomego pochodzenia. Nie uszkodzone konserwy spoywa tylko w razie koniecznoci, po uprzednim zdezynfekowaniu puszek
* rygorystycznie przestrzega zasad higieny
* podda si szczepieniom ochronnym
* w przypadku zaburze jelitowych i stanw gorczkowych bezzwocznie zgosi si do lekarza.

Odkaanie wody pitnej

Do celw pitnych najlepiej uywa wody butelkowanej lub dowoonej beczkowozami. Wod mona te odkazi przez gotowanie lub zastosowanie specjalnych preparatw, na przykad roztworu chloraminy lub, dostpnego w aptekach, PRESEPT-u.

Odkaanie wody do celw spoywczych i higienicznych
Sporzdzi roztwr chloraminy (1 yka stoowa na litr wody). 1 yk roztworu wla do wiadra (10 l) dezynfekowanej wody, wymiesza i pozostawi na 30 minut (uycie wikszego stenia chloraminy moe spowodowa poparzenia bon luzowych).

Naley jednak pamita, e odkaanie nie usuwa z wody zanieczyszcze chemicznych. Niektre z nich (azotany) mog wywoywa niebezpieczn dla ycia niemowlt sinic, dlatego niemowlta i kobiety ciarne powinny pi tylko wod przebadan.

Odkaanie studni

Czysta woda potrzebna jest nie tylko do celw spoywczych i higienicznych, ale rwnie do sprztania po powodzi, dlatego najszybciej, jak to moliwe naley przystpi do czyszczenia studni (jeli gospodarstwo nie jest podczone do wodocigu). Preparaty do dezynfekcji dostarcza SANEPID (zwykle poprzez wjtw i sotysw).

Przed przystpieniem do dezynfekcji studni kopanej naley wypompowa z niej wod, wybra szlam i kilkudziesiciocentymetrow warstw piasku, nastpnie wypeni dno studni now warstw piasku lub wiru (ok. 10 cm), oczyci i zdezynfekowa cembrowin (2 paskie yeczki wapna chlorowanego na wiadro wody) oraz zabetonowa ubytki i szpary. Naley zastosowa odpowiednie dawki rodka odkaajcego.

rednica studni
[cm]

wapno chlorowane (proszek)
na kady metr gbokoci wody

chloramina (proszek)
na kady metr gbokoci wody

80
90
100
120

150 g – 1 szklanka
200 g – 1 szklanka i wier
250 g – ptorej szklanki
350 g – 2 szklanki i wier

165 g
220 g
270 g
380 g

rodek dezynfekcyjny rozpuci w wiadrze z wod, wla do studni i zamiesza. Po 24 godzinach wybiera wod, a do zaniku zapachu chloru. Po wykonaniu odkaania studnia powinna zosta przebadana przez stacj sanitarno-epidemiologiczn.

Studnie wiercone najczciej oczyszcza si przez dugotrwae pompowanie.

Dezynfekcja domu i sprztw

Wody powodziowe s skaone bakteriologicznie, wic wszystko, co si z nimi zetkno, rwnie jest skaone. Dlatego pierwszym krokiem przy likwidowaniu skutkw powodzi powinno by jak najszybsze usunicie osadw i muu oraz odkaenie powierzchni budynkw i wszystkich przedmiotw, ktre zostay zalane. Jeeli w pomieszczeniach znajduje si jeszcze woda, naley j rwnie zdezynfekowa.

Przed odkaaniem naley wynie z budynku wszystkie przedmioty i sprzty. Przedmioty, ktrych nie da si uratowa, na przykad meble tapicerowane, materace, koce oraz wszystkie elementy wykoczenia, takie jak wykadziny, boazerie, podogi drewniane naley bezwzgldnie wyrzuci. Niektre rzeczy, nie zawierajce elementw z tworzyw sztucznych, mona spali, a produkty ywnociowe najlepiej gboko zakopa.

