powodz-dolnoslask-2010

udzielenia pomocy społecznej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódĹş w maju 2010

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez MSWiA w sprawie udzielenia pomocy społecznej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódĹş w maju 2010 roku przekazuję:
Pomoc przysługuje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, zwanym dalej ,,osobami uprawnionymi”, na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r..
Pomoc jest udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić osoba uprawniona która jest:
1) właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
4) najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego.

Pomoc będzie mogła być udzielona osobie uprawnionej będącej najemcą budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego pod warunkiem uzyskania zgody właściciela na przeprowadzenie remontu albo odbudowy budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego. W przypadku wyrażenia zgody dla najemcy, właściciel nie będzie się mógł ubiegać o pomoc.
Osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest dołączane do wniosku o udzielenie pomocy.

Pomoc może być przyznana w wysokości na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego:
1. do 20. 000 PLN – przypadku gdy osoba uprawniona nie przewiduje większych kosztów i rezygnuje z wyceny kosztów, o której mowa w pkt 2;
2. od 20.000 PLN do 100.000 PLN – w takim przypadku dla uzyskania zasiłku niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów wykonana przez upoważnione przez do tego osoby wyznaczone przez wojewodę.

Pomoc wymieniona w pkt 2 jest udzielana w ratach. Pierwsza rata wynosi 50% kosztów remontu lub odbudowy.
Pomoc wymieniona w pkt 2 jest udzielana po oszacowaniu wielkości szkód. Wojewoda ma obowiązek niezwłocznie wskazać osoby, które będą dokonywały szacowania szkód w liczbie, która umożliwi niezwłoczne dokonanie tych czynności. Wojewoda wyznacza te osoby spośród pracowników inspekcji architektoniczno-budowlanej lub innych osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Osoby uprawnione są obowiązane przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.
W razie gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi faktur lub rachunków) albo przeznaczy otrzymaną pomoc na cel niezgodny z celem na jaki została ona udzielona, to zwrot tej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Wyżej wymieniona pomoc finansowa jest udzielana, w formie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Pomoc nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych w danym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym.
Pomoc może być przyznawana w drodze jednej lub kilku odrębnych decyzji administracyjnych, którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane są przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej.
W celu sprawnego udzielania pomocy, w razie potrzeby wójt i starosta zapewnią służbom pomocy społecznej odpowiednie do potrzeb wsparcie ze strony innych pracowników samorządowych gminy oraz powiatu.
Obowiązującą zasadą jest, że:
a) wójt gminy przedstawia wojewodzie listę budynków mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z adresem, opisem szkody, szacowaną kwotą zasiłku; lista z danej miejscowości powinna być potwierdzona przez sołtysa;
b) wojewoda sporządza zbiorczą listę zasiłków z terenu swojego województwa
i wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego
Dagmara Turek-Samól

W związku z aktualną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Dolnym Śląsku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamiło informacyjną linię telefoniczną dla mieszkańców.
Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem 71 340 69 30.
Ponadto cały czas funkcjonują telefony Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 340 61 00 oraz 71 340 62 05.

http://www.duw.pl/index.php?document=1184&subpage=2

hastagi na stronie:

#wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią #art 40 ustawy o pomocy społecznej #Ministerstwo rolnictwa i podtopienia 2011 program #ustawa o pomocy spo lecznej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #adze   #aniem   #awa   #bie   #Burmistrza   #czynno   #Gminy   #ich   #miasta   #niezb   #Prezydenta