Aktualności PowĂłdĹş informacje

Mapy zagrożenia powodziowego dostepne dla wszystkich

Aby uzyskać dostęp musimy zaakceptować regulamin dostępny na http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Informatyczny Systemu Osłony Kraju (ISOK) można od połowy grudnia 2013 sprawdzić, które tereny są zagrożone.
Dostep do map uzyslaiśmy dzięki Dyrektywie ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz tzw. Dyrektywie Powodziowej – dyrektywa ta nakazuje opracowanie oraz upublicznienie dokumentów do zarządzania ryzykiem powodziowym.

mapy-zagrozneia-powodziowego-2

Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji Regulaminu
Regulamin

Regulamin korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

I. Przeznaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej (dalej: “Mapy”) zostały sporządzone na podstawie art. 88d-88f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104).

2. Prawa własności intelektualnej do Map przysługują Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Prawa własności intelektualnej do poszczególnych elementów składowych Map, w tym do danych, mogą przysługiwać Skarbowi Państwa (reprezentowanemu przez inne niż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jednostki organizacyjne) lub innym publicznym osobom prawnym. Mapy, w tym ich elementy treściowe, graficzne i dane, jako własność intelektualna, podlegają ochronie prawnej.

3. Mapy zostały wykonane przez Centra Modelowania Powodzi i Suszy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 88f powołanej wyżej ustawy Prawo wodne, jest organem odpowiedzialnym za sporządzenie Map.

4. Zgodnie z ustawą Prawo wodne Mapy mogą być wykorzystywane przez organy administracji rządowej i samorządowej w szczególności organy odpowiedzialne za gospodarowanie wodami, organy właściwe w sprawach geodezji i kartografii, w sprawach ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego; możliwość dostępu do Map ma także społeczeństwo i podmioty gospodarcze (dalej łącznie: “Użytkownicy”).

5. Mapy są udostępnione Użytkownikom na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, adres strony www: www.mapy.isok.gov.pl

6. Mapy podlegają przeglądowi co sześć lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Informacja o dacie wydania Mapy znajduje się w opisie pozaramkowym każdego arkusza Mapy.

II. Zasady korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

1. Użytkownicy mogą korzystać z Map zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego w szczególności dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do Map jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Mapy mogą być nieodpłatnie wyświetlane, pobierane i reprodukowane (kopiowane). Użytkownicy obowiązani są wskazać Ĺşródło pozyskania mapy i określić czas, w którym Mapa została pobrana.

4. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Map wyłącznie na własne potrzeby. Oznacza to w szczególności, że Użytkownicy nie są uprawnieni do wykorzystywania Map lub ich kopii w celach zarobkowych lub komercyjnych. Użytkownicy nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Map.

5. Prezes KZGW nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z Map niezgodne z ich przeznaczeniem lub z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Ĺşródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/#

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aby   #czas   #dni   #jak   #jerzy   #jest   #kilka   #mamy   #razy   #stan   #teraz