Na og, warto ratowa tylko bardzo cenne przedmioty, takie jak antyki, obrazy, tkaniny ozdobne – najlepiej odda je to specjalnego punktu usugowego. Wane dokumenty i ksiki mona wysuszy, pod warunkiem, e zrobi si to natychmiast. Jeeli nie jest to moliwe, mona tymczasowo przechowa je w zamraarce.

Zastosowanie rodkw dezynfekcyjnych

ciany, podogi, meble – 3% chloramina, 5% wapno chlorowane
pociel, ubrania – 3% chloramina
WC – 5% chloramina, 5% wapno chlorowane, 5% podchloryn sodowy
ulice – 5% chloramina, 5% wapno chlorowane

Sporzdzenie roztworw:

5% chloramina – 50 dkg chloraminy/10 l wody
3% chloramina – 30 dkg chloraminy/10 l wody
5% podchloryn sodowy – 0,5 l stonego podchlorynu /10 l wody
5% wapno chlorowane – 0,5 kg wapna chlorowanego/10 l wody (yka stoowa zawiera 20 g, a szklanka 150 g wapna)

Chlor jest rodkiem trujcym. Przy dezynfekowaniu preparatami z jego zawartoci naley zachowa rodki ostronoci – pracowa w rkawicach i masce, chroni oczy, dobrze wentylowa pomieszczenia. Po 24 godzinach dezynfekowane miejsca zmy ciep, nie skaon wod, a jeli nie ma takiej moliwoci, wod naley wczeniej przegotowa.

Dezynfekowanie przedmiotw gospodarstwa domowego

Naczynia i sztuce umy i co najmniej 15 minut gotowa pod przykryciem w wodzie z dodatkiem sody (1-2 yki/l). Wiksze naczynia kilkakrotnie wyparzy wrzc wod. Naczynia kuchenne mona te wypray w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze 160ºC.

Bielizn pocielow i ubrania najlepiej wygotowa, lub wypra, co najmniej dwukrotnie, w temperaturze 60ºC. Niektre tkaniny mona wymoczy w roztworze chloru. Po praniu wszystko wyprasowa.

Suszenie

Osuszanie budynkw zwaszcza po zalaniu znacznej ich czci jest prac trudn, wymagajc fachowego sprztu i obecnoci sprawdzonych specjalistw. Usuwanie skutkw powodzi na wasn rk lub skorzystanie z usug nierzetelnej firmy moe przynie wicej strat ni zyskw.

Przed osuszaniem naley dokona oceny stanu budynku i jego elementw oraz stopnia zawilgocenia, usun wszystkie elementy drewniane i wykadziny oraz sku tynki 0,5 m powyej poziomu, do ktrego sigaa woda. Trzeba sprawdzi, czy wewntrz cian i stropw nie znajduje si jeszcze woda, jeli tak, to naley wyku otwory odwadniajce (co 1 m). Koniecznie trzeba usun ze cian zamoczone izolacje termiczne, a spod podg zasypki.

Lekko zawilgocone pomieszczenia mona osusza poprzez otwarcie okien i drzwi. Naley jednak pamita, e skuteczno tej metody zaley od warunkw panujcych na zewntrz. Z zalecanych metod osuszania mona wymieni metod mikrofalow, absorpcyjn i termoiniekcji. Warunkiem powodzenia osuszania, niezalenie od zastosowanej metody, jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, usunicie wszystkich rde wilgoci oraz cige wentylowanie osuszanych pomieszcze.

Odgrzybianie

Grzyby domowe i pleniowe powoduj midzy innymi alergie i astm. Aby nie dopuci do ich rozwoju, po powodzi naley budynek odgrzybi, a elementy drewniane zaimpregnowa przy pomocy specjalnych preparatw, zwracajc uwag przy ich doborze na szkodliwo dla ludzi i zwierzt. Miejsca zagrzybione naley dokadnie oczyci i posmarowa dwu-, trzykrotnie preparatem grzybobjczym. Usunite grzyby spali lub zakopa.

* * *
Sfinansowano ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

rdo” www.powodz.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=103&mode=thread&order=0

Top