powodz-dolnoslask-2010 articles

Rozpaczliwe prośby – Pomóżcie nam, potrzebujemy wszystkiego

Rozpaczliwe prośby – Pomóżcie nam, potrzebujemy wszystkiego

Pomóżcie nam, potrzebujemy wszystkiego Mija doba od chwili, kiedy wielka woda zalała kilka miejscowości Dolnego Śląska. – Sytuacja jest dramatyczna. Nie byliśmy w żaden sposób przygotowani. W ciągu pół godziny woda w rzece podniosła się do takiego poziomu, że przelewając się zmiatała budynki i mosty.…

przyznawanie środków finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uproszczonego formularza przyznawania środków finansowych poszkodowanym powodzianom. W stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego – Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.…

powodź a wybory

Pismem z dnia 28 maja 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku z sytuacją powodziową na terenie kraju i jej możliwym negatywnym wpływem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązał Wojewodów do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia władzom samorządowym w celu prawidłowego i terminowego wykonania czynności wyborczych.…

udzielenia pomocy społecznej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź w maju 2010

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez MSWiA w sprawie udzielenia pomocy społecznej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź w maju 2010 roku przekazuję: Pomoc przysługuje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, zwanym dalej ,,osobami uprawnionymi”, na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r..…
Top